uzluga.ru
добавить свой файл
1
ZION CHRISTIAN CHURCH


TABAKONI REDARE


(TOWN COOPERATION PAMBUNGO NENYARADZO YABENSON NJANJURE)


Saturday-Sunday 18 & 19 September 2010


 1. NDOTSAMHIDZA MUSORO WANGU PANA ANI?

Kristu unoti kana pakaita dambudziko mhungubwe dzinomanyira mumwena, kana dziri shiri dzinopinda mumatendere asi kana ari mwanakomana wemunhu haana paanotsamhidza musoro wake (Mateo 8 vs. 20). Kureva kuti Kristu haana munhu anomubatsira. Iri ndiro shoko rinonetsa Muranda waMwari nhasi paZion, anoti ndine mapoka anoti:

 1. Elders.

 2. Ministers.

 3. Town Cooperation.

 4. Office team.

 5. Band boys.

Asi chinondinetsa ndechokuti handina pokutsamhidza musoro wangu. Chavanoti handina pokutsamhidza musoro ndechokuti havana unoti kana vataura shoko ondorisimbisa kuti riitike.


Muranda waMwari vakati:

 1. Town imwe neimwe ive neoffice yeMbungo.

 2. Tsvakai maprojects okuti vakomana vemabhosvo vaite vatinoda kuisa mumatowns.

 3. Tabhera imwe neimwe ive nachoir master.

Asi zvose izvi hazvina wakazviita zvichireva kuti havana pokutsamhidza musoro wavo.


 1. POWER STRUGGLE.

Chinhu chinoita kuti zvataurwa neMuranda waMwari zvisaitika kumaTabhera edu nekudzinyika dzedu ndechokuti, mudzidzisi umwe neumwe ari worried neukuru hwake. Izvozvi makapiwa zviTimotio asi vamwe vakatozviramba vachingoona sokuti ndatotorerwa ukuru hwangu. Chero paTabhera pakava nachoir master haaiti basa umwe mudzidzisi achingoona seatorerwa ukuru hwake. Bvisai mweya uyu kuti basa raMwari rifambe.


 1. WE ARE HERE ONLY TO HONOUR ONE PERSON WHO IS JESUS CHRIST.

Umwe muparidzi anonzi Bilgraham wakati ari paSvondo akakombwa nevakuru venyika akati we are here to honor one person who is Jesus Christ. Izvi zvinoreva kuti kana tikasvika paSvondo tinofanira kundoshumira Mwari kwete umwe munhu. Saka kana ukauya uchida kukudzwa paSvondo kanganwa nokuti watinofanira kukudza ndiKristu chete.


 1. MOSES WAKANZI NAMWARI SWEDEDZA UYE SONERA NGUVO MUKURU WAKO ARON (Exodus 28 vs. 1).

Moses ndiye wakanzi naMwari iwe ndakuita saMwari kuvana veIsraeri (Exodus 7 vs. 1), uye ndiye wakavambusa vana veIsraeri, asi kunyangwe zvakadaro Mwari wakamuyeuchidza kuti chero ndakakuita saMwari ziva kuti Aaron mukuru wako. Izvi zvinoreva kuti kunyangwe ukava wetown cooperation kana mufundisi ziva kuti mberi kwako kune mukuru kureva Elder.


Muzavatora sezvituta, kana vasina njere vadzidzisei vangware, kana vasina zvokupfeka vapfekedzei vaonekere. Moses wakanzi itira mukuru wako nguvo tsvene, akudzwe nadzo uye ndihwo ukomba hwako (Exodus 28 vs. 2). Izvo Aaron wakanga aitiwa muPrista naMwari, saka Moses wainzi amupe nguvo kuti achene nokuti cleanliness is next to Godliness. Mwari unoda muPrista wakachena, saka hatifaniri kufanana neMuranda waMwari pazvose nokuti Mwari wakatoraira kuti tisiyane nokuti ndiko kuti akudzwe, ndihwo ukomba hwake.


What you put on glorifies you to be honoured. Chero Kereke izvozvi inopinda muma expenses, vavariro iri yokuda kuchenesa maElders nevafundisi, shungu dzomuranda waMwari ndedzokuti vave pedo naMwari.


 1. MUSATENDERA KUTI PAKATI PETOWN COOPERATION NEMARUZEVHA PAITE CRACK.

Mwari pachake wakatiratidza madivisions anoitika pakereke tikamaona kuJoni uye pakuenda kwaSamere. Saka ikozvino hatichadi kuona kusplitter ikoko. Split huru inogona kuitika pakereke iri pakati pemaruzevha nematowns. Kana imi vematowns mukatanga kuita maprograme enyu pasina mixture yemaruzevha zivai kuti matoisa crack pakereke. Maprogram ose ekereke ngatimaite takabatana.


Zivai kuti Zion riri kuruzevha saka musavarasha. Kana kubatana kwenyu kuchidemander kuti iwe ubve pachigaro chauri ibva. Mwari achida kuwinner vanhu vose wakavhunza kuti Satani unodei, zvikanzi ndinoda ropa, Mwari akatoisa Mwanakomana wake ipapo. Hatichadi malanguages okuti vematown havationi sevanhu. Chero pakugara musasundira maruzevha kure garai navo.


 1. NYORERAI NYIKA DZINONETSA MWADHI (Zaruro 3 vs. 1).

Mubook yaZvakazarurwa makanga muine office yakanga iri active yai analyzer nyika imwe neimwe. Vachiinyorera tsamba vachizivisa chifo chayo. Izvi ndizvo zvatinofanira kuita pano paZion kuti nyika imwe neimwe ine chifo inyorerwe tsamba ichidzidziswa pane chifo chayo.


 1. MWARI WEDU HAASI WEMAKUHWA.

Umwe neumwe wakaramba kupinda Zion nokuda kwekuti waishamisika achiona mai vake vachimuporofita utsotsi hwaaswera achiita, akati saka handichadi kunamata Mwari uyu nokuti ane makuhwa, anondoudza mai vangu zvandaswera ndichiita. Izvo Mwari wedu haana makuhwa asi unoona, vavariro yake kana achiratidza chivi chako anenge achiti uendeuke pachiri.


 1. MARI YEKEREKE HAIISWI KUBANK NOMUNHU UMWE CHETE.

Mari yekereke yakaisirwa murairo wokuti haibengwi nomunhu umwe chete to avoid:

 1. Kuba kwaiyeye ane mari.

 2. Robberies.

Tinoziva kuti kana mukava vatatu chero mbavha dzikauya hadzikutoreriyi mari. Uye maZion dzidzai kuchinja collection point, musajairira kucollector mari panzvimbo imwe chete kuti musazviisa mumiyedzo yematsotsi. Uye musarega madzimai achindobanker mari oga.


 1. MUSAREGA KUPFEKA ZVIBADGE NENDAZA NOKUTYA KUSEKWA.

Pasi pezuva hakuna vanhu vakaita zvinhu zvinosekesa nevanhu sezvakaita vaIsareri vakaisa ropa pamagwatidziro, vaEgypita vachizviona vakaseka kwazvo vachivaona sevasina kukwana, asi iroro ropa ndiro rakazovararamisa manheru acho vaEgypita vakapera kuurawa. Saka maZion musatya kusekwa kuti munopfeka zvibadge nendaza nokuti its for protection and blessings.


 1. MUSAHEDHUKA NOKURWARA KWEMWANA.

Kune vamwe vanhu vatova netsika yokuti kana akarwarirwa nomwana anopedzisira aenda kun’anga achiti handingaregi mwana wangu achifa. Izvo kuenda kun’anga chatinokuvengera ndechokuti unenge wandovhunzira kune imwe spirit yavakafa unlike kuhospital kune technology. Kana Mwari achiona muZion anoenda kun’anga nokuda kwemwana anotsamwa nokuti iye pachake wakewo wakafa. Saka iwe kana kurwara kwemwana kuchimuuraisa rega afe iwe wakanamatira pana Mwari. Samere wakafirwa nevana 50 asi wakaramba akanamatira panaMwari wake.


 1. VANHU VANGANI VARI KUDIVI RAKO KANA VANORWA NEWE?

Kana ukaona wawirwa nedambudziko zvivhunze kuti uri kudivi raMwari here. Ziva kuti vari kwauri vazhinji kudarika vari kwavari (2 Madzimambo 6 vs. 16). Ziva kuti wakakombwa nezvuru zvevatumwa vasingaverengeki. (VaHeberu 12 vs. 22). Kana ukwanzwa kuchinzi ari kwatiri ane simba kudarika ari kwavari (2 Makoronike 32 vs. 7), chiziva kuti kwava kubvirwa Mwari pachake nokuti ndiye anogona kurwa ari oga. Zvino pano paZion panotova nechifo chevanhu vajaira kuita chinhu vakawanda, kana akaona ava oga otoramba, izvo kuva one ndiko kutova powerfull.


Zvino isu hatityi chero ukava woga nokuti tinoziva kuti kana Mwari achitirwira ndianiko ungatirwisa (VaRoma 8 vs. 32), uye kana Jehovha achifara nesu tinoitora nyika iyoyo kuti ive yedu (Numeri 14 vs. 8), nokuti hakuna anogona kutaura chinhu chikaitika kana Mwari asiri maari (Mariro aJeremiah 3 vs. 37).


 1. BE AS FAITHFULL AS A DOG (Vatongi 7 vs. 15).

Munhu wose pano haadi kunzi uri imbwa, asi Mwari pachake ane paakada imbwa kudarika munhu. Wakaraira Gedion kuti kana woshara varwi tora anokapa mvura sembwa, asi vanoita sevanhu vasiye (VaTongi 7 vs. 5). Izvo imbwa yakadirwa kuti yakashinga naMwari.


 1. NOAH WAKAPEDZA 120yrs ACHIPARIDZA PASINA UNOTENDEUKA.

Noah wakapedza 120yrs achiparidzira vanhu kuti tendeukai tivake Areka asi vanhu vakaramba, izvo chakanyanya kuti vanhu varambe ndechokuti Noah waiti huyai tivake Areka mudesert saka zvaiva sounder funny. Saka nemiwo musapererwa nokutenda, paridzai kunyangwe zvakaoma, shingai saSamere wakaenda Joni ari jaya, akauya oparidza zveZion zvinhu zvakaoma asi wakashinga, nhasi Zion ratokura.

 1. PROVE TO GOD THAT YOU CAN BLESS OTHERS FOR YOU TO GET IT.

Chiiko chinokonzera kuti tisawana zvinhu kuna Mwari isu tichizvida. Tose pakati pedu tinoda kuva mapresident asi nemhaka yei tisingaiti . Mwari anenge achizviona kuti kana iwe ukaita zvinhu saizvozvo vanhu vanenge vapinda munhamo newe. Mwari wakatora nguva achiita kuti Joseph aite governor, akaita wokunoita mujere ivo vamwe vanhu vasina kusungwa vazere. Mwari wakanga aona kuti vaIsraeri vaizorarama naye. Kana usingagoni kuropafadza vamwe, Mwari anongokupavo zvinoringana newe kuti urarame.


Zviya zvokuti unoshaiwa pokuzviisa kunyima unogoshaiwa pokuzviisa sei ivo vanhu vakazara. Paunongozviwanira ipa vanhu uchaona kuti paunenge uchipa hazviperi uchipedza kupa izvi wotoona patova nezvimwe zvekugova. Pose panoropafadza Mwari munhu anenge achiti ucharopafadza vamwe (Genesis 12 vs. 3). Zvino kana kupa vanhu kuchiropafadzisa ko kuzopa Mwari. Pakupa kwedu ngatitange kupa Mwari, ndiye unoti tangai zvoushe hwekumusoro (Mateo 6 vs. 33).


Ingava Mari chaiyo contact God kuti kana waiwana hauzorambi neyake 10% kuitira kuti chero uchida kuitawo business riite rikure. Usafunga kuti zvausina mabusiness asi iwe uchizviona kufeet ukati Mwari vanokuverenga chiso haisva kwete, iwe prove kuna Mwari kuti unozogona kuzofunga kumupa zvake. Chembere yeZerefati yakanzi naEria tanga kupa ini, zvino iwe kana Mwari akati tanga kupa ini unobvuma here? Kana izvozvi zvisingakugozheri naMwari hazvimugozheri kuti akupe fuma.


 1. FUMA INONGOCHENGETWA NEMWENE WAYO INOMUONESA NHAMO (Muparidzi 5 vs. 13)

Fuma ngairege kuva chinhu chako iwe woga kuti urege kuzvikudza. Shoko rinoti vafumi ngavarege kuzvikuza kana kuvimba nefuma isingagari (1 Timotio 6 vs.17), kana uri mufumi zvotoda kuziva zvokuita nefuma iyoyo. Kana ukaresva kuishandisa matambudziko anokuwira (Jacob 5 vs. 1).


 1. NDOUPI UNGANZI UYU MUFUMI.

Who do you call a rich person? Anyone with more than what he/she needs is rich.Kana ukangova neshangu dziri enough ukazowana dzimwe dzinodarika ziva kuti wave mufumi. Jesu anoti kana ukangoita nguvo mbiri watova rich chitogovera vasina. Munhu anonzi mufumi havasi avo vaunofunga vane mabusiness chete. Asi uyo wose anoti kana achiinda kumba kwake anowana patafura yake paine chikafu, anowana pokuvata, anopinza ruoko rwake muhomwe achibudisa something. Vose vanoti somewhere ndine something ndimi vafumi. Nobody deserves to be poor; Lazarus is the only person who was poor. Waimuka zuva nezuva achienda kunononga mafufu aidonha patafura yaDevas (Ruka 16 vs. 20).


 1. NHAMO DZOSE DZINOTITAMBUDZA KRISTU WAKAMBODZIONAWO.

Hakuna dambudziko rinotambudza munhu pasi pose pezuva risina kumboonekwa naKristu (1 Vakorinte 10 vs. 13). He felt all the pain. Ndiye munhu woga anohwisisa kuti iri dambudziko rine munhu uyu rinorwadza zvakadini. Dzimwe dzenguva ukaona mumwe munhu achishaiwa hanya nezvinokurwadza ishoko rokuti haazivi kuti zvinorwadza zvakadii. Umwe anotonetseka kuti paTabhera pake pane vamwe vanomuvenga iye Kristu wakavengwa akatosvika pakuurawa. Saka anoziva kurwadza kweimwe neimwe nhamo ndiyezve anogona kuipedza. Pane zvinhu zviviri zvinorwadza kuti munhu acheatiwe zvinoti; pamarriage nepabusiness. Zvino iye akapindazve namo paanoti kuvaIsrael imi ndakakurwirai hondo huru kuti musvike pamasvika. Kana vari vana vaJacobo munoziva ndakaita favour ndichisiya Esau asi ndivo vakazenge vomubira zvegumi. Akati munhu angabirawo chero naMwari here (Maraki 3 vs. 9). Pamarriage anoti ini ndakatora vanhu vangu ndichiisa Zion, ndini murume wenyu (Jeremiah 3 vs. 14). Asi vamwe vanhu vari busy kuhedhusa vanhu vaya vakauyiswa naKristu.


 1. MUSABATIKANA NESVINU DZINOPINDA ZION

Usazvinetsa nekuda kunzwisisa kuti uyu munhu zvaazotadza saka wazoitwei. Mwari anoita zvaanoda nevanhu vake kunyange atadza. Haungamuzivi Mwari, don’t try kuda kumunzwisisa. Mwari watinoshumira unoziva, ndiye unoti kuna Cain ani nani unongomubata uchatsihwa kanomwe, asi izvozvo akanga abva kuuraya mubati mukuru Abel (Genesis 4 vs. 13). Mwari akarega kuprotector Abel asi akano protector mhondi iyi iyo yairamba kubaira. Ndizvo zvinoita Mwari wacho, haungazivi kuti munhu iyeye vazonoonana papi naMwari, uye hauzivi machemero aazonoita kunaMwari wacho.


 1. HOW PERMANENT IS ZCC IN YOUR AREA?

Zion have reached and conjured in many areas including towns, but how permanent is it in your area? How sure are we about Zion? Ndiani angati chero ini ndikabuda muno mutown nhasi Zion inosara ichinzwikwa. Kumisha kuri nani nekuti maZion ariko akavaka misha totoziva kuti apo pamusha weZion. Imi vematown let’s support plan yokuvaka, mutown imwe neimwe muve neoffice Kereke dzamunoona dzakazara kwamunogara vakavaka havana kutanga imomo vakabva kure asi vakazovaka something for permanency.


 1. MURANDA WAKANAKA WAKATENDEKA.

Kana Mwari asingagoni kutaura mashoko akaita seawa kwauri unofanira kuzvidya moyo. Kuti unzi muranda wakanaka kureva kuti unenge uri mushandi. Hakuna muranda anganzi akanaka iye ane usimbe. Usimbe ndiko kushata kwacho (Mateo 25 vs. 26). Usingashandi une mweya wezvigure zvinongova nemazisimba asingashandi mumunda. Zvino vose vakashata vane usimbe, varanda pasina vanonzi budisirai kurima (Mateo 25 vs. 30). Learn to be honest and a hardworker.


 1. KEEP ON CRYING BUT GET UP FIGHTING.

Kana mwana womukaranga akachema arohwa anonzi nyarara. Mwana womurungu kana akachema arohwa haanzi nyarara asi anonzi keep on crying but get up fighting. Izvo zvokuchema hazvina chazvinotadzisa unorwa uchichema kudaro. Keep on crying but get up fighting.


 1. CHANGE YOUR THINKING.

Change all your thinking usati watsvaga zvimwe zvinhu. Zvose zvaunofunga zvisati zviri muline yaMwari zvichinje. Don’t try to change anything before you change anything chisiri muline yaMwari.


 1. KANA WANZI MUTUNGAMIRIRI WEVANHU CHAKO KUNGOBAYA MABUTTON

Pane chinhu chatakadzidza pamudzidzisi unonzi Benson Njanjure, munhu waitsvaka kuti Mwari ungakudzwa sei. Kana aziva kuti izvi zvinokudza zita raMwari izvo zvichigonekwa noumwe munhu. Chake waingobaya button kuti iwe imba potoimbwa nenyanzvi dzinogona. He was not good at speaking asi waiziva kuti kana toda kuti Mwari akudzwe nenziyo button obaya button ripi, kureva kuti aitoona kuti ndiyani aigona zvokuimba. Dzidzai izvi vadzidzisi musaswera muchitatarikira Mwari, ingoziva zvaanoda wotsvaka unozvigona oita iwe uchikuza. Zvino vamwe vadzidzisi matsotsi anotoda kuita sokuti haazivi vanhu vane zvavanogona. Izvo ndipo pane utsotsi hwacho. Baya button pane anogona kuparidza, uye kana pane anogona kududzira, kana nguva yacho yasvika mupei mukana aite iwe uchingokuza.


 1. VAKURU NDEVAPI VEMABHOROBHENI NEVEMARUZEVHA?

Zvekuti mukuru ndiani hazvina basa. Zvokuti unobva kuruzevha kana kutown hazvisiyanisi vanhu pano paZion. Uniform nazvose zvimwe zvakangofanana, saka siyano iri papi. Ukanzwa munhu anotaura mashoko okunyofura achiti vaya vemaruzevha vanoti kana kuti vema town vanoti zivai kuti ndiye diabrosi chaiye kana wanga usingamuzivi. Vose vakambohwa umwe munhu achiita mabad sentences nemaZion okuruzevha ndiDiabros. Hatifaniri kushoora veruzevha nokuti ndiko kwarakatangira Zion. Uye chero mobva kutown ikoko munouya kumusha. Musatovarairwa muchingovaka dzimba mumatown musingamutsi misha, ndiko kwamunonoperera.


 1. ZION IMBA.

Pauri Zion imba yakavakwa paruware here kana kuti pajecha? Kana nhamo ikauya chiZion chako chikasatana kupera, chiZion chako chakavakirwa pajecha. Kana uchiti ukangotukwa kana kungogumbuswa wotohedhuka, chiZion chako chakavakirwa mujecha. Vose vane chiZion chakavakirwa mujecha ndivo vaya vamunonzwa vachiti ini handinzerwo, mukandidaro ndinomira Kereke yacho. HuZion ihwohwo hausi paruware asi pajecha.

ChiZion chakavakirwa paruware chero miyedzo ipi ikauya munhu iyeye haadzokeri shure. Hapana chingamuparadzanisa norudo rwaJehovha Mwari wake (Varoma 8 vs. 35). Vamwe vakavakwa pajecha ndivo vanoti kana mwana akarwara voti ndombomira ndomborapisa mwana wangu. Vemujecha ndivo vanoti chero pavanofa, parufu pavo panorwiwa vanhu vachirwira nyama. Kana chiZion chako chakavakwa paruware ndiwe wakachenjera (Mateo 7 vs. 24). Unogara uri munhu akashinga pakunyengetera (Mateo 7 vs. 7).


 1. KUTONGA VAMWE (Mateo 7 vs. 1)

Hapana wakapindira Zion kuzotonga vanhu. Iwe uchipiwa basa wakanzi chienda unotonga vanhu here kana kuti unovafudza? MaChief ndivo vakanzi vapedza kugadzwa vakanzi chiendai munotonga vanhu. Pano pakereke hapatongwi munhu asi panongodzidziswa nekudzorwa vanhu. Zvokupedzisira zvinoitwa pamunhu waramba achidzokorora mistake yake kutongonzi chimbomira basa chete, nokuti nyangadzi haifaniri kumira panzvimbo tsvene. Hakuna unotonga umwe pakereke chero ukadanwa Jerusarema unenge uchinzi udzorwe nekuyananiswa hakuna chitokisi. Munhu anonzi atonge umwe panaMwari anofanira kuva asingafevi kuti atonge zvifeve, asingabi kuti atonge mbavha, asina nhema kuti atonge venhema, zvino tinomuwanepi munhu akadaro. Saka zvichinzi musatonga kuti murege kutongwa.


 1. NZIRA MBIRI (Mateo 7 vs. 13)

Iwe ndiwe unoshara nzira yaunoda kufamba nayo. Asi vose vakafa vane chiZion chakavakwa mujecha havadi zvinorema ndipo pane kufa kwavo.


 1. KUNZWA NOKUITA (Mateo 7 vs. 21)

Kana ukanzwa shoko, izvozvo zvoga hazvina kukwana. Ukanzwa ukasazviita wava pajecha anenge andozviita atova paruware.


 1. IF ANGELS GO TO WORK WHERE DO YOU GO?

Kana vatumwa vari pamabasa iwe chirega kunovata. Endai munoshanda nokuti vatumwa vari busy havana nguva yokuenda chero kulunch vanenge vachingova pabasa.


 1. VAKADZI ZVIISEI PASI PEVARUME VENYU CHAIVO (VaEfeso 5 vs. 22)

Haikona kuti varume vedu,umwe neumwe anofanira kuzviisa pasi kwete pevarume vose vose asi pemurume wake chaiye chaiye. Musati varume vedu, vedu nani? munhu wose anofanira kuva nemurume. Asi hatikanganwi kuti Jehovha ndiye umwe murume wedu. Ndizvozvo kune varume vaviri wemubedroom naJehovha (Jeremia 3 vs. 14). Mose makafirwa musasuwa, murume wenyu ndiye Jehovha. Unoti ndiri pano. Ukarasikirwa nemurume wemubedroom asi uina Jehovha uri pakanaka. Asi kana ukarasikirwa naJehovha kunyange murume wemubedroom uinaye ndiko kunonzi kuparara.


 1. TENDEUKAI NESHOKO RAKRISTU KWETE NEKUTI WATAURWA NEZVAKO SEMUKADZI WESAMARIA (Johae 4 vs. 29).

Mukadzi weSamaria wakati audzwa nezvake (life history), ndokutendeuka. Zvino ndiani asingazivi history yake angamirira kuudzwa neumwe. Iyo life history yako inobatsira chii pashoko raMwari. Imi tendeukai kana maudzwa nezvaKristu.


 1. NGUVA DZANGU DZIRI MURUOKO RWENYU (Mapisarema 31 vs. 15).

Mwari unoda time and money zvino umwe ane time asi haana mari, umwewo ane mari asi haana nguva. Asi munhu anodiwa naMwari ndeanoisa nguva yake nemari yake kuna Mwari. Kana nguva dzako dziri muruoko rwaMwari zvinoreva kuti unoita kuda kwaMwari wako first. Chero akava mukadzi kuda kwake kunofanira kuva kuda kwemurume wake(Genesis 3 vs. 16). Hauendi kwaunoda kana murume wako asina kukutendera.


Kana nguva dzako dziri muruvoko rwaJehovha chiziva kuti Mwari uri kukudana kuUngano, kana ukarovha chiziva kuti hausi kuita kuda kwaMwari wako. The steps of a good man must be ordered by God (Mapisarema 37 vs. 23).


 1. WHAT IS IMPORTANT BETWEEN A MESSAGE AND A MESSENGER?

Chinhu chakakosha imassage yauya namessenger, asi kana wawana message chirega kurasha messenger. PaZion tinotenda Mwari waEngnas, Samere naNehemia, kureva kuti tinotenda message namessenger. Ndiko saka isu tichitengera maElders nevafundisi nhumbi (magabhadhina) kuti mamessenger edu anotiparidzira shoko achene. Asi kana messenger oenda kubasa haafaniri kutanga kutaura zvake zvegumbo kana zvembudzi papfigamwedzi asati ataura message yakakosha yaatumwa nayo. PaZion hapadiwi vana messenger gunguwo.


 1. MAZION NGATIVEI NERUDO RWEKUFAMBIRA VARWERE.

MaZion tinosungirwa tose nomurairo waKristu kuti tifambire varwere kuzvipatara zvisinei kuti unomuziva here munhu wacho. As long as munhu wacho ari muZion, ukangonzwa kuti ari muchipatara kana ukangosandomuona unokona denga nokuda kwaizvozvo. Ipapo ndipo patinoona napo rudo rwechiKristu.


Aninani anoda denga ngaatsvake zvakambopinzisa umwe munhu denga. Kana umwe akambopinda denga anzi pinda mumufaro washe wako nokuti wakanga akatendeka, newewo itawo izvozvo kuti uripinde. Zvino umwe anotova nemapiritsi kureva muhau, mvura nezvimwe zvose zvinoita kuti munhu apore, asi anongogara nazvo mumba make kusvika umwe munhu atofa kana kuti atopora oga hake iye achizvikudza nebasa raanaro. Saka ngatishanyirei varwere nokuti tingandozvitsvira izvozvo kana tikasavashanyira.


 1. NOKUTI MWARI HAANA KUTUMIRA MWANAKOMANA WAKE KUZOTONGA NYIKA; ASI KUTI NYIKA YOSE IPONESWE NAYE (Johane 3 vs. 17).

Pano paZion hatina dare ratinogara tichitonga munhu asi tinodzidzisa munhu. Zvino vanhu vazhinji vanototi hatichareport nyaya dzedu Jerusarema chikonzero takavaudza nezvangana asi havana kumutonga. Zvino munhu waMwari unoti ini ndini aniko kuti nditonge munhu kana Kristu chaiye akanzi naMwari, ndakupa nyika yose asi iye oti handina kuuya kuzotonga nyika. Kutonga hamuzivi here kuti ndekwaMwari kwaachaita pazuva guru, nehondo dzevanyai vekudenga.


Rimwe zuva vanhu vanouya kuna Kristu nemunhu wavakabata achifeva, vakati Kristu tabata munhu uyu achifeva chero mukamubvunza haarambi. Iyewo mukadzi akatoti; amen chakazoshamisa varume ava kunzwa Kristu oti chienda but handikupi mhosva asi usazozviitazve (Johane 8 vs. 11). Vazhinji vakatohedhuka kuti sei asina kumutonga. Umwe mudzidzisi asina shoko unotonzwa oti vanhu havatombooni kuti ndini ani, chero kutonga kwangu havatombokunzwi, wakanzi utonge vanhu nani?. Kutonga kwatingatoita kumisa munhu oita kuti basa raMwari rife tichitsveta umwe achine simba rokupinda nekubuda nevanhu (Numeri 27 vs. 17). Saka musatonga kuti murege kutongwawo (Mateo 7 vs. 1).


 1. DON’T BE AFRAID TO TRUST GOD.

Shoko rokuti afraid (kutya) nderaSatani. Iye Satani ndiye unotya haatani kubweza. Saka ukaona uchitya unonamata Satani ndiye bambo vekutya saka musatya kutruster Mwari. Umwe unonzi akanzi kutura zvaunazvo ugorarama nezvasara (2 Madzimambo 4 vs. 7). Kana kunzi ipa ugopiwawo (Ruka 6 vs. 31). Kana kunzi bvisai chegumi mufumiswe (Maraki 13 vs. 10), iye oti Mwari I don’t trust you kuti kana ndikakupai munodzosa, saka unobatei pano?


Rimwe benzi guru nderisingatrust vabereki varo. Mai kutoti mwana wangu ita izvi, ndobva newe kure kumanapukeni, ndichikubvisa madzihwa oti hamuzivi chinhu, handi trust zvamunotaura ndiwo anonzi manyawi chaiwo. Ndiyo tsika yemhukawo, chinoita kuti mhembwe isagara pamba kusatruster munhu, dai yaibvunza huku yaitoudzwa kuti tine zvirugu uye chibage chamunoba isu tinochipiwa pachena. So keep on trusting your God because he is faithfull.


 1. MUSAVHARIRA MASIMBA MAZHINJI ANOITA KUTI ZITA RAMWARI RIKUDZWE (VaTongi 7 vs. 18.

Kune vanhu vanogona kukuza nekukudza zita Mwari. Gedion unoti (VaTongi 7 vs. 18), kana ndoridza hwamanda ino, vose vandina nemiwo muridze hwamanda kunhivi dzose dzemisasa muchiti munondo waJehovha ndewaGedion. Kana uchingoda kuti Mwari akukudze,iwe ingokudza zita rake. Ndiani wakambosungirwa kana kugarirwa dare nevaroyi nenyaya yekukudza Mwari wake.


Varoyi kubvira vanyofuri vanoti uchaita murombo nenyaya yeprogram dzeZion izvo iwe unenge uchitokudzashe wako. Aninani unoda kukudzwa naMwari ngaakudzeshe. Musakundwa kukudza Mwari nevanhu vaiti, Jesus is dead but Elvis is alive. The way they preached and pray the music of Elvis zvaitoitawo sekuti mupenyu izvo wakafa kare. Zvino imi hamutodi chero kuridza music dzaMwari wenyu. Saka aninani unogona kukudza zita raMwari, zita rake richakudzwawo.


 1. A STUPID KING FELT JEALOUS WITH HIS HEROS.

Mubvunzo mukuru unoti where are your champions? Don’t look at yourself and think that you are a hero. Kudzinyika kwenyu go and create champion, heros and heroins, masters, specialists and the professionalists zvose zviri mukukudza Mwari. Mudzinyika zhinji hamuchina vanhu. Vamwe aiva mahero pakuimba kana pakuparidza vamwe pakutamba, vamwe pamatsogoro asi hamuchina. If not so where a they kana pasina sabotage. Vamwe maheroins kureva mhare dzechikadzi vanoti kana voda ku participater vonzi unoda kuti torera varume vedu. Iko kutoti varume vedu utsotsi, wako nani, hauna wako?


Kana zvisizvo kuti munoti tinotorerwa varume, where are the heros? Dai muchiti tinotorerwa Mwari wedu munochengera varume asi Mwari murume wedu tose hatimuchengeri sei? (Jeremiah 3 vs. 14). A good King anongogara, rake basa kuona ane talent otomupa zvekuita basa rofamba. Kushaikwa kwemaheros mudzinyika menyu just means some body in power is busy castrating the heros. Saka mutungamiriri kwaye haana godo nemhare dzake nekuti ndidzo dzinoita kuti utungamiriri hwake husimbe.