uzluga.ru
добавить свой файл
  1 2 3 4
Petr a Pavel – apoљtolovй, mu?ednнci, jejich ћivotnн drбhy byly ъzce spjaty. Petr – prvnн z apoљtol?, Pavel – nejaktivn?jљн pisatel z apoљtolskэch dob. Vyskytujн se ve dvojici jen v Lit. 2 a v Lit. 5.

Fabiбn a Љebestiбn – dva sv?tci, mu?ednнci, ћijнcн ve 3. stol. a spojeni stejnэm datem ъmrtн. S jejich svбtkem 20. ledna je podle lidovй pranostiky spojovбna tzv. „fabiбnskб zima“. Fabiбn – papeћ.

Jan a Pavel – mu?ednнci, snad brat?i ћijнcн ve 4. stol., byli ъ?ednнky u Konstancie, dcery Konstantina Velikйho. Po jejн smrti prэ necht?li slouћit novйmu panovnнkovi, proto je dal zavraћdit.

Kosma a Damiбn – starov?kб dvojice arabskэch nebo syrskэch lйka??, kte?н byli popraveni pro vнru koncem 3. stol. Patroni Florencie.

Gervбs a Protбs – mu?ednнci, narozeni asi ve 3. stol., zem?eli kolem roku 350 v Milбn? – v Itбlii. Patroni Milбna a Breisachu na Rэn?.

Perpetua a Felicita – mu?ednice, narozenй snad ve 2. stol. v Kartбgu – v Tunisku, kde tйћ 7. b?ezna 202 (203) zem?ely.

Cyril a Metod?j – brat?i ze Solun?, znбmн љi?itelй slovanskй kultury, p?iљli na Moravu r. 863. Patroni Evropy (od r. 1980) a vљech slovanskэch nбrod? (od r. 1863).

Frantiљek a Dominik – zakladatelй a patroni ?бd?: Frantiљek (z Assisi) – frantiљkбn?, Dominik – dominikбn?. Frantiљek – patron Itбlie (1939), Assisi; Dominik – patron Bologn?.

Kristэn a brat?i – Kristiбn – misijnн biskup, se spole?nostн Rytн?skэch brat?н Kristovэch z Dobrina nem?l љt?stн.


  1. Sv?tci jsou oslovovбni, vzэvбni v?tљinou jednнm jmйnem, v n?kolika p?нpadech jsou tato jmйna rozvita jistэm rozliљujнcнm atributem, kterэ tedy nejen rozliљuje, ale i blнћe identifikuje nositele stejnэch jmen.

Jan K?titel – rozliљujнcн atribut kongruentnн je vyjбd?en onymickэm deapelativnнm substantivem – antroponymem maskulinem, odvozenэm od slovesa k?tнti ?initelskou p?нponou -tel; sklo?uje se podle vzoru muћ.

Prorok, p?edch?dce Pбn?.

Ma?н Magdalйna – jmйno Ma?н pochбzн ze staro?eskй podoby jmйna Marie, totiћ z Ma?ie. Bylo poklбdбno za hypokoristickou podobu jmйna Marie; dnes uћ je povaћovбno i za podobu ъ?ednн.

Magdalйna mб sv?j p?vod v toponymu – oikonymu, Magdala, m?ste?ko nachбzejнcн se na b?ehu Genezaretskйho jezera, kterй jako apelativum magdal = v?ћ. Tvar Magdalйna je adjektivum femininum lat. magdalenus, magdalena, magdalenum = magdalskэ, magdalskб, magdalskй, z Magdaly pochбzejнcн. Tvar jmйna Magdalйna je vlastn? substantivizovanй adjektivum femininum, vzor ћena; doљlo tu k onymizaci apelativnнho tvaru adjektiva feminina. Znбmб je i podoba Marie Magdalйna, Marie Magdalskб – v p?ekladech Bible pop?. i Marie z Magdaly.

Pr?vodkyn? Jeћнљova. Patronka magdalйnek – ?бdu pro kajнcnice a obrбcenй ћeny.

Ignбc z Antiochie – rozliљujнcнm atributem nekongruentnнm je genitivnн p?edloћkovб vazba, konkrйtn? p?edloћka „z“ a toponymum – oikonymum, femininum; Antiochie – m?sto leћнcн na ?ece Orontu v Sэrii, dlouholetй p?sobiљt? sv?tcovo. Po ?нmu a Alexandrii bylo t?etнm nejvэznamn?jљнm m?stem ?нmskй ?нљe.

Biskup, mu?ednнk.

Jan Nepomuckэ – rozliљujнcнm atributem kongruentnнm je deonymickй adjektivum tvrdй odvozenй od toponyma – oikonyma Nepomuk p?нponou -ckэ, sklo?uje se podle vzoru mladэ. Patrn? prvotnн podoba mнsta zn?la Pomuk. Nбzev Nepomuk vznikl kontaminacн slovesa mukati/pomuknouti znamenajнcнch „bэt zticha, ani nehlesnout“ (Snad n?kte?н znajн i dneљnн „ani muk!“, „ani nemukni!“) se slovesem nemluviti. Tato slovesa se dбvajн do souvislosti s p?нsnэmi ?бdovэmi p?edpisy mnich?, kte?н nesm?li p?i prбci mluvit. V p?нsluљnй literatu?e nachбzнme i podobu Jan z Pomuku, adjektivum je tedy nahrazeno p?нsluљnou p?edloћkovou vazbou.

Kn?z, generбlnн vikб?, mu?ednнk, patron ?ech.

Frantiљek Xaverskэ – rozliљujнcнm atributem je deonymickй tvrdй adjektivum odvozenй p?нp. -skэ od nбzvu zбmku toponyma – oikonyma Javier (Xavier), ve Љpan?lsku, rodiљt? sv?tce; sklo?uje se podle vzoru mladэ.

Kn?z, ?eholnнk, misionб? Tovaryљstva Jeћнљova. Patron Indie.

Aneћka ?eskб – rozliљujнcн kongruentnн atribut tvo?н deonymickй tvrdй adjektivum odvozenй p?нponou -skб od toponyma – anoikonyma – choronyma ?echy. Sklo?uje se podle vzoru mladб.

Tradi?n? se ?adн mezi ?eskй zemskй patrony (jejн socha je sou?бstн sousoљн V. Myslbeka kolem sv. Vбclava na Vбclavskйm nбm?stн).

Kate?ina Sienskб – rozliљujнcнm kongruentnнm atributem je deonymickй adjektivum tvrdй, odvozenй p?нponou -skб od toponyma – oikonyma Siena, m?sto v Itбlii, rodiљt? sv?tice; sklo?uje se podle vzoru mladб.

Mysti?ka, cнrkevnн u?itelka, patronka Itбlie.

Terezie od Jeћнљe – rozliљujнcн atribut nekongruentnн je vyjбd?en genitivnн p?edloћkovou vazbou, p?edloћkou „od“ a onymickэm substantivem maskulinem. Sklo?uje se podle vzoru muћ.

?eholnice bosнch karmelitбn?.

Jan z Boha – rozliљujнcн atribut nekongruentnн je vyjбd?en genitivnн p?edloћkovou vazbou, p?edloћkou „z“ a onymickэm substantivem maskulinem. Sklo?uje se podle vzoru pбn.

Zakladatel ?бdu Milosrdnэch brat?н.

Klement Dvo?бk – rozliљujнcнm kongruentnнm atributem je antroponymum, vzniklй z apelativa, tedy deapelativnн antroponymum; apelativum dvo?бk znamenб svobodnнk, velkэ sedlбk, hospodб? velkй usedlosti, d?нve i dvorskэ sluћebnнk; vzor pбn. V lit. 5 se vyskytuje pod jmйnem Klement Maria. Jmйno Maria se od 18. stol. stбvalo sou?бstн muћskэch jmen.

Byl kn?z, ?eholnнk redemptorist?, narodil se v Tasovicнch na Morav?.

Jan Neumann – rozliљujнcнm kongruentnнm atributem je antroponymum n?meckйho p?vodu, odvozenй od n?meckйho apelativa Neumann, tj. novэ usedlнk. U rodin s ћidovskэmi p?edky se vyklбdб i z osobnнho jmйna Nachum a z apelativa neman = ћidovskэ obecnн pнsa?. Sklo?uje se podle vzoru pбn.

Biskup, redemptorista, pochбzel z Prachatic v ?echбch.

Jan Sarkander – rozliљujнcнm atributem kongruentnнm je onymum – antroponymum; o p?vodu jmйna jsem nic nenaљla.

Byl kn?z, mu?ednнk, narodil se ve Sko?ov? ve Slezsku.

Jan Maria Vianney – rozliљujнcнm atributem kongruentnнm je onymum Vianney – antroponymum, o jehoћ p?vodu jsem nic nenaљla.

Dodnes je p?нkladem kn?ћн a duchovnнch sprбvc? na celйm sv?t?.


Z uvedenйho p?ehledu vyplэvб, ћe p?нsluљnй atributy, tvo?нcн sou?бst jmйna svatэch, jsou z gramatickйho hlediska kongruentnн ?i nekongruentnн (u p?edloћkovэch vazeb), vyjбd?enй substantivy, v?tљinou vљak tvrdэmi adjektivy, kterб se sklo?ujн podle vzoru mladэ a jsou tvo?ena derivacн od p?нsluљnэch toponym – oikonym, ojedin?le od toponyma
-anoikonyma-choronyma. Atributy odvozenй od toponym – oikonym vyjad?ujн jistэ vztah svatэch k uvedenйmu mнstu – jejich rodiљt?, p?sobiљt? ?i nбrodnн p?нsluљnost.


V dalљн ?бsti p?нsp?vku bude podбn etymologickэ vэklad jmen svatэch. Ano – vэklad jmen. Vlastnн jmйna na rozdнl od obecnэch, z nichћ vznikla, nemajн vэznam. Vyklбdajн se proto, aby se ukбzalo na p?vodnн motivaci pojmenovбnн. Jejich vэklad se odvozuje od p?нsluљnйho vэrazu toho kterйho jazyka. U jednotlivэch jmen uvбdнm jeho nositele, pop?. n?kterйho z jeho nositel?. Po?adн jmen odpovнdб po?adн uvedenйmu v jednotlivэch litaniнch.

Marie – nejpravd?podobn?jљн je jeho etymologie egyptskб – prvnн biblickб Maria je sestra Mojћнљova Mirjam; mnoho egyptskэch jmen je tvo?eno z mry(t) „milovanэ, milovanб plus jmйno boha“; tu by zбkladnн mohlo bэt mry-ja(m) „milovanб Jahvem“. Jiћ za doby Jeћнљovy to bylo jmйno nepr?hlednй, vyklбdб se i z aramejskй podoby Marjam (viz Mirjam), kterб se odvozovala od m?r(?) nebo mary „pбn“, a proto odtud i „panн“. Podle sv. Jeronэma, dobrйho znalce aramejљtiny – syrskйho dialektu, p?нbuznйho hebrejљtin? – a hebrejљtiny, jmйno Maria znamenб aramejsky „panн“. Podбvб jeљt? i dalљн vэklad, totiћ „kapka mo?e“, nebo? -jam v Marjam znamenб hebrejsky i „mo?e“. Avљak z jeho latinskйho „stilla maris“ (= kapka mo?e) opisova?i ud?lali podobu „stella maris“ = „hv?zda mo?skб“. Existujн jeљt? i dalљн vэklady, jako „ho?kб“ (hebr. mar = ho?kэ), „odporovatelka“ (tj. advokбtka, prosebnice), pop?. „krбsnб“. Matka Boћн; patronka k?es?anstva.

Michael – z hebr. Mi-kha-йl „kdo je jako B?h, podobnэ Bohu?“. Michael – prvnн ze t?н hlavnнch archand?l?. Patron N?mc?.

Gabriel – z hebr.; „muћ boћн“ (geber je „silnэ muћ“, йl „b?h“), nebo „mб sнla je B?h“, pop?. „B?h je silnэ“. Jeden ze t?н biblickэch archand?l?.

Rafael – z hebr. Raphбйl „B?h vylй?il, uzdravuje“. T?etн ze jmen znбmй trojice archand?l? – Gabriel, Michael.

Josef – z hebr. Jуsйph, tj. bu? p?echodnнkovй p?нd. jmйno, zp?нdavn?lэ p?echodnнk, nebo 3. os. imperfekta slovesa jбsaph, tzv. hiphilu „bude (B?h) p?idбvat, pokra?ovat“, pop?. i „a? p?idбvб, a? pokra?uje“. Josef z Nazareta – snoubenec P. Marie. Patron mnoha zemн, nap?. Kanady, ?ech, Rakouska.

Petr – z ?ec. petros „skбla“, to je p?eklad aramejskйho kйphб; „skбla“, pop?. „skalбk, skбlopevnэ“.

Pavel – z lat. paulus „malэ“, p?enesen? „skromnэ, nepatrnэ“.

Ond?ej – z ?ec. Andreбs, mб souvislost s andreios „muћnэ, statnэ, odvбћnэ“. Apoљtol, bratr Љimona – Petra. Patron mnoha zemн, nap?. Ruska, Љpan?lska, ?ecka.

Jakub – z hebr. Jahagуbh, „ten, kdo se drћн za patu“, p?enesen? „druhorozenэ“; p?i porodu vyљel jako druhэ, drћel svйho starљнho bratra Esaua za patu. Apoљtol, mu?ednнk, patron Љpan?lska.

Jan – z hebr. Jуchбnбn „B?h je milostivэ“ (doslova „B?h se sklonil“), pop?. „Bohem danэ, milostivэ dar boћн“. Prvnн sloћku tvo?н zkrбcenй Jahve „B?h“, druhou sloveso chбnбn „sklonil se“. Apoљtol, evangelista.

Tomбљ – ze syrskйho Tуmб, starљн Teomб „dvoj?e“. Znбmэ skeptickэ apoљtol, dostal se aћ do Indie, kde zem?el. Patron nap?. Vэchodnн Indie, Portugalska.

Filip – z ?ec. philos + hippos „milovnнk konн“. Apoљtol, mu?ednнk.

Bartolom?j – z aramejskйho bar Talmai „syn Talmaj?v“, tj. „zbrбzd?nйho“; Talmai souvisн s hebr. telem „brбzda“, proto i „orб?“, pop?. „bojovnэ syn“. Jeden z apoљtol? a mu?ednнk?.

Matouљ – z hebr. Mattithjбh, rozљн?ilo se z ?ec. tvaru Matthaios; „dar boћн“. Apoљtol, evangelista.

Љimon – z hebr. Љimhуn, souvisн se slovesem љбma(h) = uslyљel; „slyљнcн, naslouchajнcн“; bibl. vэklad „uslyљel mou bнdu“. Apoљtol, mu?ednнk.

Tadeбљ – patrn? z hebr. Taddai, rozљн?enй p?es latinu (Thaddaeus), vyklбdб se asi jako „chytrэ, rozumnэ“ nebo „sm?lэ, odvбћnэ“, pop?. „chvбla (Boha)“. Apoљtol – p?нbuznэ Jeћнљ?v.

Mat?j – z hebr. Mattithjбh „dar boћн“. Apoљtol, jsou s nнm spojeny r?znй tradice, viz nap?. mat?jskй pout?.

Barnabбљ – bibl. jmйno aramejskйho p?vodu (z aram. barnebhъбh) „syn v?љtby, p?edpov?di; ъt?chy“. Apoљtol, mu?ednнk, pr?vodce apoљtola Pavla.

Lukбљ – z lat. Lucas zkrбcenйho z Lucanus, tj. Lukбnec, z Lukбnie pochбzejнcн (byl to kraj v jiћnн Itбlii). T?etн evangelista.

Marek – z lat. Marcus, tj. zkrбcenйho p?edpoklбdanйho Mart(i)cus, tj. p?нd. jmйna k Mars (2. pбd Martis), b?h vбlky. Vэklad „bojovnнk; vбle?nickэ, bojovnэ“, pop?. i „zasv?cenэ bohu Martovi“. Jak ukazujн nedбvnй nбlezy byl autorem nejstarљнho evangelia.

Љt?pбn – z ?ec. Stephanos „v?nec, dбvanэ vнt?z?m“; p?enesen? „ov?n?enэ, v?ncem korunovanэ, vнt?z“. Prvomu?ednнk, patron Uher.

Vav?inec – z lat. Laurentius – p?нdavnй jmйno k Laurentum, tj. p?нmo?skй m?sto v Latiu, znamenб „laurentskэ, Lauren?an“; n?kdy spojovбno i s lat. laurus „vav?нn“; p?enesen? „vav?нnem ov?n?enэ; vнt?znэ“. Jбhen, mu?ednнk.

Vincenc – z lat. Vincens – 2. p. Vincentis, vlastn? p?echodnнkovй p?нd. jmйno od vinco „vнt?zнm“, tedy „vнt?zнcн, p?emбhajнcн“. ?eholnнk, kazatel dominikбn?.

Fabiбn – z lat. Fabianus „pat?нcн ?нmskйmu rodu Fabi?“; nevн se, zda toto rodovй jmйno Fabius souvisн s faba „bob“. Odtud pak „bobovэ“, pop?. „p?stitel bob?“.

Љebestiбn – jmйno ?ec. p?vodu rozљн?enй z lat. Sebastianus, p?нd. jmйna s vэznamem „sebastskэ“, tj. obyvatel m?sta Sebasty; p?vodnн vэznam tohoto mнstnнho jmйna je „vzneљenэ, ctihodnэ“. M?st stejnйho jmйna bylo vнce.

Kosma – spojuje se s ?ec. kosmos „po?бdek, lad“, p?enesen? „kosmos“ (kde vlбdne po?бdek), pop?. „sv?t, ?бd, v??nost“ nebo i „ozdoba, pochvala“.

Damiбn – z ?ec. Damianos, pop?. tйћ z Damia, coћ byla etruskб bohyn? plodnosti a ъrody; damium byla ob?? tйto bohyni – vэklad „krotitel, poko?itel“.

Silvestr – (d?нve i Sylvestr), z lat., reflektuje p?нd. jmйno k lat. silva „les“ a vlastn? to nejobvyklejљн silvestris „lesnн“. Papeћ.

?eho? – z ?ec. Grйgorios, odvozeniny od grйgoros „bd?lэ, ostraћitэ“. Papeћ, cнrkevnн u?itel.

Ambroћ – z ?ec. ambrosios – p?нd. jmйna „nesmrtelnнk?m p?нsluљejнcн; nesmrtelnэ; boћskэ“; (ambrуzie = boћskэ nбpoj). Biskup, cнrkevnн u?itel.

Augustin – z lat. augustus „vzneљenэ“. Augustinus je k n?mu p?itvo?eno jako dalљн p?нd. jmйno s vэznamem „Augustovi pat?нcн“. Augustin – velkэ filozof 4. a 5. stol.

Jeronэm – z ?ec. Hieronymos „svatй jmйno“ (hieros = svatэ, onoma (nб?. onyma) = jmйno). Tйћ „muћ se svatэm jmйnem“. Kn?z, cнrkevnн u?itel, p?ekladatel bible do latiny.

Martin – z lat. p?нd. jmйna Martinus – k Mars – b?h vбlky. „Mart?v, martovskэ, zasv?cenэ bohu Martovi“, p?enesen? i „bojovnэ“. Papeћ, mu?ednнk.

Mikulбљ – z ?ec. Nikolбos „vнt?znэ v lidu“ (nikй = vнt?zstvн, lбos = lid), pop?. „vнt?zstvн lidu“; za?бte?nн M – v ?eљ. asi vlivem Michal. U starэch ?ech? velmi oblнbenй. Biskup, mu?ednнk, p?нtel d?tн. Patron Ruska.

Antonнn – z lat. Antonius, jmйno ?нmskйho љlechtickйho rodu; Antoniovй – dvou ?нm. rod?; „Antoniovi, pop?. Antoni?m pat?нcн“; (ante = „p?ed“ – ko?en ant je „?elo, p?edek“), m?lo tedy vэznam „?elnэ, vynikajнcн“. Kn?z, ?eholnнk, cнrkevnн u?itel frantiљkбn?.

Benedikt – z lat. p?нd. jmйna benedictus „poћehnanэ, blahoslavenэ“, ve slovanљtin? mu odpovнdб Blahoslav. Zakladatel ?бdu benediktin?. Patron Evropy (od r. 1964).

Bernard – n?m. p?vodu, n?m. Bernhard, sklad jmйna Bдr (2. pбd Bдren) „medv?d“ a hart „tvrdэ“. Tedy „tvrdэ (statnэ), silnэ jako medv?d“. Opat, cнrkevnн u?itel cisterciбk?.

Dominik – z lat. dominicus „pбn?v“, p?нd. jmйna k dominus „pбn“; z ћenskйho tvaru p?нd. jmйna dominica vzniklo romбnskй ozna?enн ned?le: lat. dies dominica doslova znamenб „den Pбn?“.

Frantiљek – jmйno italskйho p?vodu vzniklo z p?ezdнvky. Jistэ assiskэ chlapec, syn bohatйho italskйho obchodnнka, um?l velmi dob?e francouzsky, to pot?eboval jeho otec ke korespondenci s Franciн, nazэval ho v ћertu „Francouzek“, ital. Francesco. Frantiљek z Assisi.

Agбta – z ?ec. agathй „dobrб, laskavб“ – svэm p?vodem ?ec. p?нd. jmйno. Mu?ednice, panna.

Lucie – lat., ћen. tvar k Lucius (?нmskй rodovй jmйno) „sv?tlэ, zб?нcн“. Mu?ednice.

Aneћka – z ?ec. (h)agnй „?istб, neposkvrn?nб, ctnostnб“. Mu?ednice.

Cecнlie – lat. Caecilia – doslova „slepe?ek“, je to ћen. rod zdrobn?lйho caecilius (k caecus „slepэ“). Mu?ednice.

Kate?ina – z ?ec. katharos „?istб, cudnб, mravnб“ – zбklad slova je snad egyptskэ a znamenб „koruna“. Mu?ednice, patronka filozof?.

Anastбzie – z ?ec., anastasis „probuzenн, (po)vstбnн, zmrtvэchvstбnн, vzk?нљenн“. Jde o jmйno „velikono?nн“ (proti vбno?nн Natбlii). V tom -sta- i naљe slovanskй sta- ve stбti, povstati. Mu?ednice, panna.

Ignбc – patrn? z lat. ignitus, vyklбdб se jako „ohe?, oh?ovэ, rozpбlenэ“, p?enesen? tйћ „horlivэ“, pop?. „pozd?ji zrozenэ“. Zakladatel jezuitskйho ?бdu, mystik Tovaryљstva Jeћнљova.<< предыдущая страница   следующая страница >>