uzluga.ru
добавить свой файл
1 2 3 4
Jmйna svatэch se z?etelem k naљн sou?asnй pojmenovбvacн soustav?

Nad?ћda Bayerovб


P?edloћenэ p?нsp?vek se sklбdб ze dvou ?бstн. V prvnн sleduji jmйna svatэch ve vybranэch litaniнch, v druhй si pak vљнmбm, jakй mнsto zaujнmajн tato jmйna v sou?asnй pojmenovбvacн soustav?.


Litanie – co se jн rozumн.

Slovo litanie pochбzн z ?ec. litanйia a vyklбdб se jako „nalйhavб prosba“, jde tedy o prosebnou modlitbu. Tyto prosebnй litanie pat?н k nejstarљнm spole?nэm modlitbбm. Prosebnou formu p?ijalo k?es?anstvн patrn? z pohanskйho ritu, v n?mћ prosby byly vznбљeny nejen boh?m, ale snad i vlбdc?m a panovnнk?m. Je pochopitelnй, ћe v k?es?anstvн jsou vznбљeny p?edevљнm nejprve Bohu, pozd?ji Pann? Marii a nakonec takй jednotlivэm sv?tc?m a ochrбnc?m.

Prvnн zmнnky o litaniнch se objevujн uћ ve 4. stol. Do k?es?anskй liturgie je zavбdн v r. 511 Orleбnskб synoda. Byly velmi oblнbenй. Nejsou a takй nikdy nebyly oslavnэmi skladbami, nэbrћ vћdy jen prosebnэmi aklamacemi. Stejnй jako modlitba svatйho r?ћence byla i modlitba litaniн nezaslouћen? p?ehlнћena t?mi, kte?н byli zatнћeni tzv. modernismem a kterэm se zdбlo, ћe jde o modlitby p?нliљ mechanickй, ba dokonce i neodpovнdajнcн d?stojnosti a svobod? ?lov?ka.

Litanie majн svou ustбlenou formu. Jejich prvnн ?бst – oslovenн – pronбљн kn?z, druhou ?бst, totiћ vlastnн prosbu typu „Oroduj za nбs!“, „Vyslyљ nбs!“, „Smiluj se nad nбmi!“, pak shromбћd?nн v??нcн. Oslovenн mнvб ?asto charakter obraznйho pojmenovбnн, jako nap?. kv?te nevinnosti, zrcadlo sebezapнrбnн. V prvnн ?бsti se m?ћe vedle vokativu vyskytovat i vzэvбnн, tzv. intence, kterб vyjad?uje modlitebnн ъmysl shromбћd?nн, druhб ?бst bэvб nazэvбna invokacн. Typickй pro litanie takй je, ћe vћdy za?нnajн vstupnнmi prosbami a kon?н zбv?re?nou modlitbou.

Vzhledem k tomu, ћe sleduji jmйna sv?tc? tйћ ve dvou z p?ednнch litaniн, totiћ v litanii ke vљem svatэm a v litanii ke svatэm ochrбnc?m naљн vlasti, uvбdнm jeљt? n?kolik poznбmek k litanii ke vљem svatэm. Tato litanie v dneљnн form? byla znбma jiћ v 7. stol. B?hem doby byla rozљн?ena o novй svatй. Byla a je sloћena jednak z proseb k jednotlivэm svatэm, na n?ћ se odpovнdб „Oroduj(te) za nбs!“, jednak z proseb za odvrбcenн zla, na n?ћ se odpovнdб „Vysvobo? nбs, Pane!“ a prosby za pot?eby Cнrkve, na n?ћ se odpovнdб „Prosнme t?, vyslyљ nбs!“. Tato litanie proљla dlouhэm vэvojem, nap?. jednotlivй prosby se opakovaly n?kolikrбt, m?nil se po?et svatэch. Ћбdnou zvlбљtnostн nebyla litanie majнcн dv? st? jmen. Dnes majн litanie ke vљem svatэm t?i verze, kterй majн stejnou skladbu, ale r?znou dйlku; nejdelљн je ta, kterб se pouћнvб o prosebnэch dnech, z nн zkrбcenнm vznikla forma kratљн, kterб se uћнvб p?i velikono?nн vigilii ?i p?i n?kterэch sv?cenнch a uvбdн ji Kancionбl, spole?nэ zp?vnнk ?eskэch a moravskэch diecйzн, vydбnн pro olomouckou arcidiecйzi (vydalo ?eskй katolickй nakladatelstvн Zvon, Praha 1992). Nejkratљн formy se vyuћнvб v modlitbбch za umнrajнcн.

Prosebnй litanie jsou velmi aktuбlnн, setkбvбme se s nimi i p?i r?znэch procesнch a poutнch. Jsou nepostradatelnou formou spole?nэch modliteb. P?i љpatn? konanй poboћnosti mohou vљak upadnout i do jistйho formalismu.


V prvnн ?бsti p?edklбdanйho p?нsp?vku, jak jiћ bylo z?бsti uvedeno i vэљe, sleduji jmйna svatэch konkrйtn? v litanii ke vљem svatэm (ve vљech t?ech verzнch; ozna?uji Lit. 1, Lit. 2, Lit. 3), v litanii ke svatэm ochrбnc?m naљн vlasti (ozna?uji Lit. 4) a v litanii ke svatэm patron?m arcidiecйze olomouckй (ozna?uji Lit. 5). Pro v?tљн nбzornost podбvбm p?ehled vљech sledovanэch jmen svatэch nachбzejнcнch se v jednotlivэch litaniнch. Znamйnkem plus pak ozna?uji ta jmйna, kterб se vyskytujн ve vљech uvedenэch litaniнch.


Lit. 1

Lit. 2

Lit. 3

Lit. 4

Lit. 5

52

35

20

21

19

Maria

+

+

+

+

Michael

+


Gabriel

Rafael

Jan K?titel

+

+Josef

+

+

+

+

Petr

Petr a

Pavel

+
Petr a

Pavel

Pavel

+
Ond?ej

+

+Jakub

Jan

+

+Tomбљ

Jakub

Filip

Bartolom?j

Matouљ

Љimon

Tadeбљ

Mat?j

Barnabбљ

Lukбљ

Marek

Љt?pбn

+

+Vav?inec

+

+Vincenc

Fabiбn a Љebestiбn

Jan a Pavel

Kosma a Damiбn

Gervбs a Protбs

Silvestr
+?eho?

+

+Ambroћ

Augustin

+

+Jeronэm

Martin

+


Mikulбљ

Antonнn

Benedikt

+

+Bernard

Dominik

Frantiљek
+Ma?н Magdalйna

+

+Agбta

Lucie
+Aneћka

+
+

+

Cecнlie

Kate?ina

Anastбzie
Ignбc z Antiochie
GorazdVбclav
+

+
Vojt?ch
+

+
Jan Nepomuckэ
+

+
Perpetua a Felicita
Kliment

+
Athanasius
Ludmila

+
Basil
Vнt

+
Cyril a Metod?j
+ +

+ +
Prokop
+

+
Frantiљek a Dominik
Zdislava

+
Frantiљek Xaverskэ
Norbert

Kristэn a brat?i
Jan Maria Vianney
Radim

Kordula
Aneћka ?eskб
HroznataKate?ina Sienskб

Hedvika
+Terezie od Jeћнљe
Klement Dvo?бk

Klement MariaAbel

Jan Neumann


Abraham

Jan Sarkander

+Kamil

Jan z Boha
Z uvedenйho p?ehledu m?ћeme vy?нst n?kolik skute?nostн:

  1. V litaniнch ke vљem svatэm, v jejich t?ech verzнch (Lit. 1, Lit. 2, Lit. 3) se vyskytuje rozdнl v po?tech sv?tc? – Lit. 1 = 52, Lit. 2 = 35, Lit. 3 = 20; n?kterй z nich pochopiteln? nachбzнme ve vљech. Lit. 2 a Lit. 3 majн vљak tйћ jen svй sv?tce. Nejvнce je jich v Lit. 2, coћ je verze otiљt?na ve shora uvedenйm Kancionбlu.

V Lit. 4 a 5, kterй majн k sob? tematicky blнzko, je ?ada spole?nэch sv?tc?, nebo? prбv? i oni pat?н k t?m, kte?н majн svй mнsto v naљich cнrkevnнch d?jinбch.


  1. V?tљina sv?tc? je oslovovбna, vzэvбna jednotliv?, jen v n?kolika p?нpadech pospolu – ve dvou. Jde o ty sv?tce, jejichћ ћivotnн osudy byly alespo? z?бsti obdobnй.следующая страница >>