uzluga.ru
добавить свой файл
  1 2 3 ... 6 7
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзбрани кандидати: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВид процедура: Договаряне

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКритерий за оценка: най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЩе се използва електронен търг: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДопълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНомер: БД модул АЕЦ Търговия No.19881

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

Ако да, посочете къде:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПредишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): ДА

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВид на публикацията

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНомер на обявлението в ДВ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДруги предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система за доставки)

Срок за получаване на документация за участие

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПлатими документи: ДА

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЧас: 16:00

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЦена: 12

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngУсловия: По банков път или в брой в касата на "АЕЦ Козлодуй" - ЕАД. При заплащане по банков път: след изпращане на посочения в т. І.1) по-горе факс, на копие от платежното нареждане и следната информация: наименование на поръчката, данни за издаване на фактура, точен адрес и лице за получаване на документацията, телефон и факс, документацията за участие се изпраща чрез куриерска услуга, за сметка на кандидата. Банкови реквизити са следните: с/ка в лeва - IBAN BG31 KORP92201000224001, банка - Корпоративна търговска банка АД, BIC KORPBGSF, титуляр "АЕЦ Козлодуй" - ЕАД. За дата на плащане по банков път се приема датата на постъпване на средствата по сметката на АЕЦ Козлодуй - ЕАД. При заплащане в брой - документацията може да бъде получена на място при възложителя. Осигурен е електронен достъп до документацията за участие в процедурата - в профила на купувача, на адреса посочен в т. І.1) от обявлението.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата: 16/03/2012

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВалута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЧас: 16:00

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата: 26/03/2012

ІV.3.5) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДруг език: Български

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕзик/ци

ІV.3.6) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой месеци

ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЛица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМясто: АЕЦ Козлодуй - ЕАД, Управление Търговско

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЧас: 13:30

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЛица: Лица с представителни функции, съгласно регистрацията на участника или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел имат право да присъстват при отваряне на заявленията.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата: 29/03/2012

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТова представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозен график

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта/програмата:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПоръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПроект/програма

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДопълнителна информация: Допуснатите до оценка оферти ще се оценяват за всяка обособена позиция поотделно , както следва:за обособени позиции от 1. до 18 вкл. по критерий "най-ниска цена"; за об. позиция 19. по критерий критерий "икономически най-изгодна оферта", съгласно методика към документацията за участие.

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код: 1000

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕлектронна поща: cpcadmin@cpc.bg

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс: 02 9807315

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес: бул. Витоша № 18

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад: София

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес: http://www.cpc.bg

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон: 02 9884070

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДържава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕлектронна поща

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДържава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 или при необходимост раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнформация относно крайния срок

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, Управление "Търговско", отдел "Обществени поръчки"

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код: 3321

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕлектронна поща: kkkamenova@npp.bg

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс: 0973 76007

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес: гр. Козлодуй, обл. Враца

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад: Козлодуй

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес: www.kznpp.org

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон: 0973 73230

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДържава: Република България

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата: 24/02/2012

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗа контакти

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕлектронна поща

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.png

<< предыдущая страница   следующая страница >>