uzluga.ru
добавить свой файл
1 2 ... 6 7

Доставки
Номер 76 от 24.02.2012

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование: "АЕЦ Козлодуй" - ЕАД

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код: 3321

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗа контакти: Отдел "Обществени поръчки", Управление "Търговско"

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕлектронна поща: mggrozdanova@npp.bg

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс: 0973 72441

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес: гр. Козлодуй, обл. Враца

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад: Козлодуй

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЛице за контакти: Мариана Грозданова

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес на възложителя: www.kznpp.org

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон: 0973 76597

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес на профила на купувача: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДържава: Република България

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОсновна/и дейност/и: Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНаименование: "Доставка на лабораторна апаратура"

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства на конкретния предмет на вашата поръчка или покупка/и)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКод NUTS: BG313

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМясто на изпълнение: производствена площадка АЕЦ Козлодуй, хим. лаборатории в контролираната зона и извън нея

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип доставки: Покупка

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип строителство

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКатегория услуга

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбект на поръчката: Доставки

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПредназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМин./макс. прогнозна стойност (валута)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой изпълнители

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngРамково споразумение

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност (валута)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в години

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЧестота и стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМин. прогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в месеци

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМакс. прогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМаксимален брой изпълнители

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: Предметът на поръчката е "Доставка на лабораторна апаратура" и обхваща 19 (деветнадесет) обособени позиции, като участие се допуска за една или повече обособени позиции. Общо описание - лабораторната апаратура е предназначена за хим. лаборатории, намиращи се в Контролираната зона и извън нея, което следва да бъде съобразено от участниците във връзка с режима на достъп до КЗ. Общи изисквания и условия за изпълнение: обем на поръчката - доставка на лабораторна апаратура, преминала първоначална проверка и калибриране; инсталиране и въвеждане в ескплоатация с проверка на работоспособността, на място в съответните хим. лаборатории; практическо обучение на персонал за работа с апаратурите; гаранционно обслужване (техническа поддръжка,задължителни за безаварийна експлоатация консумативи, ремонт на апаратура и компоненти, както и техническа помощ), изисква се от участниците да декларират възможностите си за осигуряване на следгаранционнo обслужване (сервиз); приемане - доставената лаб. апаратура подлежи на входящ контрол (общ и специализиран) при възложителя; плащане - след приемане на доставката и извършване на дейностите по инсталирането, проверка на работоспособността и въвеждане в ескплоатация на място и провеждане на обучение, плащането ще се извършва срещу - фактура; протокол без забележки, от общ и специализиран(метрологична проверка) входящ контрол на доставената стока и протокол за приемане без забележки, на извършените дейности по инсталиранео, проверка на работоспособността и въвеждане в ескплоатация, на място и обучение за работа с доставената апаратура. Детайлна информация - съгласно обявлението и документацията за участие с приложените към нея техн. спецификации 4 броя - Техническа спецификация № 2011.30.ХК.00.ТСП.130; Техническа спецификация № 2011.30.РО.00.ТСП.134; Техническа спецификация № ТЗ-03/14.06.2011 иТехническа спецификация № ТЗ-04/15.06.2011.

ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngOсн. предмет: 38000000: Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПоръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбособени позиции: ДА

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПодаване на оферти: за една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЩе бъдат приемани варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбщо количество или обем: съгласно указаното в техническите спецификации към документацията за участие

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност: 393000

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от/до - валута

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност до

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОпции: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозен график - брой дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой месеци

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимален брой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМаксимален брой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата за завършване

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в дни: 120

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата за начало

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в месеци

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзискуеми депозити и гаранции: Гаранция за участие - парична или банкова, в размер: 2800 лв., парична или банкова.Гаранция за изпълнение на договора - в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Банковите реквизити на възложителя са посочени в т. ІV.3.3) от настоящото обявление.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngУсловия: Плащане чрез банков превод, в срок до 15 /петнадесет/ работни дни от датата на приемане на доставката и извършени дейностите описани в т.1.2, срещу представени: оригинална данъчна фактура, приемно-предавателен протокол за доставката, протокол без забележки, от входящ контрол на доставката(общ и специализиран), както и протокол за успешно приключило въвеждане в експлоатация и обучение.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзискване

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДруги особени условия

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngУсловия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДокументи и информация: 1. Изискуеми документи: Списък на документите, с информ. лист с данни за кандидата; Документ за гаранция за участие; Документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър-когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документа за самоличност- когато кандидатът е физическо лице (Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, кандидатите - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие и удостоверения за актуално състояние; Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени); Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП; Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката; Декларациии от подизпълнителите (при декларирано участие); Декларация за кои обособени позиции ще участва с посочен производител и произход на стоката, по обособените позиции и подпозиции; Декларация за подаване на оферта. 2. Възложителят отстранява от участие Кандидати, за които са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5. от ЗОП.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДокументи и информация: няма

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДокументи и информация: Изискуеми документи: Списък на основните договори за доставка със същия или подобен предмет, които са изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, с приложени до три броя препоръки за добро изпълнение. Препоръките да са от различни получатели/възложители към договори, описани в приложения списък. Минимални изисквания: кандидатът да докаже, че е изпълнявал договори за доставка на стоките обект на поръчката или подобни стоки (подобни: лабораторна апаратура) през последните три години за различни получатели/възложители, като и да представи препоръки към договорите.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗапазени поръчки: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗа изпълнението на услугата се изисква определена професия: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТрябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: НЕследующая страница >>