uzluga.ru
добавить свой файл
1


ҚАЗАҚТҰТЫНУОДАҒЫ

ҚАРАҒАНДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ


ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ МЕНЕДЖМЕНТ КАФЕДРАСЫ


5В050700 «Менеджмент» мамандығы бойынша қашықтықтан

оқыту бөліміне арналған өндірістік практика жөніндегі


Б А Ғ Д А Р Л А М А


ҚАРАҒАНДЫ – 2012


Практика бағдарламасы кафедрасының оқу-әдістемелік семинарында мақұлданған және шығаруға ұсынылған.


Хаттама № ___ « » ______________________________201__ж.


Экономика және менеджмент кафедрасының аға оқытушысы К. Қ. Ибитановамен қайта қаралған.


Кіріспе


Оқу барысында білім берудің мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес студенттер менеджерге қажетті тәжірибелік дағды мен жұмыс тәжірибесіне ие болу үшін бір айлық практика өтеді.

Өндірістік практиканы өту кезінде студент жұмыс орнында келешек мамандығы бойынша барлық қызметтік міндетті орындау жайында тәжірибе алуы тиіс. Практикалық қызметте ең негізгі элемент, ол қазіргі кездегі басқару шешімдерін қабылдау әдістері мен тәсілдерін меңгеру.

Өндірістік практика арнайы пәндерді оқу циклы аяқталғаннан кейін ұйымдастырады.

Өндірістік практиканың мақсаты – мамандық бойынша кәсіби қызмет тәжірибесі мен тәжірибелік білімді меңгеріп, бекіту.

Практиканы өту барысында дипломдық жұмысқа қажетті барлық керек мәліметтерді жинау. Оның ғылыми-теориялық деңгейі таңдаған тақырыпқа байланысты болады.


Ι. ПРАКТИКАНЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТІ


Өндірістік практиканың мақсаты: Студенттердің оқу барысында алған теориялық білімдерін бекіту және арттыру: жалпы мамандық бойынша пәндер (өндірістік менеджмент, басқару шешімдерін қайта өңдеу, антикризистік менеджмент, персоналды басқару, стратегиялық менеджмент), міндетті және таңдаулы пәндер бойынша (кәсіпорын экономикасы) өтеді;

Менеджер мамандығымен тығыз байланысты қызметтік міндеттерді орындауы жайлы практикалық тәжірибені меңгеру;

Диплом жұмысына арналған ақпарат жинағы.


Өндірістік практика міндеттері:


 1. Қызмет орындағы менеджердің немесе сол қызметті уақытша атқарушы мамандардың қызметтік міндеттерімен танысу;

 2. Ұйым жұмысының жалпы көрсеткіштерімен танысу, ұйым міндеті мен қызметін, кәсіпорынның статистикалық материалдары мен қаржы есептерінен тұратын ресурстарды сипаттау;

 3. Өзіндік талдау жүргізу:

 • ұйымның қаржы-шаруашылық қызметі;

 • ұйым қызметіне әсер ететін ішкі және сыртқы факторлар;

 • ұйымның ұйымдық құрылымы;

 • ұйым мақсаты;

 • ұйымның жоспарлау қызметі;

 • ынталандыру және бақылау қызметі;

 • шешім қабылдау үрдістері және коммуникация;

 • өндірісті, еңбек ресурстарын басқару;

 • кәсіпорындағы инвестициялық және инновациялық саясат.


II. ПРАКТИКА ОРНЫ МЕН ӨНДІРІСТІК ПРАКТИКАНЫ

ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ


 1. Өндірістік практика басталмастан 2-3 күн бұрын конференция өткізіледі.

 2. Конференцияда оқу жоспарымен, анықталған практика мерзімімен, бағдарлама мазмұнымен, міндеттерімен таныстырады.

 3. Өндірістік практиканы студенттер экономиканың түрлі салалары бойынша түрлі меншік нысанындағы ұйымдарда, кәсіпорындарда өтеді.

 4. Сырттай-қашықтықтан оқыту технологиясы мамандығы бойынша жұмыс істейтін студенттер өндірістік практиканы өтіп, кафедраға есептің жинақталған нысанын ұсынады.III. ПРАКТИКАНЫ БАСҚАРУ МЕН БАҚЫЛАУ ӘДІСТЕРІ

Студенттің өндірістік практикасын ұйымдастыру мен оқу–әдістемелік басқаруды экономика және менеджмент кафедрасы ұсынған практика базасын жақсы білетін тәжірибелі оқытушылар жүзеге асырады.

Кәсіпорында студенттің практикасын ұйымдастыру үшін жауапкершілік басты мамандар мен жетекшілерге жүктеледі.


3.1.Университеттен бекітілген практика жетекшісінің міндеті 1. Әрбір кәсіпорында практика жетекшісімен біріге отырып, студенттің практика өтуінің күнтізбелік жоспарын ұйымдастыруға.

 2. Практика бағдарламасына сәйкес істелінген жұмыс жөніндегі күнделік-есеп жүргізу бойынша сұрақтарға кеңес беруге.

 3. Кәсіпорын басшысы арқылы практикантқа қажетті жағдай тудыруға.

 4. Студенттің жұмыс сапасын тексеру мен күнтізбелік жоспардың орындалуын бақылауға.

 5. Есепті тексеруді жүзеге асыруға.

 6. Практика өту жөніндегі күнделік есепті тексеруді жүзеге асыру.


3.2.Кәсіпорын бекіткен практика жетекшісінің міндеті 1. Әрбір студент жұмыс орнымен қамтамасыз етуге және білікті басшылықты жүзеге асыруға.

 2. Студент-практикантқа қажетті түсініктер бере отырып, тапсырылған жұмыстың уақытылы және сапалы орындалуын талап етуге.

 3. Бекітілген бағдарламаға сәйкес студенттің күнтізбелік жоспарын басқаруға.

 4. Практикант студентке практика туралы сын-пікір беру, есебін тексеру, қол қою арқылы растау.


3. 3. Студент – практиканттың міндеті


 1. Өндірістік практика орнына бекітілген мерзім мен уақытта келуге.

 2. Кәсіпорында (ұйымда) өндірістік практика өту барысында ішкі тәртіп ережелері мен еңбек заңдылықтарының талаптарына бағынуға, өндірістік жиналыстарға қатысуға және кәсіпорын ұжымының қоғамдық өміріне белсенді қатысу-араласуға.

 3. Бағдарламаға сәйкесті және кәсіпорындағы практика жетекшісінің тапсырмаларын орындауға.

 4. Бекітілген нысанда күнделікті толтыру, практика өту жөніндегі есептерді (мәліметтер) енгізіп отыру.

 5. Экономикалық көрсткіштерді жоспарлау мен талдау, экономикалық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелері бойынша ережелік және нормативтик материалдарды меңгеруге.

 6. Практика бағдарламасының орындалуы жөніндегі кәсіпорындағы (ұйымдағы) практика жетекшісінің қолы қойылған нысандағы күнделік-есепті университеттегі практика жетекшісіне тапсыруға.


ІV. ПРАКТИКА ҰЗАҚТЫҒЫ МЕН КӨЛЕМІ


 1. Қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша оқитын студенттердің өндірістік практикасының көлемі ҚР ГОСО сәйкес анықталады.

 2. Практиканың басталу мен аяқталу мерзімі университет ректоры бұйрығымен орнатылады.


ПРАКТИКА БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ


 1. Ұйымға жалпы сипаттама беру

   1. - Ұйымның тарихымен танысу. Меншік формасы мен құқықтық дәрежесін оқып-үйрену;

   2. - Басқару аппаратының звеноларымен сызықтық бөлімшелерінің құрамы мен қызметтерін оқып-үйрену, кемшіліктерді анықтау, оларды болдырмау жөнінде ұсыныстар беру;

- Ұйымның түрлі қызметтерінің тапсырмалары мен функцияларын қарастыру: экономика және жоспарлау бөлімінің, бухгалтерияның, қаржылық, маркетингтік бөлімнің және басқа қызмет етуші бөлімшелердің қызметін;

   1. - Жедел- өндірістік қызмет, персоналды басқару және сызықтық менеджер қызметінің жұмысын оқып-үйрену;

 1. Менеджер еңбегінің сипаттамалары мен ерекшеліктерін, мазмұнын, сонымен қатар, еңбегінің объектісін оқып-үйрену. Басқарудың түрлі деңгейіндегі басшылардың жедел, шығармашылық жұмыстарын ұсыну. Кәсіпорын жұмысындағы менеджер ролін бағалаңыз.

 2. Кадрлық жұмыстың ішкіфирмалық жұмысымен танысыңыз. Персонал саны мен квалификациялық-кәсіби құрамын зерттеп біліңіз. Басшының және оның тиімділігіне, жұмыс уақыты мен жағдайына тигізетін ықпалын қарастыру. Кәсіпорындағы дайындау және қайта дайындау жүйесін талдаңыз.

 3. Мамандар арасында сауалнама өткізіңіз және олардың кәсіби және мансаптық кілті факторларын анықтаңыз. Еңбек ресурсындағы қажеттілік қалай жоспарланатынын қарастырыңыз. Бірнеше жетекшіні мысалға ала отырып ұйымды басқаруда жетекшіліктің негізгі стильдерін сипаттап бақылаңыз.

 4. Кәсіпорындағы бақылау процесін сипаттап қарастырыңыз, нақты мысалда бақылау жүйесін сипаттап, оны жетілдірудің жолдарын ұсыныңыз (егер кәсіпорын өндіріс процесімен байланысты болса, онда шығарылатын өнімнің сапасын бақылау процесін сипаттаңыз).

 5. Басқару шешімін қабылдау процесін қарастыру. Ол үшін ұйымның жұмысынан көрінетін осы процесс құжаттарын оқып үйрену. Құжаттар көшірмесін қосымша ретінде қосу, өйткені ол құжаттар берілген актіні куәландырады немесе нақты қабылданған шешімді мысалмен көрсету.

 6. Шаруашылық субъектісін стратегиялық жоспарлау бойынша материалдарды оқып үйрену. Ол үшін стратегиялық жоспарлаумен айналысатын органдар және олардың қызметімен танысу керек. Шаруашылық субъектілері қызметінің жұмыстары мен ұзақ мерзімді жоспарын оқу-үйрену, қосымша құжаттар көшірмесін мүмкіндігінше қосу.

 7. Ұйымның коммуникацияларын оқып үйрену мен талдау. Ол үшін коммуникациялық мүмкіндіктерді оқып үйрену және ұйымның жеке аралық қатынастағы негізгі кедергілерді мысал ретінде келтіру, осы кедергілерді жою бойынша ұсыныс жасау. Сыбыс таралудың негізгі арналарын іздестіру.

 8. Ұйымның ұжымдық жұмыскерлер жиналысын, отырыстар, келушілермен, телефон абоненттерімен келіссөздер жүргізуді оқып үйрену. Есептің қосымшасына сәйкес құжаттардың көшірмесін қосу. Әртүрлі ақпараттар бойынша жиындар жүргізумен қайта тапсыруларды құруға қатынасу, мүмкіндігінше құжат көшірмелерін қосымшаға қосу.

 9. Басқару жүйесін жүзеге асыру бойынша ұйымның әлеуметтік –экономикалық даму келешегін оқып үйрену.

Барлық қарастырылған сұрақтар бойынша өз қорытындылары мен ұсыныстарын жасау. Әрбір бөлім бойынша резюме жасау. Құжаттар көшірмесін қосымшаға қосу.


ДИПЛОМ АЛДЫНДАҒЫ ПРАКТИКА ТУРАЛЫ ЕСЕПТІҢ ҚҰРЫЛУ ТӘРТІБІ


 1. Диплом алдындағы практика нәтижелерін студент жазбаша күнделік-есеп түрінде жариялайды.

 2. Күнделік-есеп ұйымда, практика талаптарына сай жазылуы, толтырылуы керек.

 3. Күнделік-есеп 2 бөлімнен тұрады: негізгі және қосымша. Күнделік-есептің негізгі бөлімінің көлемі 30-35 парақтан тұрады. Күнделік-есептің қосымша бөлігі нақты ұйымның бірінші реттік құжаттарынан, тіркеу есептерінен, түгендеу актілерінен, студенттің қатынасуымен жүргізілген есептің негізгі бөлімінің мазмұнын құрайтын тағы да басқадай материалдардан тұрады. Күнделік-есептің қосымша бөлігі қосымша түріндегі көріністе болады.

 4. Күнделік-есепті қажетті құжаттармен материалдарға сай етіп толтыру қажет. Күнделік-есептің титулдық парағы болады.

 5. Күнделік-есепке, сонымен қатар сол ұйымнан бекітілген жетекшінің қорытынды есебі қосылады, қорытынды-есебінде практикант-студенттің практикадан өту сапасы мен есептің мазмұны жөніндегі пікірі мен ескертпе, бағалану мәліметтері болады.ДИПЛОМ АЛДЫНДАҒЫ ПРАКТИКАНЫ ҚОРЫТЫНДЫЛАУ


 1. Практика жөніндегі есепті қорытындылау мен оның бағалану нәтижелерін студент «Экономика және менеджмент» кафедрасына Күнделік-есепті қосымшаларымен қосып тапсырады.

 2. «Экономика және менеджмент» кафедрасы рецензия немесе сын-пікір жазуға оқытушыға береді. Жазылған сын-пікір бойынша практика жөніндегі есепті қорғауға жібереді.

 3. Практика жөніндегі есептің қорғауын қабылдау үшін кафедра меңгерушісі комиссия құрады, оның құрамында: кафедра меңгерушісі, жетекші оқытушылар, университеттен және мүмкіндігінше ұйымнан бекітілген жетекшілер болады.

 4. Өткен практика нәтижелері балды-рейтингтік, әріптік жүйеде бағаланады.

 5. Әрбір студент практика жөніндегі есепті комиссия отырысында қорғайды. Практика жөніндегі материалдар негізінде, сонымен қатар, комиссия мүшелерінің нәтижелері бойынша студентке кәсіби практикасының бағасын жариялайды.

 6. Практика орнынан төмен бағаланған, жұмысы жөніндегі жағымсыз пікір алған және практика бағдарламасын орындамаған студент қайта практикадан өтуге бағыталады немесе университеттен шығарылады.

 7. Есепті қорғау бойынша алынған баға ведомостқа және студенттің транскриптіне қойылады.________________________________________ практика өту туралы


ЕСЕБІ


студента ______________________________________________________

(аты-жөні, тегі)


Практиканы өту орны ______________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________

(ұйымның , кәсіпорынның атауы)


Практика басталуы ________________________________


Практика аяқталуы _____________________________


Есеп практика жетекшісімен қарастырылды


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________

(аты-жөні, тегі, атағы, лауазымы)


Есеп қорғалды ________________________

(баға)

Комиссия _____________________________

(қолы)

_____________________________

(қолы)

_____________________________


(қолы)

«_____»_________________201__ж.


ПРАКТИКА БАЗАСЫ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕРІ


Практиканың мерзімі «____» _______________________ 201___ жылдан

«____» ________________________ 201__жылға дейін


Кәсіпорыннан (кәсіпорын атынан) практиа жетекшісі (аты-жөні, тегі, лауазымы, білімі, еңбек өтілі) ________________________________________________________________________________________________________________________________________


Университеттен (университет атынан) практика жетекшісі (аты-жөні, тегі, лауазымы, қолы) __________________________________________________________________


КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР

Тақырыптың атауы, жұмыстың мазмұны

Практика орны

(бөлімі, бөлімшесі, қызметі)

Жоспар бойынша орындау мерзімдері

Ескерту

1

2

3

4

5


Кәсіпорыннан (кәсіпорын атынан) практика жетекшісі ___________________________________________________________________________________________________________________________________

(аты, жөні, тегі)


_________________________________________

(қолы)


М.О. «____» ___________________ 201__ж.


ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫ

ҚАРАҒАНДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ


__________________________________________ кафедрасы


________________________________________ практика өту туралы


КҮНДЕЛІГІ


_________ курсы ___________ тобы


_______________________________ оқу түрі


__________________________________ мамандығының студенті/магистранты


(студенттің/магистранттың аты-жөні, тегі)


Практиканың өту орны ________________________________________________


(үйымның, кәсіпорынның атауы)


Практика басталуы ________________________________


Практика аяқталуы _______________________________


ҚАРАҒАНДЫ – 201_ж.


Күнделіктің мазмұны


Күні, айы, жылы

Жұмыстың мазмұны

Ескерту


1

2

3


Кәсіпорыннан (кәсіпорын атынан) практика жетекшісі ___________________________________________________________________________________________________________________________________

(аты, жөні, тегі)


_________________________________________

(қолы)


М.О. «____» _________________________ 201__ж.


МІНЕЗДЕМЕ


Студентке


_______________курстың,__________тобының, мамандығы


(тегі, аты, әкесінің аты)


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Кәсіпорын атынан практика жетекшісі ___________________________

(аты-жөні, тегі)


__________________________________

М.О. (қолы)


«____» _________________________ 201_г.


Құрметті әріптес!


Біздің студенттер мен түлектер үшін Сіз басқаратын ұйымның үлестік салымын біз жоғары бағалаймыз. Осыған байланысты ЖОО жетекшілігіне, біздің студенттердің дайындығының сапасы жөнінде Сіздің сараптамалық ойыңызды білу маңызды. Төмендегі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз (Сіз таңдаған жауапқа белгі қойыңыз). Сіздің жауаптарыңыз бен ұсыныстарыңыз біздің келешектегі жұмыста ескеріледі.


1. Ұйымның атауы ________________________________________

Аты-жөні___________________________________________________________

Лауазымы____________________________________________________

Тел.______________________

E-mail____________________


 1. Сіздің ұйымда Қызметкерлер саны қандай?___________

 2. Қазіргі жағдайда білікті персоналмен қамтылу деңгейі қандай?

 1. өте жақсы

 2. жақсы

 3. қанағаттанарлық

 4. жаман

 1. Сіздің ұйымыңыз кәсіби жұмыскерді жұмысқа қабылдауда төмендегі әдістердің қайсысын қолданады?

 1. Тікелей қабылдау

 2. Газеттегі жарнама

 3. ұйымның жеке веб-сайты

 4. жұмысқа орналастыру агенттілік арқылы

 5. әріптестерім арқылы

 6. басқа_______________________

 1. Сіздің ұйымыңызда болашақтағы 5 жыл ішінде қандай даму серпіні болжанады?

 1. Жұмыс/қызмет көлемінің айтарлықтай өсуі

 2. Жұмыс/қызметтің сәл ғана өсуі

 3. өзгеріссіз

 4. жұмыс/қызмет көлемінің төмендеуі

 1. Біздің ЖОО-да түлектерді жұмысқа орналастыру бағдарламасына Сіздің қатысу дәрежеңізді қалай бағалайсыз?

1) өте жақсы

2) жақсы

3) қанағаттанарлық

4) Сіздің қатысуыңызға байланысты

6. Біздің ЖОО-ның түлектері Сіздің ұйымыңызда қандай бағыттар бойынша жұмыстар атқарады?

1) экономикалық

2) құқықтық

3) білім беру

4) техникалық

5) агрономдық

6) басқа__________________________________________________

7. Біздің ЖОО-ның кадрларды дайындау сапасын бағалаңыз:

1) өте жақсы

2) жақсы

3) орташа

4) төмен

8) Біздің ЖОО-ның кадрларды дайындау сапасын басқа ЖОО-ның түлектерімен салыстырғанда қандай екенін бағалаңыз:

1) ҚЭУ түлектері кәсіби жақсы дайындалған

2) бірдей мамандар

3) ҚЭУ түлектері басқалардан нашар дайындалған

9) Төмендегі кәсіби маңызды машықтар мен компетенцияларды бағалаңыз (шкала бойынша: 5-өте жақсы, 4-жақсы, 3-қанағаттанарлық, 2-жаман, 1-өте жаман):Машықтар

Баға

Компьютерлік машықтар
Қазіргі технологиялар (қызмет бағыты бойынша)
Проблеманы алдын-ала көрушілік
Коммуникабельділік
Кәсіби және этикалық жауапкершілік
Кәсіби жетілдірілу әрекеті
Салалық ерекшелікті білу
Шет тілдерін білу

10. Егер Біздің ЖОО-да кадрларды дайындау сапасына қатысты ескертулер мен толықтырулар, ұсыныстар болса, жазып жіберуіңізді өтінеміз: _____________________________________________


Қолы__________________ «___» _____________201__жыл


Сауалнамада қатысқаныңызға рахмет!


СҰРАУ ЖҮРГІЗУ ПАРАҒЫ


Студенттің аты-жөні _________________________________________________

___________________________________________________________________

Мамандығы ________________________________________________________№ п/п
БағасыНегізгі мамандығы бойынша теориялық дайындық деңгейі, оның маманның біліктілік мінездемесіне сәйкестігі


Практикалық дайындық деңгейі, алған білімін жұмыс орнында тәжірибеде қолдана білуі


Ұйымдастырушылық даярлық деңгейі, ұжымдағы адамдармен қарым-қатынас және өзара байланыс дағдылары


Компьютерді меңгеруі (ақпараттар жинау, өңдеу, сақтауы)


Жалпы мәдени, гуманитарлық даярлық, ой өрісінің кеңдігі, эрудициясыӘріптік жүйе бойынша баға

Әріптік бағалаудың сандық эквиваленті

Игерілген білімнің пайыздық құрамы

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

А

4,0

3,67

95-100

90-94

Өте жақсы

В+

В

В-

3,33

3,0

2,67

85-89

80-84

75-79

жақсы

С+

С

С-

Д+

Д

2,33

2,0

1,67

1,33

1,0

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

қанағаттанарлық

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз


Компетенцияны жетілдіру бойынша Сіздің ұсыныстарыңыз

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практика базасының жетекшісі____________________________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты)

_____________________________

(қолы)