uzluga.ru
добавить свой файл
1
Өз бетімен орындалатын жұмыстар тақырыптары


 1. II ретті сызықтардың канондық теңдеулер.

 2. Екі вектордың векторлық көбейтіндісі және оның қасиеттері.

 3. Үш вектордың аралас көбейтіндісі және оның қасиеттері.

 4. Кронекера-Капелли теоремасы.

 5. Матрицаның рангысы.

 6. Сызықтық біртекті теңдеулер жүйесі.

 7. Кеңістіктегі түзу мен жазықтық және олардың арасындағы бұрыш.

 8. II ретті беттердің канондық теңдеулер.

 9. Шексіз аз және шексіз көп шамалар.

 10. Үзіліс нүкте және олардың классификациясы.

 11. Қисықтың нормалі мен жанамасының теңдеуі.

 12. Кейбір дифференциалданатын функциялар туралы теоремалар.

 13. Лопиталь ережелері.

 14. Берілген кесіндідегі функцияның ең үлкен және ең кіші мәндері.

 15. Тейлор формуласы.

 16. Тригонометриялық функцияларды интегралдау.

 17. Иррационал функцияларды интегралдау.

 18. Дифференциалдық биномды интегралдау..

 19. Анықталған интегралдың геометрияда қолданылуы.

 20. Анықталған интегралдың физикада және механикда қолданылуы.

 21. I текті меншіксіз интеграл.

 22. II текті меншіксіз интеграл.

 23. Шектік есептер үшін Коши теоремасы.

 24. Көп айнымалы функцияның дифференциалы .

 25. Толық дифференциалдың инварианттық қасиеті.

 26. Жанама жазықтық және бетке нормаль түзу.

 27. Қос интеграл және оның қасиеттері. Декарттық координаталар жүйесінде есептелінуі..

 28. Үштік интеграл және оның қасиеттері. Декарттық координаталар жүйесінде есептелінуі..

 29. Функциялық қатар.Жинақталу облысы.

 30. Бірқалыпты жинақтылық.

 31. Дәрежелік қатар. Абель теоремасы.

 32. Тейлора и Маклорен қатарлары.

 33. Функцияның дәрежелік қатарға жіктелуі.

 34. Жинақталу радиусы. Қолданылуы.

 35. Толық дифференциалды теңдеу.

 36. Интегралдаушы көбейткіш.

 37. Сызықтық біртекті емес дифференциалдық теңдеулер.

 38. Дифференциалдық теңдеулер жүйесі.

 39. Толық ықтималдық формуласы.

 40. Гипотеза ықтималдығы – Бейес формуласы .

 41. Қайталанатын оқиғалар үшін Бернулли формуласы.

 42. Лапластың локальдық және интегралдық теоремалары.

 43. Салыстырмалы жиіліктің тұрақты ықтималдықтан ауытқуы.

 44. Тұрақты ықтималдықты n-рет тәжірибе жасалғанда А оқиғасының қанша рет пайда болу ықтималдылығы, өндірістік функция.

 45. Кездейсоқ шамалар: дискреттік жәнеүзіліссіз.

 46. Үлестірімдер: биномдық, бірқалыпты, көрсеткіштік, нормальдық , Пуассон үлестірімдер.

 47. Математикалық үміт.

 48. Дисперсия, моменттер.

 49. Математикалық.статистика.

 50. Таңдамалар, олардың нүктелік ығысатын бағаламалары.