uzluga.ru
добавить свой файл
1Әдістемелік нұсқау

Нысан

Ф СО ПГУ 7.18.2/07


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Филология, журналистика және өнер факультеті


«Көне түркі тілі» пәні бойынша 050205 «Филология: қазақ филологиясы» мамандығының студенттеріне арналған пәнді оқыту бойынша


ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ


Павлодар 2010

Пәнді оқыту бойынша

әдістемелік нұсқаудың Нысан

бекіту парағы Ф СО ПМУ 7.18.2/11


БЕКІТЕМІН

ФЖжӨ факультетінің деканы


_________ Ж.Т.Сарбалаев

« ___» ___________2010 жыл

Құрастырушы: ф.ғ.к., доцент Кәріпжанова Г.Т


Қазақ филологиясы кафедрасы


ПӘНДІ ОҚЫТУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ


«Көне түркі тілі» пәні бойынша 050205- «Филология: қазақ филологиясы» мамандығының студенттері үшін


Пәнді оқыту бойынша әдістемелік нұсқау «___»_________ 20 жылы бекіген жұмыс бағдарламасы негізінде дайындалды


Кафедраның отырысында ұсынылды

20__ж. «___»______________, №__ Хаттама


Кафедра меңгерушісі _____________ Жүсіпов Н.Қ. 20__ ж. «____» ________

(қолы) (аты-жөні)

Филология, журналистика және өнер факультетінің ОӘК мақұлданды

(факультет атауы)

20__ж. «___»______________, №____ Хаттама

ОӘК төрағасы _______________ Жұманқұлова Е.Н. 20__ж. «____» ________

(қолы) (аты-жөні)


МАҚҰЛДАНДЫ:

ЖжӘҚБ бастығы _____________ ____________ 20__ж. «____» ________

(қолы) (аты-жөні)


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ Хаттама

Пәнді оқу барысында қарастырылатын тақырыптар


 1. Түркі филологиясының танымдық, тәрбиелік мәні

 2. Тіл және этнос

 3. Қазіргі түркі халықтары

 4. Түркі тілдері және олардың классификациясы

 5. Түркі жазуы мен мәдениеті тарихының кезеңдері

 6. Көне түркі руникалық жазу ескерткіштері

 7. Графикалық жүйе болып қалыптасқан көне түркі руникалық алфавиті

 8. Көне түркі руникалық алфавитінің генезисі

 9. Манихей жазуындағы көне түркі ескерткіштері

 10. Ұйғыр жазуындағы көне, орта түркі ескерткіштері

 11. Ұйғыр алфавитінің құрамы

 12. Араб жазуындағы ХІ-ХУІ ғасыр түркі тілдес ескерткіштері, олардың тіл ерекшеліктері

 13. Араб алфавитінің құрамы мен оның түркі тілдерінде қолданылу тарихы

 14. Араб графикасына негізделген қазақ алфавитінің даму кезеңдері

 15. Орта түркі тілдері және олардың қазіргі түркі әдеби тілдеріне тигізген әсері

 16. Латын және орыс графикасына негізделіп жасалған түркі жазуы

 17. Түркі тілдерінң қыпшақ тобы

 18. Түркі тілдерінің оғыз тобы

 19. Түркі тілдерінің қарлұқ тобы

 20. Түркі тілдерінің хакас тобыҚолданылатын әдебиеттер

Негізгі:


Қосымша: