uzluga.ru
добавить свой файл
1
Физика пәнінен олимпиаданың мектептік турының тапсырмалары.

8 сынып

Әр тапсырма 6 ұпаймен бағаланады. Барлық жауаптар толық және негізділген болуы қажет. Олимпиада барлық тапсырмалар бойынша 4 сағатта орындалады, ал уақыт 3 сағаттан кем болса, кез-келген төрт тапсырма бойынша орындалады.  1. Көлік жолдың 2/3 бөлігін 60 км/сағ жылдамдықпен, ал жолдың қалған бөлігін 40 км/сағ жылдамдықпен жүрсе, көліктің орташа жылдамдығын табыңдар.  1. С температурада суы бар ыдысқа температурасы 100 г мұз салынды. Ыдыста қандай температура орнайды? Суы бар ыдыстың жылу сыйымдылығы 1.67 кДж/К. Мұздың меншікті жылу сыйымдылығы 2100 Дж/кгС, мұз еруінің меншікті жылуы 3.4 Дж/кг  1. Массасы 10 кг тротил толық жанғанда 1.5Дж энергиясы бөлінеді.Тротил жануының меншікті жылуы қандай?  1. Іші қуыс болат шарды ауада және керосинде өлшейді. Динамометрдің көрсеткіштері 2.59 Н және 2.16 Н. Шардың ішкі қуысының көлемін анықтаңыз. Ауаның итеру күшін ескермеу қажет. Болаттың тығыздығы 7800 кг/м3 , керосиннің тығыздығы 800 кг/м3 .  1. Суы бар стаканда мұз кесегі жүзіп жүр. Мұз ерігенде, ыдыстағы судың деңгейі қалай өзгереді?

Жағдайларын қарастыру:

а) Мұз біртекті.

б) Мұзда қатып қалған тас бар.

с) Мұз кесегінің ішінде ауа бар.


Задания школьного тура олимпиады по физике.

8 класс

Каждая задача оценивается по 6 баллов. Все ответы должны быть полные и обоснованные. Олимпиаду можно проводить по всем задачам в течение 4 часов или по любым четырем, если времени не более 3 часов.  1. Найдите среднюю скорость автомобиля, если 2/3 пути автомобиль двигался со скоростью 60 км/ч, а оставшийся путь со скоростью 40 км/ч.  1. В сосуд с водой при температуре С поместили 100 г льда при температуре . Какая температура установится в сосуде? Теплоемкость сосуда с водой 1.67 кДж/К. Удельная теплоемкость льда 2100 Дж/кгС, удельная теплота плавления льда 3.4 Дж/кг  1. При полном сгорании тротила массой 10 кг выделяется энергия 1.5Дж. Чему равна удельная теплота сгорания тротила?  1. Полый стальной шар взвешивают в воздухе и керосине. Показания динамометра равны 2.59 Н и 2.16 Н. Определите объем внутренней полости шара. Выталкивающей силой воздуха пренебречь. Плотность стали 7800 кг/м3 , плотность керосина 800 кг/м3 .  1. В стакане с водой плавает кусок льда. Как изменится уровень воды в стакане, когда лёд растает?

Рассмотреть случаи:

а) Лёд совершенно однородный.

б) Во льду находится вмерзший камень.

с) Внутри куска льда имеется пузырёк воздуха.