uzluga.ru
добавить свой файл
1 2 ... 12 13


ТЭХНІЧНЫ КОДЭКС ТКП 000-2009 (03150)

УСТАНОЎЛЕНАЙ ПРАКТЫКІ

Геаграфічныя назвы

СПОСАБЫ І ПРАВІЛЫ ПЕРАДАЧЫ ГЕАГРАФІЧНЫХ

НАЗВАЎ І ТЭРМІНАЎ ЛАТВІЙСКАЙ РЭСПУБЛІКІ

НА БЕЛАРУСКУЮ МОВУ

Географические названия

СПОСОБЫ И ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ И ТЕРМИНОВ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК

Выданне афіцыйнае

Дзяржаўны камітэт па маёмасці Рэспублікі Беларусь

Мінск

УДК 332.33:004.65 (476) МКС 07.040

Ключавыя словы: геаграфічныя назвы, найменні геаграфічных аб’ектаў, геаграфічныя тэрміны, прынцып транслітарацыі.

Прадмова

1 РАСПРАЦАВАНЫ Рэспубліканскім унітарным прадпрыемствам ”Белкартаграфія“

2 УНЕСЕНЫ Дзяржаўным камітэтам па маёмасці Рэспублікі Беларусь

3 ЗАЦВЕРДЖАНЫ І ЎВЕДЗЕНЫ ВА ЎЖЫВАННЕ загадам Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Рэспублікі Беларусь ад 00 снежня 2009 г. № 000.

4 УВЕДЗЕНЫ ЎПЕРШЫНЮ

Внесен Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь в Реестр государственной регистрации № 000 от 00.00.2000 г.

Дадзены тэхнічны кодэкс устаноўленай практыкі не можа быць тыражыраваны і распаўсюджаны без дазволу Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Рэспублікі Беларусь.

Выдадзены на беларускай і рускай мовах

Змест

1 Вобласць прымянення 1

2 Тэрміны 1

3 Абазначэнні і скарачэнні 1

4 Агульныя палажэнні 2

5 Патрабаванні да спосабаў і правілаў перадачы літар і літарных спалучэнняў 2

6 Родавая прыналежнасць і асаблівасці словазмянення латышскіх геаграфічных назваў 11

7 Патрабаванні да напісання прыметнікавых форм, утвораных ад латышскіх геаграфічных назваў 11

8 Кароткія звесткі пра гукавы склад і графіку латышскай мовы 12

9 Патрабаванні да перадачы геаграфічных тэрмінаў, складаных і састаўных назваў 13

Дадатак А 15

(абавязковы) 15

Спіс асноўных геаграфічных назваў і іншых слоў, якія ўваходзяць у склад геаграфічных назваў Латвійскай Рэспублікі 15

1 Область применения 1

2 Термины 1

3 Обозначения и сокращения 1

4 Общие положения 2

5 Правила и способы передачи букв и буквенных сочетаний латвийских географических названий 2

6 Родовая принадлежность и особенности словоизменения латышских географических названий 11

7 Требования к написанию форм прилагательных, образованных от латышских географических названий 12

8 Краткие сведения о звуковом составе и графике латышского языка 15

9 Требования к передаче географических терминов, сложных и составных названий 16

Приложение А 18

(обязательное) 18

Список основых географических названий и иных слов, которые входят в состав географических названий Латвийской Республики 18ТЭХНІЧНЫ КОДЭКС УСТАНОЎЛЕНАЙ ПРАКТЫКІ

Геаграфічныя назвы

Спосабы і правілы перадачы геаграфічных назваў і тэрмінаў

Латвійскай Рэспублікі на беларускую мову

Географические названия

Способы и правила передачи географических названий и терминов

Латвийской Республики на белорусский язык

Place names

Ways and rules of transfer of place names and terms

of Latvian Republic on the Belarus language

Дата ўвядзення 2009-00-00


следующая страница >>