uzluga.ru
добавить свой файл
1 2 ... 4 5
Проект!


З А К О Н


за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

(ДВ, бр. 77 от 2002 г.)


§ 1. В чл. 3, ал. 2 след думите “Рамсарски места” се поставя запетая и се добавя “флористично важни места”.

§ 2. В чл. 7, ал. 2, т. 1 след думата “територията” се добавя “и акваторията”.

§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата “осигурява” се добавя “или възлага”.

2. Създава се ал. 3:

“(3) Министерството на земеделието и горите, Агенцията по кадастъра и общините предоставят на Министерството на околната среда и водите данните по ал. 1, т. 3 и 5, което заплаща действителните разходи, направени за създаване на копия от съответната документация.”

§ 4. Член 9 се отменя.

§ 5. В чл. 10, ал. 1 се правят следните изменения:

1. След думата “документациите” се добавя “по чл. 8”.

2. Думите “В срок шест месеца след приключване на обществените обсъждания по чл. 9” и “и протоколите от обществените обсъждания” се заличават.

§ 6. В чл.12, ал. 2 се създава т. 5:

“5. забрани или ограничения на дейности, противоречащи на изискванията за опазване на защитената зона.”

§ 7. В чл. 16 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите “прилагат чл. 9 и” се заменят с “прилага”.

2. В ал. 4 цифрата “9” се заличава.

§ 8. Създава се чл. 21а:

“Чл. 21а. (1) Предложения за обявяване на буферна зона се правят от министерствата, ведомствата, общините, областните управители, научните и академичните институти и обществените организации.

(2) Предложенията по ал. 1 се внасят в Министерството на околната среда и водите, което в срок 30 дни се произнася за тяхната целесъобразност.

(3) Регионалните инспекции по околната среда и водите:

1. публикуват поне в един централен и в един местен всекидневник съобщение за открита процедура за обявяване на буферна зона, съдържащо най-малко следната информация за обекта - предмет на обявяване: наименование, категория, площ, разположение, режим на дейностите;
в съобщението се определят мястото и условията на достъп до документацията за запознаване;

2. осигуряват подходящо място в административните си сгради за достъп до документацията по чл. 21.

(4) Общините осигуряват подходящо място в административните си сгради за достъп до документацията по чл. 21, предоставена им от регионалните органи на Министерството на околната среда и водите. Мястото и условията за достъп се посочват в съобщението по ал. 3, т. 1.

(5) В срок един месец от публикуването на съобщенията по ал. 3,
т. 1 собствениците на земите, горите и водните площи, включени в предложението за обявяване на буферна зона, и другите заинтересувани лица могат да внасят в съответната регионална инспекция по околната среда и водите писмени становища по предложението. Копия от становищата и обобщените резултати от тях се прилагат към документацията по чл. 21.”

§ 9. Член 22 се изменя така:

“Чл. 22. (1) След изтичането на срока по чл. 21а, ал. 3 директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите назначават комисия, в която се включват представители на регионалните органи на Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и горите, Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Националното управление на горите и на съответните областни управители и общините.

(2) Комисията по ал. 1 разглежда предложението за обявяване на буферна зона заедно с постъпилите по чл. 21, ал. 5 писмени становища и взема решение, което се оформя в протокол, подписан от всички членове на комисията. Комисията взема с обикновено мнозинство решение за приемане на предложението и изготвя проект на заповед за обявяване на буферна зона или не приема предложението.

(3) Членовете на комисията, които не са съгласни с взето решение, представят в регионалната инспекция по околната среда и водите в 3-дневен срок писмено мотивирано становище, което се прилага към протокола.”

§ 10. В чл. 23 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите “след съгласуване със заинтересуваните ведомства” се заменят с “в съответствие с предложението на комисията по чл. 22, ал. 2”.

2. Алинея 3 се изменя така:

“(3) В случаите по чл. 22, ал. 3 министърът на околната среда и водите взема окончателното решение за обявяване на буферна зона или за отхвърляне на предложението. При отрицателни решения министърът на околната среда и водите издава мотивирана заповед за прекратяване на процедурата по обявяване на буферна зона. Копие от заповедта се изпраща на предложителя и на ведомствата по чл. 22, ал. 1.”

§ 11. Създава се чл. 27а:

“Чл. 27а. Когато съществува опасност от унищожаване или увреждане на територии, предложени за обявяване за буферни зони, министърът на околната среда и водите може със заповед, обнародвана в ”Държавен вестник”, да забрани или ограничи ползването и строителството в тях за срок две години с изключение на обектите, предоставени за отбраната и въоръжените сили.”

§ 12. В чл. 30, ал. 1 след думата “съобразяват” се добавя “със заповедта по чл. 12 и”.

§ 13. В чл. 31 се създава ал. 3:

“(3) В случаите по ал. 1 и 2 при преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) и/или определяне обхвата на ОВОС компетентният орган по околна среда може да постави и други специфични изисквания към обхвата на информацията, свързани с конкретни характеристики на обекта и начина на функционирането му.”


§ 14. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

“(2) В решенията по оценка на въздействието върху околната среда и в становища по екологична оценка по реда на Зaкона за опазване на околната среда (ЗООС), както и при съгласуване на екологични анализи по реда на други закони, компетентният орган по околна среда може да постави условия/изисквания за извършване на дейността, свързани с опазването на приоритетните типове природни местообитания по чл. 6, ал. 2 и/или местообитанията на приоритетните видове по чл. 6, ал. 3 и в случаите, когато за тези местообитания към момента на издаването на решението или становището или съгласуването на анализа не са обявени защитени зони.”

§ 15. В чл. 33 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 след думата “чл. 32” се поставя запетая и се добавя “ал. 1”.

2. В ал. 2 след думите “защитена зона” се добавя “по чл. 32, ал. 1”.

§ 16. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата “ранен” се заменя с “екземпляр в безпомощно състояние”, а думите “най-близката регионална инспекция по околната среда и водите или държавно лесничейство” се заменят с “най-близкия регионален орган на министерството на околната среда и водите или на Националното управление по горите в срок 3 дни”.

2. В ал. 2:

а) думите “регионалната инспекция по околната среда и водите или държавното лесничейство” се заменят с “регионалния орган по ал. 1”;

б) в т. 2 след думите “спасителен център” се поставя запетая и се добавя “ветеринарна клиника”.

3. В ал. 3 след думата “водите” се поставя запетая и се добавя
“в 5-дневен срок от датата на съставянето му, а в случаите, когато е съставен от регионалните органи на Национално управление по горите - и копие, което се изпраща до регионалната инспекция по околната среда и водите”.

§ 17. В чл. 42, ал. 1 след думата “риби” се поставя запетая и се добавя “водни животни”.


§ 18. В глава трета се създава раздел ІIIа:

“Раздел IIIa

Забрани за внос на екземпляри от животински видове

Чл. 43а. (1) Забранява се вносът с търговска цел на територията на Република България на кожи от малки на видовете тюлени, определени в приложение № 4, и продукти, получени от тях.

(2) Забраната по ал. 1 не се отнася до продукти, които са резултат от традиционното ловуване на инуитския народ.

(3) Внасянето на продукти по ал. 2 се допуска само при представяне на разрешително за внос, издадено от министъра на околната среда и водите или от упълномощено от него длъжностно лице.

(4) Лицето, което желае да получи разрешение, подава заявление до министъра на околната среда и водите, в което посочва:

1. името/наименованието и адреса/седалището на лицето вносител;

2. адресите на получателя и на изпращача;

3. вида и количеството на екземплярите;

4. държавата на произход;

5. целта на вноса.

(5) Към заявлението по ал. 4 се прилага:

1. документ за произхода на кожата/продукта;

2. копие от документ за самоличност на кандидата;

3. удостоверение за актуално състояние на фирмата.

Чл. 43б. (1) При спазване на всички условия по чл. 43а, ал. 4 и 5 разрешителното по чл. 43а, ал. 3 се издава в срок 5 работни дни считано от датата на подаване на заявлението по чл. 43а, ал. 4.

(2) При нередовност на документите по чл. 43а, ал. 4 и 5 те се връщат на заявителя и не се издава разрешение за внос.”

§ 19. В чл. 48, ал. 2 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите “за защита” се заменят с “в интерес на защитата”.

2. В т. 2 след думите “сериозно увреждане” се поставя запетая и се добавя “по-специално”.

3. В т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя “в т. ч. тези от социален или икономически характер и с благоприятни последици от първостепенна важност за околната среда”.

4. В т. 4 след думата “обучението” се поставя запетая.

§ 20. Член 50 се отменя.

§ 21. В чл. 67 ал. 4 се изменя така:

“(4) При наличие на научни изследвания или установени в природата случаи на реална заплаха за вредно въздействие върху местните популации органите по ал. 3 могат със заповед, обнародвана в "Държавен вестник", да забраняват:

1. въвеждането в природата на неместни видове, които биха застрашили естествени природни местообитания или местни видове от дивата флора и фауна;

2. внос с цел развъждане и отглеждане на неместни животински и растителни видове, ако случайното им освобождаване в дивата природа ще застраши съществуването на местни видове от дивата флора и фауна.”

§ 22. Създава се чл. 67а:

“Чл. 67а. (1) Министерството на околната среда и водите организира и ръководи дейностите по отстраняване на навлезли в страната видове по
чл. 67, ал. 4, т. 2.

(2) Дейностите по прилагането на ал. 1 се организират по ред, определен с наредба на Министерския съвет.”

§ 23. В чл. 71 се създава ал. 4:

“(4) Министърът на околната среда и водите отменя заповедта по
ал. 2, когато установи:

1. че в спасителния център не се полагат необходимите грижи при престоя на екземплярите, вследствие на което възниква заплаха за тяхното общо състояние или оцеляване;

2. системни нарушения на действащото законодателство при дейността на спасителния център;

3. неспазване на правилника за дейността на спасителните центрове по чл. 71, ал. 3.”

§ 24. В чл. 75 се правят следните допълнения:


1. В ал. 2 се създава т. 3:

“3. внасяне на екземпляри, определени със заповед на министъра на околната среда и водите, които са лична или семейна собственост.”

2. В ал. 3 след думите “екземпляри по” се добавя “чл. 70 при внос и в случаите по”.

§ 25. В чл. 76, ал. 2 след думата “валидност” се добавя “до”.

§ 26. В чл. 78 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите “одобрен от Секретариата на Конвенцията” се заменят с “по образец CITES, определен в приложение № 8”.

2. В ал. 2 думата “със заповед” се заменя със “с наредба”.

§ 27. В чл. 82 се създава ал. 4:

“(4) За видове съгласно приложение № 4, обозначени със знак (I), към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:

1. разрешително за лов на името на ловеца;

2. разплащателен протокол, заверен от съответната РИОСВ и от държавната комисия по оценка на ловните трофеи;

3. разплащателният протокол съдържа броя и вида на отстреляните животни.”

§ 28. В чл. 83 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите “чл. 70, т. 1” се поставя запетая и се добавя “букви “а” и “б”.

2. В ал. 1 и 2 след думата “водите” се добавя “или упълномощено от него длъжностно лице”.

3. Създава се нова ал. 2:

“(2) За износ на екземпляри от видове по чл. 70, т. 1, буква “в” становището по ал. 1 се изисква еднократно и е валидно за целия ловен сезон.”

4. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 29. В чл. 94 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:

“1. промяна на обстоятелства, свързани с екземпляра – смяна на собственика, смяна на адреса на живи и препарирани екземпляри, смърт, унищожаване, кражба или изгубване на екземпляра.”


2. В ал. 2:

а) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя “а когато промяната се отнася за група от екземпляри – и в документа за регистрация”;

б) в т. 2 след думите “ал. 1” се добавя “т. 1 и”.

§ 30. В чл. 96 се правят следните изменения и допълнения:


следующая страница >>