uzluga.ru
добавить свой файл

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТТЕР


1. Гранберг А.А. Основы региональной экономики: Учебник для вузов. — 3-е изд. — М.: ГУ ВШЭ, 2003 — 495с.

2. Концепция регионалыюй политики Республики Казахстан. Министерство экономики и торговли РК. РГП «ИЭИ».- Алматы 2001г .

3. Идеология Схемы развития и размещения производительных сил Республики Казахстан на период до 2015г. Министерство экономики и торг-овли РК, РГП «ИЭИ», Алматы, 2001г.

4. Региональный статежегодник Казахстана за 2008 г. Статсборник., Агентство РК по статистике. - Алматы 2008г.

5. Нурланова Н.К. Концептуальная модель устойчивого территориального развития и приоритеты ее реализации. Алматы: ИЭ МОН РК, 2007.

6. Видяпин В.И., Степанов М.В. Региональная экономика. М: ИНФРА-М, 2008.

7. Поздняков В.Я. Экономика отрасли. Уч. пособие. М: ИНФРА-М, 2008.

8. Кенжегузин М.Б. Рыночная экономика Казахстана: проблемы становления и развития. Алматы: ИЭ МОН, 2001. – 384с.

9. Региональная экономика. Под ред. Морозова Т.Г. М: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 519с.

10. Смаилов А.А. Статистический ежегодник Казахстана – Алматы. 2008г.

11. Абраимова Г.К. Проблемы размещения производительных сил. – Карагнада. – КЭУК, 2008. – 157с.

12. Нестеров П.М. Экономика природопользования и рынок. М: ИНФРА-М, 2007. – 384с.


Қосымша әдебиеттер

13. Есентугелов А.Е. «Долгосрочная стратегия развития экономики и размещения производительных сил в Казахстане»// Аль-Пари № 6 2000г. стр. 3-8.

14. Н. Искаков, А.Марков, К.Берентаев «Методические подходы к прогнозированию развития и размещения производительных сил РК » // Аль-Пари № 3-4, 2000г., стр. 24-26

15. Нургисаев С. «Моя цель – сделать область стабильно развивающейся». // Каржы-Каражат. –Финансы казахстана, 2000 № 7-8 стр. 15 – 18.

16. Аймаганбетов Е.Б., Притворова Т.П. Стратегия устойчивого развития социально-экономической системы региона. Караганда: КЭУК, 2006. – 2Т.

17. Региональная экономика и управление: Учебник / Под общ. ред. А.Л. Гапоненко и Ю.С. Дульшикова. — М.: Изд-во РАГС, 2006. - 616 с.

18. Региональная экономика: учебное пособие / К. Н. Юсупов, А. Р. Таймасов, А. В. Янгиров, P. P. Ахунов. - М.: КНОРУС, 2006. – 315с.

19. Челноков И.В., Герасимов Б.И., Быковский В.В. Региональная экономика: организационно-экономический механизм управления ресурсами развития региона. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2002. - 112 с.

20. Герасимов Б.И., Гурова Л.Г., Дробышева В.В., Золотухина В.М. Макроэкономическая региональная статистика. Учебное пособие. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2004. - 112 с.

21. Региональная экономика и управление: Учебник - Фетисов Г.Г., Орешин В.П. М.: ИНФРА-М, 2006. – 416с.

22. www.stat.kz – статистика бойынша ҚР агентствосы

23. www.enbek.kz – ҚР еңбек және әлеуметтік қорғау министерлігі

24. www.mit.kz – Индустрия және сауда министерлігі

25.www.countrywatch.

Үлгі 7


  1. аралық бақылауды өткізуге арналған бақылау сұрақтары, емтиханға дайындалу сұрақтары


1 аралық бақылауды өткізу сұрақтары

 1. Өндіргіш күштердің ұғымы, маңызы

 2. Өндіргіш күштердің құрама элементтері

 3. Өндіргіш күштердің даму алғашқы және екінші қайтара сатысы

 4. ҚР өндіргіш күштердің орналастыру мәселелерді шешім жолдары

 5. «Өндіргіш күштердің орналастыру мәселелері» пәні басқа экономикалық тәртіптермен байланысы

 6. Ғылыми пәндер жүйесінде курстың алатын орны, оның экономикалық теория, салааралық экономика, аймақтық басқару, статистика, демография, географиялық, техникалық және басқа да ғылымдармен байланысы

 7. Нарықтық экономика жағдайында шаруашылықтың территориялық құрылымы мен өндіргіш күштерді орналастыруды жақсарту бойынша пәннің теоретикалық тапсырмалары.

 8. «Өндіргіш күштердің орналастыру мәселелері» түсінігі, негізі терминдері, міндеттері және ғылыми әдістері

 9. Территориялық әлеуметтік - экономикалық жүйелердің зерттеу әдістер

 10. Принцип және өндіргіш күштердің орналастыру факторлары

 11. Өндіргіш күштердің орналастыру теориясы

 12. Өндіргіш күштердің орналастыру заңдылықтарының түсінігі және олардың объективті характері.

 13. Орналастыру заңдылықтары экономикалық заңдардың территориалды формалары

 14. Факторлардың типологиясы: техникалық-экономикалық, табиғи, әлеуметтік-экономикалық, демографиялық және т.б.

 15. Өндіргіш күштерді орналастыру факторлары, олардың негізгі топтары.

 16. Өндіргіш күштерді орналастыру факторларын жіктеуге ЮНИДО-ның көзқарасы.

 17. ҒТП ұғымы, тарихи аспекті және даму кезеңдері

 18. Ұйым толық жетілдіруінде ҒТП ролі және өндіргіш күштердің орналастыруы

 19. Экономикалық проблемалардың шешіміне ҒТП ықпалын жасауы

 20. Қазіргі заманғы ғылыми-техникалық революцияның мәні

 21. Мемлекеттің мұнай, мұнай өңдеу саласы, көмір өнеркәсібі, электроэнергетика саласындағы ғылыми-техникалық саясаты

 22. ҒТП-ның экономикалық проблемаларды шешудегі тигізетін әсері.

 23. Өндіргіш күштерді орналастыру мен ұйымдастыруды жақсартуда ҒТП-ның алатын орны.

 24. «Еңбекті қорлар», «Еңбек ресурстары» түсінігі

 25. Елде демографиялық жағдай ерекшелігі.

 26. Өндіргіш күштердің орналастыруға тұрғын халықтың көбеюі мен азаюының әсері

 27. Еңбекті қорлардың теңдік аймақтармен талдауы

 28. Мемлекеттегі демографиялық жағдайдың ерекшеліктері: халық саны, жасы мен жыныс ерекшеліктерінің құрылымы.

 29. Мемлекет территориясы бойынша халықтың орналасуы және оның өндірістің орналасуымен байланысы

 30. Елде демографиялық жағдай ерекшелігі. ӨКО-ға тұрғын халықтың көбеюі мен азаюының әсері

 31. Үлкен, орта және шағын қалалардың дамуының проблемалары мен болашақ перспективалары. Функционалдық типология.

 32. Халық жұмысбастылығының құрылымы және динамикасы. Нарықтық экономика жағдайында негізгі әлеуметтік мәселелер және оларды шешу жолдары

 33. Негізгі әлеуметтік мәселелері және олардың нарық экономика шарттарында шешімнің жолдары

 34. Сала сипаттамасы. Түр ерекшеліктеріне байланысты салаларды жіктеу. Өндіріс салалары.

 35. Салааралық комплекстер.

 36. Мемлекеттің халық шаруашылығының салалық құрылымын анықтайтын факторлар.

 37. Өндіргіш күштердің орналастыру салалық схемасы

 38. Өндіргіш күштердің салалық орналастыру негізгі көрсеткіші

 39. Фактор және өндіргіш күштердің салалық орналастыру көрсеткіштері.

 40. Салалық құрылымды басқару әдістері.

 41. Салааралық баланстағы тікелей шығындардың коэффициенттері

 42. Территориялық - шаруашылық жүйелердің даму табиғи және экономикалық шарттарының талдауы

 43. Қоғам өндіргіш күштерінің сапалы күй-жағдайы сипаттайтындар көрсеткіштері

 44. Салааралық баланстың математикалық моделі. Ұлттық есеп жүйесіндегі салааралық баланс.

 45. Өндіргіш күштерді орналастырудың экономика- математикалық анализі.2.аралық бақылауды өткізу сұрақтар

 1. Өнеркәсіп құрылымы. Өндіріс дамуының деңгейі мен өндіріс функцияларының мағынасы.

 2. Өнеркәсіп территориялық ұйымы және оның түрлері. Мемлекеттің өнеркәсіптік потенциалы

 3. Басқарудың ұйымдастырушылық құрылымын жақсарту және оның жаңа формалары: холдингтік компаниялар, қаржы-өнеркәсіптік топтары

 4. Әлемдік өнеркәсіптік шаруашылықта Қазақстанның алатын орны. Отандық өнеркәсіптік шаруашылықтың жағдайы.

 5. Өндірістің қоғамдық ұйымдастырылуы және оның формалары: концентрация, специализация және комбинациялау.

 6. Өндіріс салаларының дамуының, халықтың тұрмыс деңгейінің бағасы, нарықтық қатынастардың дамуының анализінің көрсеткіштері.

 7. Жанармайлық өнеркәсіп, оның құрамы.

 8. Халық шаруашылығындағы жанармай-энергетикалық комплекстің алатын орны.

 9. Жанармай ресурстарымен қамтамасыз етілу. Шарттық жанармай. Жанармай-энергетикалық баланс, оның құрылымы.

 10. Мұнай, мұнай өңдеуші, газ, газ өңдеу, көмір өнеркәсібі: дамуының қазіргі заманғы проблемелары, ресурстық база, ресурстар сапасы, өнім өндіру көлемі, салалар географиясы.

 11. Электроэнергетика. Салалық құрылым.

 12. Элеутростанциялардың түрлері және оларды орналастыру факторлары.

 13. Электроэнергияны өндіру құрылымы. Электроэнергетика салаларының географиясы. Энергожүйелер. Салалардың даму мәселелерә.

 14. Қара металлургия кәсіпорындарының түрлері, оларды орналастырудың принциптері мен факторлары.

 15. Негізгі металлургиялық базалардың экономикалық жағдайы. Шикізатпен қамтамасыз етілуі. Өндірістер географиясы. Кәсіпорындарды қайта құру қажеттілігі.

 16. Түсті металлургияның жағдайы. Түсті металлургия салаларының географиясы.

 17. Қазіргі заманғы қара металлургияның және түсті металлургияның даму мәселелері.

 18. АӨК-тің құрама бөліктері. АӨК-ні ұйымдастырудың жаңа формалары.

 19. Өсімдік шаруашылығы салаларының орналастыру ерекшеліктері. Мал шаруашылығы салаларының орналастырылуы. Тамақ өнеркәсібі салаларының орналасу факторлары.

 20. Нарықтық экономика жағдайындағы АӨК-тің даму мәселелері.

 21. Фермерлік, жеке шаруашылықтардың дамуы. Ауылшаруашылығы – АӨК-нің басты салаларының бірі ретінде. Ауылшаруашылығының құрылымы.

 22. Ауылшаруашылығының территориалды ұйымдастырылуына табиғи, экономикалық, еңбектік және басқа да факторлардың әсері.

 23. Өсімдік шаруашылығы салаларының орналастыру ерекшеліктері. Мал шаруашылығы салаларының орналастырылуы. Тамақ өнеркәсібі салаларының орналасу факторлары.

 24. Транспорт құрылымы. Транспорт материалды өндірістің ерекше аясы ретінде және оның ӨКО-ғы рөлі.

 25. ҚР транспорты дамуының қазіргі заманғы мәселелері.

 26. Транспорттың барлық түрлеріндегі жүк тасымалының құрылымы.

 27. Аудандарда өнімдерді әкелу және әкету бойынша транспорттық баланстың анализі.

 28. Транспорттың барлық түрлерінің орналастыру және даму ерекшеліктері.

 29. «Кластер» ұғымы. Территориалды комплекстің негізгі даму бағыттарын, масштабтарды, құрылымы мен тиімділігін айқындау.

 30. ҚР кластерлерді ұйымдастыру, олардың территориалды ұйымдастырылуы.

 31. Өндіргіш күштерді оптималды орналастыруда мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары.

 32. Жалпымемлекеттік позициялар санатында өндіргіш күштерді оптималды орналастыру деңгейінің бағасы.

 33. Болашақта өндіргіш күштерді орналастыру бағдарламасы бойынша іс-шаралардың ұйымдастырылуы.

 34. «Ұлттық байлық» ұғымы. Ауданның әлеуметтік-экономикалық потенциалының құрамы.

 35. Әлеуметтік-экономикалық потенциалдың макроэкономикалық параметрлері (ЖІӨ, ЖҰӨ, экономикалық индикаторлар, қаржылық және бағалық көрсеткіштер)

 36. Өнеркәсіп өндірісінің статистикасы. Ауылшаруашылығының дамуы.

 37. ҚР аймақтардың капитал салымдары, бағалар индексі, сыртқы сауда айналымы.

 38. Халықтың ақшалай кірістері мен шығыстары.

 39. ҚР әлеуметтік - экономикалық даму көрінісі және оның мәселелері.

 40. Қазақстан Республикасында өндіргіш күштерді орналастыру даму схемасының» мақсаттары мен тапсырмалары.

 41. Аймақтардың тұрақты дамуының классификациялық факторлары және қиындықтары.

 42. Экономиканың поляризацияланған даму зоналары бойынша өндіргіш күштерді орналастыру және олардың дамуы.

 43. Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның Каспий маңы, Солтүстік және Оңтүстік зоналарының даму приоритеттері.

 44. Өндіргіш күштерді орналастыру мен дамудың концепциялық стратегиясы.

 45. Өндіргіш күштердің орналастыру картасы.Емтиханға дайындалу сұрақтары

 1. Өндіргіш күштердің ұғымы, маңызы

 2. Өндіргіш күштердің құрама элементтері

 3. Өндіргіш күштердің даму алғашқы және екінші қайтара сатысы

 4. ҚР өндіргіш күштердің орналастыру мәселелерді шешім жолдары

 5. «Өндіргіш күштердің орналастыру мәселелері» пәні басқа экономикалық тәртіптермен байланысы

 6. Ғылыми пәндер жүйесінде курстың алатын орны, оның экономикалық теория, салааралық экономика, аймақтық басқару, статистика, демография, географиялық, техникалық және басқа да ғылымдармен байланысы

 7. Нарықтық экономика жағдайында шаруашылықтың территориялық құрылымы мен өндіргіш күштерді орналастыруды жақсарту бойынша пәннің теоретикалық тапсырмалары.

 8. «Өндіргіш күштердің орналастыру мәселелері» түсінігі, негізі терминдері, міндеттері және ғылыми әдістері

 9. Территориялық әлеуметтік - экономикалық жүйелердің зерттеу әдістер

 10. Принцип және өндіргіш күштердің орналастыру факторлары

 11. Өндіргіш күштердің орналастыру теориясы

 12. Өндіргіш күштердің орналастыру заңдылықтарының түсінігі және олардың объективті характері.

 13. Орналастыру заңдылықтары экономикалық заңдардың территориалды формалары

 14. Факторлардың типологиясы: техникалық-экономикалық, табиғи, әлеуметтік-экономикалық, демографиялық және т.б.

 15. Өндіргіш күштерді орналастыру факторлары, олардың негізгі топтары.

 16. Өндіргіш күштерді орналастыру факторларын жіктеуге ЮНИДО-ның көзқарасы.

 17. ҒТП ұғымы, тарихи аспекті және даму кезеңдері

 18. Ұйым толық жетілдіруінде ҒТП ролі және өндіргіш күштердің орналастыруы

 19. Экономикалық проблемалардың шешіміне ҒТП ықпалын жасауы

 20. Қазіргі заманғы ғылыми-техникалық революцияның мәні

 21. Мемлекеттің мұнай, мұнай өңдеу саласы, көмір өнеркәсібі, электроэнергетика саласындағы ғылыми-техникалық саясаты

 22. ҒТП-ның экономикалық проблемаларды шешудегі тигізетін әсері.

 23. Өндіргіш күштерді орналастыру мен ұйымдастыруды жақсартуда ҒТП-ның алатын орны.

 24. «Еңбекті қорлар», «Еңбек ресурстары» түсінігі

 25. Елде демографиялық жағдай ерекшелігі.

 26. Өндіргіш күштердің орналастыруға тұрғын халықтың көбеюі мен азаюының әсері

 27. Еңбекті қорлардың теңдік аймақтармен талдауы

 28. Мемлекеттегі демографиялық жағдайдың ерекшеліктері: халық саны, жасы мен жыныс ерекшеліктерінің құрылымы.

 29. Мемлекет территориясы бойынша халықтың орналасуы және оның өндірістің орналасуымен байланысы

 30. Елде демографиялық жағдай ерекшелігі. ӨКО-ға тұрғын халықтың көбеюі мен азаюының әсері

 31. Үлкен, орта және шағын қалалардың дамуының проблемалары мен болашақ перспективалары. Функционалдық типология.

 32. Халық жұмысбастылығының құрылымы және динамикасы. Нарықтық экономика жағдайында негізгі әлеуметтік мәселелер және оларды шешу жолдары

 33. Негізгі әлеуметтік мәселелері және олардың нарық экономика шарттарында шешімнің жолдары

 34. Сала сипаттамасы. Түр ерекшеліктеріне байланысты салаларды жіктеу. Өндіріс салалары.

 35. Салааралық комплекстер.

 36. Мемлекеттің халық шаруашылығының салалық құрылымын анықтайтын факторлар.

 37. Өндіргіш күштердің орналастыру салалық схемасы

 38. Өндіргіш күштердің салалық орналастыру негізгі көрсеткіші

 39. Фактор және өндіргіш күштердің салалық орналастыру көрсеткіштері.

 40. Салалық құрылымды басқару әдістері.

 41. Салааралық баланстағы тікелей шығындардың коэффициенттері

 42. Территориялық - шаруашылық жүйелердің даму табиғи және экономикалық шарттарының талдауы

 43. Қоғам өндіргіш күштерінің сапалы күй-жағдайы сипаттайтындар көрсеткіштері

 44. Салааралық баланстың математикалық моделі. Ұлттық есеп жүйесіндегі салааралық баланс.

 45. Өндіргіш күштерді орналастырудың экономика- математикалық анализі.

 1. Өнеркәсіп құрылымы. Өндіріс дамуының деңгейі мен өндіріс функцияларының мағынасы.

 2. Өнеркәсіп территориялық ұйымы және оның түрлері. Мемлекеттің өнеркәсіптік потенциалы

 3. Басқарудың ұйымдастырушылық құрылымын жақсарту және оның жаңа формалары: холдингтік компаниялар, қаржы-өнеркәсіптік топтары

 4. Әлемдік өнеркәсіптік шаруашылықта Қазақстанның алатын орны. Отандық өнеркәсіптік шаруашылықтың жағдайы.

 5. Өндірістің қоғамдық ұйымдастырылуы және оның формалары: концентрация, специализация және комбинациялау.

 6. Өндіріс салаларының дамуының, халықтың тұрмыс деңгейінің бағасы, нарықтық қатынастардың дамуының анализінің көрсеткіштері.

 7. Жанармайлық өнеркәсіп, оның құрамы.

 8. Халық шаруашылығындағы жанармай-энергетикалық комплекстің алатын орны.

 9. Жанармай ресурстарымен қамтамасыз етілу. Шарттық жанармай. Жанармай-энергетикалық баланс, оның құрылымы.

 10. Мұнай, мұнай өңдеуші, газ, газ өңдеу, көмір өнеркәсібі: дамуының қазіргі заманғы проблемелары, ресурстық база, ресурстар сапасы, өнім өндіру көлемі, салалар географиясы.

 11. Электроэнергетика. Салалық құрылым.

 12. Элеутростанциялардың түрлері және оларды орналастыру факторлары.

 13. Электроэнергияны өндіру құрылымы. Электроэнергетика салаларының географиясы. Энергожүйелер. Салалардың даму мәселелерә.

 14. Қара металлургия кәсіпорындарының түрлері, оларды орналастырудың принциптері мен факторлары.

 15. Негізгі металлургиялық базалардың экономикалық жағдайы. Шикізатпен қамтамасыз етілуі. Өндірістер географиясы. Кәсіпорындарды қайта құру қажеттілігі.

 16. Түсті металлургияның жағдайы. Түсті металлургия салаларының географиясы.

 17. Қазіргі заманғы қара металлургияның және түсті металлургияның даму мәселелері.

 18. АӨК-тің құрама бөліктері. АӨК-ні ұйымдастырудың жаңа формалары.

 19. Өсімдік шаруашылығы салаларының орналастыру ерекшеліктері. Мал шаруашылығы салаларының орналастырылуы. Тамақ өнеркәсібі салаларының орналасу факторлары.

 20. Нарықтық экономика жағдайындағы АӨК-тің даму мәселелері.

 21. Фермерлік, жеке шаруашылықтардың дамуы. Ауылшаруашылығы – АӨК-нің басты салаларының бірі ретінде. Ауылшаруашылығының құрылымы.

 22. Ауылшаруашылығының территориалды ұйымдастырылуына табиғи, экономикалық, еңбектік және басқа да факторлардың әсері.

 23. Өсімдік шаруашылығы салаларының орналастыру ерекшеліктері. Мал шаруашылығы салаларының орналастырылуы. Тамақ өнеркәсібі салаларының орналасу факторлары.

 24. Транспорт құрылымы. Транспорт материалды өндірістің ерекше аясы ретінде және оның ӨКО-ғы рөлі.

 25. ҚР транспорты дамуының қазіргі заманғы мәселелері.

 26. Транспорттың барлық түрлеріндегі жүк тасымалының құрылымы.

 27. Аудандарда өнімдерді әкелу және әкету бойынша транспорттық баланстың анализі.

 28. Транспорттың барлық түрлерінің орналастыру және даму ерекшеліктері.

 29. «Кластер» ұғымы. Территориалды комплекстің негізгі даму бағыттарын, масштабтарды, құрылымы мен тиімділігін айқындау.

 30. ҚР кластерлерді ұйымдастыру, олардың территориалды ұйымдастырылуы.

 31. Өндіргіш күштерді оптималды орналастыруда мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары.

 32. Жалпымемлекеттік позициялар санатында өндіргіш күштерді оптималды орналастыру деңгейінің бағасы.

 33. Болашақта өндіргіш күштерді орналастыру бағдарламасы бойынша іс-шаралардың ұйымдастырылуы.

 34. «Ұлттық байлық» ұғымы. Ауданның әлеуметтік-экономикалық потенциалының құрамы.

 35. Әлеуметтік-экономикалық потенциалдың макроэкономикалық параметрлері (ЖІӨ, ЖҰӨ, экономикалық индикаторлар, қаржылық және бағалық көрсеткіштер)

 36. Өнеркәсіп өндірісінің статистикасы. Ауылшаруашылығының дамуы.

 37. ҚР аймақтардың капитал салымдары, бағалар индексі, сыртқы сауда айналымы.

 38. Халықтың ақшалай кірістері мен шығыстары.

 39. ҚР әлеуметтік - экономикалық даму көрінісі және оның мәселелері.

 40. Қазақстан Республикасында өндіргіш күштерді орналастыру даму схемасының» мақсаттары мен тапсырмалары.

 41. Аймақтардың тұрақты дамуының классификациялық факторлары және қиындықтары.

 42. Экономиканың поляризацияланған даму зоналары бойынша өндіргіш күштерді орналастыру және олардың дамуы.

 43. Оңтүстік және Шығыс Қазақстанның Каспий маңы, Солтүстік және Оңтүстік зоналарының даму приоритеттері.

 44. Өндіргіш күштерді орналастыру мен дамудың концепциялық стратегиясы.

 45. Өндіргіш күштердің орналастыру картасы.


<< предыдущая страница