uzluga.ru
добавить свой файл
1
Българска Асоциация по Фийлд Таргет

Регламент на състезание по Варминт с пневматично оръжие.

Общи положения.

Участниците могат да се записват за участие в състезанието предварително, чрез лично съобщение до организатора, или на място. Не се допуска записване по-късно от 30 минути преди обявения предварително начален час на състезанието.

За всеки участник в списъка за участие се вписват: име и фамилия, ник (ако има), клас, в който ще се състезава, марка и модел на пушката, оптиката и чашките.

До състезанията се допускат лица навършили 18-годишна възраст. Лица не навършили 18-годишна възраст могат да участват в състезанията с пълнолетен придружител. В този случай при регистрация се вписват данните и на участника и на неговия придружител.

Класове.

Отчитането се провежда в два разделни класа: PCP и ППП (Пружинна Пневматична Пушка). До състезание ще се допускат пушки с калибър не по-голям от 6,5мм. Няма ограничения за типа и параметрите на мерни прибори. Няма ограничения и разделяне на класове по мощността и на пушките. Няма ограничение за теглото на пушките.

Забележка: пушки от компресионен тип (Сингълпамп, мултипамп и т.н.) ще се отнасят към клас PCP.

Организаторите на конкретно състезание могат да определят допълнително разделяне по класове, съобразено с изисквания на Асоциацията.

Положения за стрелба.

Основно положение за стрелба в състезание е стрелба с подпора седнал на масата. Забранява се на участниците да заемат стрелковите маси (позиции) по време на сесии в които те участват.

Изисквания към подпорите.

Подпори могат да съдържат водачи, механизми за регулиране на корекции по вертикала и хоризонтала. Разрешават се различни чували (възглавнички) без ограничения за размери, материали, плътността и вида на пълнежа. Не се допускат подставки с механически свързани предната и задната подпори (на обща база). Забранява се подставките да се закрепват за масата по какъвто и да е начин. Не се допуска подставки, чували и др. да бъдат свързани механически с пушката. Предната, задната подставки и самата пушка трябва да могат свободно да се вдигат нагоре с усилие не надвишаващо такова за удържане на самата пушка или подставка.

Мишени и дистанции.

За състезанието се ползват кръгли чупещи се мишени за еднократна употреба. Мишените могат да бъдат изработени от гипс, асфалт или друг нееластичен материал, който лесно да се чупи на части при удар. Мишените са с диаметър 50мм или близък до този размер според възможностите на организаторите. В рамките на едно състезание могат да се използват мишени изработени само от един вид материал и еднакви по размер.

За състезание се установяват по 10 мишени за всеки стрелкови коридор със стъпка в дистанцията 5 метра между тях от минимална до максимална дистанция за съответния клас.

За клас РСР минимална дистанция е 55м, а максимална 100м.

За клас ППП минимална дистанция е 35м, а максимална 80м.

Продължителност и количество на изстрелите.

Всеки участник получава право на максимум 30 изстрела и максимално време за стрелба 20 минути.

Стрелбата се спира след изчерпването на максималния брой изстрели или изтичане на времето.

Участникът започва стрелба от най-близката мишена и стреля по нея до нейното поразяване. След поразяванто и стрелбата се пренасочва към следващата по дистанция мишена. Така мишените трябва да бъдат поразявани последователно от най-близката към най-далечната. Прескачането реда на поразяване на мишени се забранява, такова прескачане води до декласиране на състезателя. Резултатът на всеки изстрел и времето за стрелба се внасят в протокол от съдия на линия.

Всички участници в стрелкова смена започват стрелбата едновремено по сигнала на Съдията на линия.

Отчитане на резултатите.

Допускат се два начина за отчитане на резултатите:

- Точкуване. За всяка поразена мишена се начисляват брой точки равни на дистанцията до тази мишената в метри. За всеки неизползван (до максималния брой изстрели) изстрел се начисляват 10 точки. Точките за всяка поразена мишена и всеки неизползван изстрел се сумират и формират крайния сбор точки на състезателя. За победител се определя състезател с максимален брой точки.

- Нагледния. Посочва се дистанция на най-далечната поразена мишена и остатъка (брой неизползвани изстрели). За победител се определя състезател с най-голяма дистанция и най-голям остатък.

Ако има състезатели показали еднакви резултати (като точки или дистанция-остатък) се взима предвид тяхното време за стрелба. Състезател с по-малко време за стрелба получава по-добро класиране.

В рамките на едно състезание може да бъде приет само един от тези два начина на отчитане на резултат.


Забрани и дисквалификации.

- Забранява се промяна на реда на поразяването на мишените. Нарушаванто на този ред по погрешка или със умисел води до незабавно декласиране на състезателя.

- Забранява се пристрелка на оръжие в стрелкови коридор. Всички изстрели, направени в състезателния коридор се смятат за зачетни и се регистрират в протокола.

- Забранява се стрелба след изтичане на времето. Моментът на изтичане на времето се обозначава с гласова команда от Съдия на линия, стрелба след този сигнал се смята за нарушаване на Правила за Безопасност.

Избор на стрелкови смени.

След приключване на предварителна регистрация се извършва разпределяне на участниците по смени. Това разпределяне се извършва от съдиите на линия. Пожелания на участниците за това се взимат предвид.

Съдийска бригада.

Съдийска бригада се състои от Съдии на Линия и Главен Съдия. Всеки от изброените има статут на съдия на състезанието. Съдиите не могат да участва в конкретна стрелкова смяна.

В случай, когато състезанието се провежда в рамките на състезателна среща заедно с други дисциплини съдийството се осъществява от съдийската бригада на Срещата.

Победители.

Награждават се първите три места във всеки клас в случай на участие на 5 или повече човека в съответния клас. Ако участниците в съответния клас са по-малко от 5 то трето и/или второ място могат да не се присъждат по решение на Организационния Комитет. Ако в съответния клас има само един участник, то класирането не се прави.


Правила за безопасност

При провеждане на състезания действат Общи Правила за Бесопасност на Българска Асоциация по Фийлд Таргет.

Нарушаване на Правила за Безопасност е най-тежкото нарушение, което води до дисквалификация и отстраняване от състезанието.


Общи положения

- Главен Съдия и организаторите на конкретно състезание са длъжни да обявят в срок не по-малък от 1 месец до началото на състезание конкретни параметри на това състезание: брой и вида на мишени, в колко кръга ще се провежда, класове на оръжие, време за стрелба и ограничения по калибър и енергия на пушките (ако има промени спрямо текста на регламента), както и други особености, ако има такива. Тези параметри се издават във вид на приложение към регламента и се публикуват в сайта на Асоциацията.

- Настоящия регламент се приема от Общо Събрание на Асоциацията и се явява част от вътрешни нормативни документи на организацията.

- В случай на нужда да бъдат направени промени в настоящия регламент Управителния Съвет на Асоциация назначава комисия по подготовка на изменения и допълнения към регламента. Подготвените от Комисията изменения и допълнения се утвърждават от Общо Събрание.