uzluga.ru
добавить свой файл

Банктік шот туралыШ А Р Т №


Орал қаласы 2009 жылғы 1 наурыз


«Қазпочта» акционерлік қоғамы бұдан әрi «Қоғам» деп аталатын «Қазпочта» АҚ атынан 11 қыркүйек 2008ж №118-08 сенімхат және «Қазпочта» АҚ БҚОФ туралы Ереже негізінде әрекет ететін құрылымдық бөлімшенің Батыс Қазақстан облыстық филиал «Қазпочта» АҚ директоры М.Т.Бекмағамбетов бір жақтан, және бұдан кейін «Мемлекеттік мекеме» деп аталатын Жәнібек аудандық білім беру бөлімі бұдан әрi «Мемлекеттік мекеме» деп аталып, № 14-1926-04 ММ 13.02.2006ж. Ереже негiзiнде әрекет етушi меңгеруші Мамбеталиев С.А. , бұдан әрі аталған «тараптар» осы шартты жасады:

Осы Шартта қолданылатын анықтамалар мен терминдер келесі мағынаны білдіреді:

«Құжат пакеті» - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шот ашып жүргізу үшін міндетті түрде талап етілетін құжаттар.

«Хат-хабар» - Мемлекеттік мекеменің шоты хабары бар кез-келген ақпарат немесе шот бойынша анықтама қағаз.


1. шарт мәні


  1. Қоғам көрсетілген қызметтерінен түскен сыйақы үшін «Мемлекеттік мекемеге» теңге немесе шетел валютасында банктік шот ашып, валюта №000130096 (бұдан әрі - Шот) оған операция тапсырысымен осы шот бойынша қызмет көрсету жүргізеді.

  2. Шот бойынша операциялар жүргізу кезінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын, Ұлттық банкінің нормативтік құқықтық актілерін және де осы шартты басшылыққа алады.2. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ


2.1. Қоғам міндеттенеді:

2.1.1. Қоғамның тарифтеріне сәйкес төлемнен және Құжат пакеті ұсынылғаннан кейін Мемлекеттік мекемеге банктік шот ашуға;

2.1.2. Мемлекеттік мекеменің талабы бойынша шот қалдығындағы қолма-қол ақша қаражаттарымен қамтамасық етуге;

2.1.3. Мемлекеттік мекемеге қызмет көрсутуде белгіленген уақыты бойынша Қоғамның операциялық күні ішінде, ҚР әрекет етуші заңнамасында белгіленген тәртіп пен мерзімге сәйкес ақша қаражатын Мемлекеттік мекеме шотынан есептен шығару және Мемлекеттік мекеме шотына есепке тіркеу операцияларын жүзеге асыруға;

2.1.4. Қолма – қол ақшаны (түсімді) қабылдап Мемлекеттік мекеменің қаражатының пайдасына түсетін шотқа тіркеу және үшінші тұлғаның ақша аударымы бойынша өкімді (тапсырманы) орындауға;

2.1.5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Мемлекеттік мекеменің шоты туралы жағдайын және оның шоты бойынша операцияларын құпия ретінде сақтауға;

2.1.6. Қоғамның қызмет көрсету тарифтерінде қарастырған қызметтері бойынша ереже мен қағидаларына сәйкес толық кешенді қызмет түрлерін көрсетуге;

2.1.7. Мемлекеттік мекеменің жазбаша сұрауларына уақтылы жауап беруге.

2.2. Қоғам құқылы:

2.2.1. Мемлекеттік мекеменің шотынан ақшаны келісімсіз алу тек заңдық күштері бар сот шешімі, сот қаулысы, салықтық және кедендік органдардың инкассалық өкімдерінің негізінде


ғана жүзеге асырылады. Сондай –ақ Қоғамның өкімі бойынша Мемлекеттік мекеменің банктік шотына ақшаны қате аудару


фактісі табылған жағдайда және ҚР заңнамасында қарастырылған басқа да жағдайларда Қоғам тарифтерін бекіту бойынша Қоғаммен көрсетілген қызметтер үшін сыйақы ұстап қалуға;

2.2.2. Қазақстан Республикасының әрекет етуші заңнамасына қайшы келген жағдайда, сонымен қатар егер Мемлекеттік мекеменің банктік шотында Қоғамның тарифтеріне сәйкес шот бойынша жүргізілетін операцияларға үшін төленетін сыйақы үшін ақшаның жетіспеушілік жағдайда Мемлекеттік мекеме шоты ьойынша жүргізілетін операцияларды жасауға;

2.2.3. Заң шығарушылық актілерінде көрсетілмеген нұсқауларды орындау үшін қажетті соманың Мемлекеттік мекеменің шотында жоқ болуы немесе жетіспеушілік жағдайда Қоғам алынған нұсқауларды қабылдап және Мемлекеттік мекеменің банктік шотына оларды орындауға жетерлік ақша сомасы түскенге дейін бір жыл шамасында, тек мына жағдайларда ғана сақтауға тиіс:

1) Мемлекеттік мекеме мен Қоғам арасындағы шарты бойынша:

2) Қазақстан Республикасының нормативті құқықты актілері бойынша.

2.2.4. Егер Мемлекеттік мекеменің шотына ақшаны қате аудару фактілері анықталған жағдайда Қоғам жіберілген қателіктерді түзету мақсатында Мемлекеттік мекеменің келісімінсіз Қазақстан Республикасының әрекет етуші заңнамасына сәйкес Шот бойынша түзету жазбаларын жүргізуге құқықты;

2.2.5. Мемлекеттік мекемеге өзгерістерді енгізгенге дейін кемінде 15 күн бұрын, операциялық залда көпшіліктің назарымен хабарлай отырып Қоғам қызметтерінің тарифтарына өзгерістерді енгізуге;

2.2.6. Көрсетілген қызметтер үшін Мемлекеттік мекеме шотынан ризалық сыйақысын сызып тастауға;

2.2.7. Мемлекеттік мекеменің жаңа уәкілетті тұлғалардың заңдық істе мөрқалыбының бедері мен қолдарының үлгілері көрсеітлген құжаттардың барына сәйкес бірінші/екінші қолға құқығы бар уәкілетті тұлғалардың ауысуына байланысты Қоғам Мемлекеттік мекеменің нұсқауы бойынша Мемлекеттік мекеме керекті құжаттардың (ауысу себептері көрсетілген өтініші, қолының үлгісі мен мөрқалыбының бедері бар жаңа құжат; Мемлекеттік мекеменің уәкілетті тұлғалар ретінде тағайындалғанын растайтын құжаттар) толық пакетін ұсынған жағдайда ғана жаңа қолдарының үлгілерімен банктік шот бойынша операцияларды жүзеге асыруға;

2.2.8. Шотта бір жыл бойы шамасында ақша болмауына байланысты Мемлекеттік мекеменің шотын жабуға.

2.3. Мемлекеттік мекеме міндеттеледі:

2.3.1. Қоғамға Қазақстан Республикасының әрекет етуші заңнамасына сәйкес және Банктік шотты ашуға міндетті және қажетті секілді Қоғамның клиенттердің банктік шотын ашуға, енгізуге және жабуға байланысты Ережелеріне сәйкес анықталған құжаттардың толық пакетін ұсынуға;

2.3.2. Қоғамға банктік шотты ашқаны үшін және қоғамның тарифтеріне сәйкес Шот бойынша операциялар жүргізгені үшін сыйақы төлеуге;

2.3.3. Банктік операцияларын жүргізуге және Қоғамның тарифтеріне сәйкес операциялар жүргізгені үшін Қоғамға сыйақы төлеуге қажетті қолма-қол ақшаның бар болуын қамтамасыз етуге;

2.3.4. Қоғамға бес банк күнінің ішінде жазбаша және керекті растау құжаттарының қосымшасымен барлық өзгерістер (төлем құжаттарына қол қоюға құқығы бар басшылықтың ауысқаны, мекен-жайы, телефоны, СТН және мөрқалыбының жоғалуы т.с.с.) туралы толыққанды ақпарат беруге;

2.3.5. Бір ғана қолының үлгісі немесе бір ғана мөрқалыбының бедері өзгерген жағдайда, тиісті тәсілмен куәландырылған қолдарының үлгісі және мөрқалыбының бедері бар жаңа құжатты ұсынуға;

2.3.6. Қолдың немесе мөр бедерінің өзгеруі болған жағдайда, жаңа қол үлгісімен мөр бедерінің үлгісін (нотариалды расталған) көрсету қажет.

2.3.7. Қазақстан Республикасының әрекет етуші заңнамасын және банктік тәжірибеде іске асатын төлем жүргізу және ақша аударымы ережелерін және нормаларын сақтауға;

2.3.8. Мемлекеттік мекеме шотына ақшаның қате есепке қосуы фактісі табылған жағдайда Қоғамға табылған қате туралы жәйтті үш жұмыс күнінен кешіктірмей хабарлауы тиіс.

2.4. Мемлекеттік мекеме құқылы:

2.4.1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіп бойынша, электронды немесе қағаз түріндегі төлем құжаттарының негізінде өзінің Шотындағы ақшаларымен өзінше билік етуге;

2.4.2. Қоғамда белгіленген операциялық күннің уақыты ішінде Шотқа кіруге құқылы;

2.4.3. Бөлек Шарт негізінде Қоғамнан басқада қызметтерді алуға;

2.4.4. Қоғаммен қарастырылған Қоғам тарифтеріне сәйкес өз Шотына қызмет көрсету бойынша толық кешенді қызмет алуға;

2.4.5. Қоғамнан өз банктік шотының жағдайы туралы мәліметтер енгізілген Хат-хабар сұрауға.


 1. Тараптардың міндеттері:

  1. Қоғам Қазақстан Республикасының әрекет етуші заңнамасына сәйкес, банктік қызметіне байланысты жөнсіздіктерге жауапкершілік танытады.

Мемлекеттік мекеме сомадан 0,02% мөлшерде мына жағдайларға байланысты күндерде жауапкершілік танытады:

 • Оған тиісті емес соманы өзінің шотына қате аударғанына байланысты шоттың көшірмесін алғаннан кейін 3 күн шамасында Қоғамды хабардар етпеген кезде;

 • Шотта ақшаның жоқ болуына байланысты және басқа да талаптар қосымша келісіммен көрсетілмеген жағдайда Қоғамның көрсеткен қызметі үшін ақысын төлеуден бас тартқан немесе уақтылы төлемеген кезде.

  1. Мемлекеттік мекеме осы Шарттың 2.3.1. пунктінде көрсетілген құжаттарды уақтылы ұсынылмаған үшін 10 (он) айлық есеп айырысу көрсеткіштер мөлшерінде жауапкершілік танытады.

 1. Шарттың орындалу мерзімі

  1. Осы банктік шот туралы шарт әрекет ету мерзімі шектелмеген және тараптардың өкілдері қол қойған сәттен бастап күшіне енеді.

  2. Банктік шот туралы шарт екі жақтың келісімімен кез келген уақытта бұзуға болады.

  3. Бір жақты тәртіп бойынша шартты бұзатын қалаушы Тарап екінші Тарапты бұзу күніне дейін кемінде бір ай бұрын жазбаша түрінде хабардар етуге тиіс. Банктік шот туралы шарт қаржылы және басқа да орындалмаған өзара міндеттері болмаған жағдайда бір жақты тәртіп бойынша бұзыла алады.

  4. Егер шарт бұзылған жағдайда шоттағы қалдық ақша банктік шот жабылғаннан кейін үш күн мерзім ішінде Мемлекеттік мекеме көрсеткен деректемелерге аударылады.

  5. Осы шарттың талаптарын орындау барысында туындаған даулы мәселелер келіссөздер жолымен шешіледі, ал егер келісімге келмеген жағдайда қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қарастырылады.


Д О Г О В О Р №


банковского счета

« 1 » марта 2009 г.


Акционерное общество «Казпочта», именуемое в дальнейшем «Общество», в лице директора Западно-Казахстанского областного филиала Бекмагамбетова М.Т., действующего на основании генеральной доверенности №118-08 от 11 сентября 2008 года и положения о ЗКОФ АО «Казпочта» с одной стороны, и Жанибекский районный отдел образования, именуемое в дальнейшем “Государственное учреждение”, в лице заведующего Мамбеталиева С.А., действующего на основании Положения за № 14-1926-04 ГУ от 13.02.2006г. с другой стороны, в дальнейшем именуемое «стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем.

Применяемые в настоящем договоре определения и термины имеют следующие значение:

«Пакет документов» - документы, предоставление которых необходимо для открытия и ведения счета в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

«Корреспонденция» - подтверждения, выписки по счету и/или любая информация, содержащая сведения о состоянии счета Клиента.


1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


  1. Общество за вознаграждение открывает «Государственному учреждению» банковский счет в тенге или иностранной валюте, вид валюты №000130096 (далее «Счет») и оказывает услуги и проводит по его поручению операции по этому счету.

  2. При осуществлении операций по банковскому счету стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан, нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан и настоящим договором.
 1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
  1. Общество обязуется:

   1. Открыть ГУ банковский Счет при предоставлении Пакета документов и оплаты за открытие счета согласно тарифам Общества.

   2. Обеспечить по первому требованию ГУ наличными деньгами в пределах остатка на его банковском Счете.

   3. Осуществлять операции по списанию денег со Счета и зачислению на Счет ГУ в соответствующем порядке и сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан, в течение операционного дня Общества в установленное время для обслуживания ГУ.

   4. Принимать наличные деньги (выручку) зачислять на счет поступающие в пользу ГУ средства и выполнять распоряжения (поручения) о переводе денег в пользу третьих лиц.

   5. Сохранять тайну операций по Счету ГУ и в отношении состояния этого Счета в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

   6. Предоставлять, в соответствии с действующими правилами и положениями, полный комплекс услуг, предусмотренных Тарифами Общества на услуги.

   7. Своевременно отвечать на письменные запросы ГУ.
  1. ОБЩЕСТВО ИМЕЕТ ПРАВО:

   1. Проводить изъятие денег с банковского Счета ГУ без согласия только на основании вступившего в законную силу решения суда, судебного постановления, инкассовых распоряжений налоговых и таможенных органов. А также по распоряжению Общества, в случае установления факта ошибочного зачисления денег на банковский счет ГУ, и в других случаях, предусмотренных законодательствам Республики Казахстан, удерживать вознаграждение за услуги, оказываемые Обществом на основании других договоров, заключенных с Обществом по утвержденным Тарифам Общества.

   2. Отказать в совершении операций по счетам ГУ в случае противоречия их действующему законодательству Республики Казахстан, либо отсутствия или недостаточности денег на банковском счете для уплаты вознаграждения за ведение операций по счету в соответствии с тарифами Общества.

   3. При отсутствии либо недостаточности суммы денег у ГУ, необходимой для исполнения указания, если иное не предусмотрено законодательными актами, Общество обязан принять и хранить в течение одного года полученные указания до поступления суммы денег на банковский счет ГУ, достаточной для их исполнения, только в случаях, предусмотренных:

 1. Договором между ГУ и Обществом;

 2. Нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

   1. В случае установления факта ошибочного зачисления денег на Счет ГУ Общество в целях устранения допущенной ошибки, вправе делать исправительные записи по Счету согласно действующего законодательства Республики Казахстан без согласия ГУ.

   2. Вносить изменения в тарифы на услуги Общества, уведомляя ГУ публичным объявлением в Операционном зале не менее, чем за 15 дней до внесения таких изменений.

   3. Списывать без акцепта комиссионное вознаграждение со Счета ГУ за оказанные услуги.

   4. В случае замены уполномоченных лиц ГУ, обладающих правом первой/второй подписей, согласно имеющегося в юридическом деле документа с образцами подписей, согласно имеющегося в юридическом деле документа с образцами подписей и оттиска печати на новых уполномоченных лиц, Общество по указанию ГУ осуществляет банковские операции по банковскому счету с новыми образцами подписей, только в случае представления ГУ полного пакета необходимых документов (заявление с указанием причины замены, новый документ с образцами подписей и оттиска печати, документы, подтверждающие полномочия вновь назначенных уполномоченных лиц ГУ).

   5. Закрыть банковский счет ГУ в случае отсутствия денег на счете более одного года.  1. Клиент обязуется:

   1. Предоставить Обществу полный Пакет документов, определенный действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов Общество как обязательный и достаточный для открытия банковского Счета.

   2. Оплачивать Обществу вознаграждение за открытие банковского счета и ведение счета операций по Счету в соответствии с тарифами Общества.

   3. Обеспечить наличие денег на банковском счете необходимых для проведения банковской операций и уплаты Обществу вознаграждения за ведение операций в соответствии с тарифами Общества.

   4. В течение пяти банковских дней предоставить Обществу достоверную и полную информацию обо всех изменениях (смена руководства, имеющего право подписи на платежных документах, адреса, телефонов, РНН, утеря печати и т.п.) в письменном виде с приложением необходимых подтверждающих документов.

   5. Предоставлять кассовую заявку для определения потребностей ГУ в наличных деньгах за один рабочий день до предполагаемой выдачи.

   6. Предоставить новый документ с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенный надлежащим образом (заверенный нотариально), при замене хотя бы одного образца подписи либо оттиска печати.

   7. Соблюдать действующее законодательства Республики Казахстан и существующие в банковской практике правила и нормы проведения платежей и переводов денег.

   8. В случае обнаружения факта ошибочного зачисления денег на Счет ГУ – сообщить Обществу не позднее трех рабочих дней об обнаруженной ошибке.
  1. ГУ имеет право:

   1. Самостоятельно распоряжаться деньгами, находящимися на его Счете, в порядке установленном действующим законодательством Республики Казахстан, на основании платежных документов на электронных или бумажных носителях.

   2. Иметь доступ к Счету в течение установленного Обществом времени операционного дня.

   3. Получать от Общества иные услуги на основе отдельных договоров.

   4. Получать полный комплекс услуг, предусмотренных Обществом в соответствии с тарифами Общества по обслуживанию своего Счета.

   5. Запрашивать от Общества Корреспонденцию, содержащую сведения о состоянии своих банковских счетов.

 1. Ответственность сторон

  1. Общество несет ответственность за нарушения, связанные с банковской деятельностью, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

ГУ несет ответственность в размере 0,02% от суммы в день в случае:

- не уведомления Общества в течение 3 дней, после получения выписки по счету об ошибочно зачисленной на его счет, не принадлежащей ему суммы;

- уклонения от оплаты услуг Общества или несвоевременной оплаты, при отсутствии денег на счете, если иные условия не предусмотрены дополнительным соглашением.

  1. ГУ несет ответственность в размере 10 (десяти) месячных расчетных показателей за несвоевременное предоставление документов, предусмотренных пунктом 2.3.1. настоящего Договора.

 1. Срок действия договора

  1. Настоящий договор банковского счета заключен неа неопределенный срок, и вступает в силу с момента даты его подписания сторонами.

  2. Договор банковского счета, может быть, расторгнут в любое время по соглашению сторон.

  3. Сторона, желающая расторгнуть договор в одностороннем порядке, обязана об этом уведомить другую сторону письменно не менее, чем за один месяц до даты расторжения. Договор банковского счета может быть расторгнут в одностороннем порядке при условии, когда стороны не имеют невыполненных финансовых и иных, предусмотренных договором, взаимных обязательств.

  4. В случае расторжения Договора остаток денег перечисляется ГУ в течение трех банковских дней со дня закрытия банковского счета по реквизитам, указанным ГУ.

  5. Споры и разногласия по настоящему Договору подлежат урегулированию путем переговоров, а при не достижении соглашения подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.«Общество:


АО «Казпочта»

г.Уральск, ул.К.Аманжолова 104/1

РНН 271 800 049 791

ИИК 500 886 410

БИК 190 501 563


Директор


___________М.Т.Бекмагамбетов


«Государственное учреждение»

«Жанибекский районный отдел образования»

ЗКО, Жанибекский район

с.Жанибек, ул.Ихсанова 93

Код 4642080

РНН 270 400 000 362

ИИК 000 130 096

БИК 195 301 070


Заведующий


_____________ С.А.Мамбеталиев5. Тараптардың заңды мекен-жайлары


«Қоғам»:


«Қазпочта» АҚ БҚОФ

Орал қ.Қ.Аманжолов көшесі 104/1

СТН 271 800 049 791

БСК 500 886 410

ЖИК 190 501 563


Директоры


_______________М.Т.Бекмағамбетов


«Мемлекеттік мекеме»:

«Жәнібек аудандық білім беру бөлімі»

БҚО, Жәнібек ауданы

Жәнібек с., Ихсанов көшесі 93

Код 4642080

СТН 270 400 000 362

БСК 000 130 096

ЖИК 195 301 070


Меңгеруші:


_________________ С.А.Мамбеталиев