uzluga.ru
добавить свой файл
1 2 ... 43 44


ИнфоАрт ООД Оценка на ползвателите - CWRP март – май ‘02


АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД


на данните от дълбочинните интервюта,


дискусиите във фокус групите


и директното наблюдение


от изследването


ОЦЕНКА НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ”


по проекта “Реформа за повишаване


на благосъстоянието на децата”


СЪДЪРЖАНИЕ

Методологическа рамка 5

Цели на изследването 5

Обект на изследването 6

Основни индикатори 6

Методи на изследването 7

Фокус групи 7

Дълбочинни интервюта 7

Директно наблюдение 7

Контент-анализ 8

Какво е положението на цялото семейство 9

Качество и начин на живот на семейството 12

Личен лекар 14

Отношение към предвижданите по Проекта социални услуги 14

Приемно семейство 14

Дневни грижи 16

Психологическа подкрепа 16

Юридическа консултация 17

Дейности на детето 18

Училище 19

Някои от родителите не възприемат посещаването на училище нито като ценност, нито като задължение и сами не настояват децата им да ходят на училище. Те даже не посочват като оправдание липсата на средства или необходимостта децата да им помагат в домакинството или в изкарването на препитание. 20

Отношения в семейството 20

Виждания за бъдещето на децата 21

Отношение към социалните институции 23

Препоръки 24

Качество и начин на живот на семейството 27

Дейности на детето 28

Общуването със “значимия друг” не може да е програмирано, но е очевидна нуждата от работа в насока “отваряне” на децата с увреждания към обществото и на обществото към тях. На първо място това може да стане, като се създаде достъпна градска среда за тях. За изследваната целева група е от особено голямо значение и достъпът до модерни комуникационни технологии, помагащи да се намали ефектът от социалната изолация. 28

Проблеми на детето 29

Социална изолация на децата с увреждания 29

Достъп до рехабилитация 31

Психологически проблеми на децата с увреждания 31

Проблеми на семейството 32

Друг проблем за родителите е неспособността им да се справят със системата за получаване на социални помощи и услуги, непознаването на правата им и на нормативната уредба, бюрокрацията в здравната система. 34

Проблеми, свързани с лечението на заболяването 35

Отношение към предвижданите по Проекта социални услуги 35

Почасови грижи 35

Център за дневни грижи 35

Психологическа подкрепа 37

Специализирани консултации за отглеждането и възпитанието на деца с увреждания 38

Приемно семейство 38

Други видове социални услуги 38

Търсене и полза от социалните услуги 39

И.Ш.: След като съм нямала срещи с тях - значи не са ми помагали. Единствено като помагахме молба за парична помощ за тест ленти, тогава ни е помогнато с парична сума – в ОССП. 39

(ДИ с родител на дете с увреждания, неполучаващо социални услуги, Пловдив) 39

Канали за информация 39

Препоръки 40

Ситуацията на насилие 43

Последствия от ситуацията на насилие 44

Реакция на детето 45

Отношение към социалните услуги 46

Отношение към социалните служби, ОЗД 46

Психологическа подкрепа 47

Юридическа помощ 48

Медицинска помощ 49

Други услуги 49

Идеи за справяне със ситуацията на насилие 50

Предложения за превенция 50

Канали за информация 50

Препоръки 51

Характеристика на случаите на отклоняващо се поведение 53

Семейна история на децата с отклоняващо се поведение 54

За да се анализират причините, поради които децата са стигнали до такъв тип поведение, помощта, която може да им се окаже, и да се планира превантивната работа, най-напред трябва да се анализира семейната и социална среда, в която се намира детето, да се очертае един по-широк контекст на неговите дейности, отношения с околните, проблеми, нужди. 54

История на Б. и С. 54

(интервюта със С. и майката на Б. и С.) 54

Отношенията в семейството не са нормални, няма загриженост от страна на майката за децата, от страна на по-голямата сестра за по-малкия брат. Но все пак семейството съществува, те поддържат връзки помежду си сравнително редовно. 55

Ситуацията в семейството 56

Качество и начин на живот на семейството 57

Причини за отклоняващото се поведение 57

Реакция на околните 59

Търсене на помощ 59

Отношение към институциите 60

Отношение към полицията и инспекторите в ДПС 60

Отношение към ОЗД и други социални служби 61

Отношение към предлаганите по Проекта социални услуги 61

Психологическа помощ 61

Юридическа консултация 62

Приемно семейство 63

Отношение към институцията, в която се отглежда детето 63

Част от интервюираните деца са били настанявани или в момента са в институция. Причините за отиване в институция са или следствие на отклоняващото се поведение, или следствие на проблемите в семейсвото. Отиването в институция понякога е изход от тежката семейна ситуация и децата го приемат като по-добър за тях вариант. 63

Дейности на детето 64

Работа 64

Дейности в свободното време, увлечения на децата 65

Училище 66

Виждания за бъдещето на детето 67

Проблеми на детето 68

Канали за информация 69

Препоръки 69

Причини за живот на улицата 71

Живот на улицата 73

Спане 74

Хранене 74

Хигиена, къпане 75

Медицинска помощ 76

Дейности на детето 76

Училище, грамотност 78

Виждания за бъдещето 80

Проблеми на детето 82

Употреба на наркотици 83

“..бронзовите деца …” 83

Стратегии за решаване на проблемите 84

Връзки със семейството 86

Възможности да се върнат в семейството 87

Проблеми на семейството 88

Отношение към предвижданите по Проекта услуги 89

Приемно семейство 89

Дневни грижи 90

Денонощни приюти 91

Препоръки 92

Причини за настаняване в институции. 95

Отношение към условията в тях 95

К.Й.: Да, аз познавам много мои комшии, безработни са хората и искат, не искат, ще си дадат детето в такъв дом. Аз, ако съм при майка си, няма да мога да си взема дори средно образование. 97

(ФГ с деца в институции, Варна) 97

(ФГ с деца в институции, Варна) 97

Възможности за връщане в семейството 100

Отношение на децата в институции към приемното семейство 102

Отношение на родителите на децата в институции към приемното семейство 104

Отношение към осиновяването 105

Подготовка за независим живот след излизане от институцията, психологичска подкрепа 107

Препоръки 108

Изводи и препоръки 111

Брой публикации по градове 119

Брой публикации по вестници 120

Теми на публикациите 120

Разпределение на темите по градове 121

Най-интересни за пловдивските журналисти през април са се оказали темите за децата, жертва на насилие и за децата с отклоняващо се поведение. Във Варна наблюдаваме сравнително равномерно разпределение на интереса към различните въпроси, свързани с децата, но и тук лидира проблемът за насилието над деца. Същата тема е най-важна и за шуменските вестникари и то в 10 от общо 14 установени публикации. За Сливен отново тази проблематика е лидер (през периода в града бе извършено убийство на 18 годишна ученичка и изнасилване на момиче от баща му, което предизвика вълна от интервюта, коментари, анализи за насилието върху непълнолетни), но дели първото място с представянето на услугите за деца. В Русе вниманието на авторите е било привличано главно от дейностите и заниманията на децата (в града през април се провеждаха двата тура на местните избори, които бяха в центъра на вниманието на пресата, и материалите, свързани с детската тематика, имаха протоколен характер). През месец април 2002 беше променен редът за получаване на детски надбавки и във всички градове това събитие предизвика публикуването на материали, свързани с проблемите на грижите за децата и дейностите на социалните институции. 122

От своите общо 47 публикации за състоянието на децата пловдивският “Марица” отделя близо една трета на темата “деца, жертви на насилие”. Други 13 публикации в същото издание са посветени на децата с отклоняващо се поведение. Русенският “Бряг” се занимава предимно с дейностите на децата, а “Шуменец” отново с децата, жертва на насилие. 122

Жанр на публикациите 123

Тон на публикациите 123

Основният тон на публикациите по темата за състоянието на децата е позитивен – 4 от 10 публикации са такива. Негативен е тонът на близо една трета от публикациите. В 29% от случаите тонът на публикацията е неутрален. 123

Наличие на снимков материал 123


следующая страница >>