uzluga.ru
добавить свой файл

Обсяг: 34ст (Times New Roman14, інтервал – 1,5)

Ціна: 60грн

Грошово-кредитна політика держави в умовах ринкової економіки

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………….3

1. Суть грошово-кредитної політики держави……………………………….…….5

2. Монетарна політика держави за умов вільної економіки……………..………14

3. Недоліки грошово-кредитної політики України………………………………24

Висновок…………………………………………………………………………….32

Список використаної літератури

Вступ

Монетарна політика - одна з головних складових системи державного регулювання ринкової економіки. Ця обставина сама по собі свідчить про надзвичайно важливу роль монетарної політики, оскільки нормальний розвиток ринкового суспільства неможливий без відповідного коригування економічних процесів з боку держави. Дане положення світова економічна думка визнає як незаперечне, дискусії ведуться лише щодо ступеня такого коригування.

Водночас монетарна політика є не просто однією зі складових регулятивної системи держави, а її ключовим елементом з огляду на результативність, ефективний вплив на економіку. Держава може регулювати основні економічні процеси і немонетарними заходами (адміністративними, фіскальними тощо) і домагатися прийнятних результатів, особливо на короткострокових проміжках часу. Про це красномовно свідчить досвід Радянського Союзу та інших країн із командно-адміністративною системою господарювання. Однак широке застосування адміністративних методів стримує ринкові процеси, позбавляє економіку внутрішньої здатності до саморегуляції, робить її повністю залежною від вольових рішень державних структур, тобто неринковою. Тільки застосування монетарних методів дає можливість зберегти ринкову сутність економіки і забезпечити достатню регульованість її ззовні, як того вимагає розвиток суспільства на демократичних засадах.

Крім того, застосування методів монетарної політики сприяє посиленню здатності ринкової економіки до саморегуляції, підвищенню ефективності механізму її здійснення завдяки нейтралізації монетарними заходами окремих недоліків, внутрішньо властивих ринковій економіці.

Це насамперед неспроможність ринкового механізму забезпечити рівномірне економічне зростання, стабілізацію зайнятості і цін. Тільки у разі проведення відповідної монетарної політики (рестрикції чи експансії) вдається згладити циклічні коливання і стабілізувати на прийнятному рівні основні економічні індикатори, передусім рівень цін та інфляцію. Така стабілізація є необхідною передумовою успішного функціонування всього ринкового механізму.


Список використаної літератури

 1. Закон України «Про Національний банк України» № 679-XIV від 20. 05. 1999 з урахуванням змін.

 2. Ватаманюк З.Г. Актуально про регулювання ефективності господарської діяльності // Фінанси України. – 2006. - №3. – с. 152-153.

 3. Версаль Н.І., Дорошенко Т.В. Теорія кредиту: Навч. посібник – Київ: Видавництво дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 483 с.

 4. Гроші та кредит: Підручник. – 3-тє видання, перероблене ти доповнене / М.І. Савлук, А. М.Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 598с.

 5. Державне регулювання економіки / За ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АН вищої школи України І.Р. Михасюка. – Львівський національний університет ім. І. Франка. Підручник. Друге видання, виправлене і доповнене. – К.: Атака, Ельга-Н, 2000. – 592 с.

 6. Енциклопедія банківської справи України. За ред. В.С. Стельмаха. К.: Молодь. – 2001. – с. 155.

 7. Євнух О.Т. Обіг зобов’язань і синергетика багатств // Фінанси України. – 2006. - № 4. – с. 99-113.

 8. Статистичний щорічник України. 2005. – К.: Консультант. – 2006

 9. Чухно А.А. Природа сучасних грошей, кредиту та грошово-кредитної політики // Фінанси України. – 2007. - № 1 – с. 3-16.

 10. Ющенко В., Лисицький В. Гроші: розвиток попиту і пропозиції в Україні. — К., 1998. — С. 24.

 11. Яценко В.М. Грошовий обіг у відкритій економіці // Фінанси України. – 2006. - № 4. – с. 92-98.

 12. http://www.bank.gov.ua. – Офіційний сайт Національного банку України.

Обсяг: 34ст (Times New Roman14, інтервал – 1,5)

Ціна: 60грн