uzluga.ru
добавить свой файл
1

Соціальна Економіка

Осінній триместр 2004-2005

Лекція 8. Теми 8а-8б (тези)

Лекція 8 (тези)


Тема 8-а

ПОЛІТИКА ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯТема 8-б

НЕРІВНІСТЬ ДОХОДІВ І ПРОБЛЕМА БІДНОСТІНас – много, штанов – мало. Тут один выход: НАС должно меньше быть.


М. Жванецький


 • ЗАЙНЯТІСТЬ

За ознакою повноти робочого дня:

 • повна;

 • часткова.

За статусом у системі трудових відносин:


За наймом працюють згідно з трудовим договором (трудовим контрактом): робітники, менеджери, спеціалісти тощо.


Працюють без умов найму: підприємці (роботодавці).


^ ПРИЧИНИ БЕЗРОБІТТЯ:

 1. Пошук нової роботи (на мікрорівні):

  1. З метою кращої самореалізації робітників;

  2. Через скорочення штатів;

  3. Через банкрутсво фірми.

 2. Негнучкість заробітної плати (через що виникає вимушене безробіття):

  1. Законодавчо встановлений мінімум зарплати;

  2. Діяльність профспілок.

 3. Недостатній сукупний попит (у фазі економічного спаду, на макрорівні).


^ СТРУКТУРА БЕЗРОБІТТЯ:

 1. Робітники, що втратили роботу в наслідок звільнення (those who were fired, dismissed);

 2. Робітники. що втратили роботу внаслідок, наприклад, скорочення штатів (those who were laid off);

 3. Робітники, що добровільно звільнилися (those who quit);

 4. Ті, що прийшли на ринок праці після тривалої перерви;

 5. Ті, що прийшли на ринок праці вперше.


^ ТЕРМІНИ СТОСОВНО ЗАЙНЯТОСТІ І БЕЗРОБІТТЯ:

 • Робоча сила (labor force, work force) – загальна кількість людей в певній економіці, що є наявною для роботи, включає кількість зайнятих та кількість незайнятих. Величина показника робочої сили взаємоув’язана з показниками кількості та вікової структури населення, а також з коефіцієнтом трудової участі населення.

 • ^ Мобільність робочої сили (mobility of labor) ступінь, до якої робітники спроможні переходити з однієї роботи на іншу в різних сферах діяльності та територіях. Чим нижча мобільність робочої сили, тим більшим є рівень фрикційного та структурного безробіття. Політика держави стосовно підвищення мобільності робочої сили включає прискорення житлового будівництва, а також (наприклад, у Великій Британії) відміну або зниження спеціального мита на перехід будинку (house transfer) від одного власника до іншого (у Великій Британії – stamp duty). До заходів політики включається також максимальна подача інформації щодо наявних робочих місць, організація курсів з перенавчання, по можливості скасування існуючих обмежень займання тих чи інших робочих місць.

 • ^ Коефіцієнт трудової участі (labor force participation rate) – частка населення, що становить робочу силу (разом зайняті і безробітні). У великій мірі залежить від вікової, статевої, расової та іншої структури населення.

 • Безробіття (unemployment) – частка робочої сили, що спроможна і бажає працювати, але не може знайти роботу. (види безробіття наведені нижче).

 • ^ Пастка безробіття” (unemployment trap) – існуюча система пільг безробітним, яка може діяти як антистимул для пошуку роботи. Її дія залежить від “щедрості” системи пільг, а також від оподаткування пов’язаних із тим видів допомоги.

 • ^ Кількість зареєстрованих безробітних (registered unemployment, headline unemployment) – кількість людей, що зареєстровані як ті, що подали заявки на допомогу по безробіттю.

 • Зневірені робітники (discouraged workers) – ті безробітні, що втратили надію знайти роботу і більше її не шукають. Тим самим вони залишають “лави” робочої сили.

Sources: 1.) Livesey Dictionary of Economics;

2.) Bannock-Baxter-Davis Dictionary of Economics.


 • ^ ФОРМИ БЕЗРОБІТТЯ

Фрикційне безробіття (frictional unemployment) – мінімальний рівень безробіття, який існує навіть в умовах так званої “повної зайнятості” (full employment). Виникає через те, що люди переходять з одної роботи на іншу і, отже, тимчасово опиняються в стані безробітних. А також – через наявність сезонного безробіття (seasonal unemployment).

Структурне безробіття (structural unemployment) – явище більш довгострокове, на відміну від фрикційного безробіття. Виникає через зміни в попиті та в рівні технологій. Оскільки структурне безробіття виникає через зміну попиту на певні групи робочої сили, для усунення такого виду безробіття потребується перенавчання та перерозподіл трудових ресурсів.

Класичне безробіття (classical unemployment) – ситуація, за якої кількість людей, що можуть і бажають працювати за домінуючими рівнями зарплати, перевищує кількість наявних робочих місць. тобто коли ставка реальної заробітної плати перевищує ту, за якою відбувається “очищення” ринку. Причина виникнення класичного безробіття – недосконалість ринку праці, тобто негнучкість заробітних плат і неможливість для підприємців найняти робочу силу за меншими розцінками.

Циклічне безробіття (Keynesian unemployment) – виникає внаслідок недостатнього сукупного попиту в спадній стадії економічного циклу.

Природний рівень безробіття (natural rate of unemployment) – домінує в умовах рівноваги усіх ринків. Еквівалентний показнику так званого “добровільного” безробіття, або фрикційного плюс структурного. Природний рівень безробіття періодично переглядається в залежності від змін економічних та соціальних умов.

Сезонне безробіття (seasonal unemployment) – повязане із сезонністю робіт.

Приховане безробіття (hidden unemployment) – визначається як результат неврахування тих безробітних, що відчаялися знайти роботу і перестали реєструватися в органах працевлаштування.Основними показниками, що стосуються робочої сили є такі:

 • рівень безробіття UR = U / LF * 100%;

 • коефіцієнт участі в робочій силі PR = LF / Pln * 100%;

 • рівень зайнятості населення ER = E / Pln * 100%.
 • ^ ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ, ЇХ ВИМІР ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ

Доходи населення – матеріальні засоби, які необхідні для задоволення потреб населення.

Доходи населення:

 • Грошові доходи: оплата праці, пенсії, стипендії, доходи по вкладах, дивіденди, прибутки, тощо.

 • Натуральні доходи: оплата за зданий в оренду земельний пай (сільське господарство), продукти підсобного господарства.
 • ^ НЕРІВНІСТЬ ДОХОДІВ ТА ЇЇ ПРИЧИНИ


Нерівність в доходах виникає внаслідок цілого ряду причин:

 1. Різні здібності людей;

 2. Різна професійна підготовка;

 3. Зростання попиту на висококваліфіковану працю;

 4. Різні “стартові” умови (напр., спадщина);

 5. Різні бажання людей віддавати праці різну кількість часу;

 6. Зміни в податках і трансферних платежах в залежності від зміни курсу еконмоічної політики;

 7. Демографічні фактори (наслідки війн, розлучень, багатодітні сім’ї тощо);

 8. Дискримінація за статевими, расовими та іншими ознаками;

 9. тощо(?).^ КРИВА ЛОРЕНЦА


Крива Лоренца


Абсолютна рівність
Нерівність 1
Нерівність 2

Населення

Багатство
Населення

Багатство
Населення

Багатство

20%

20
20%

5
20%

10

40%

40
40%

8
40%

25

60%

60
60%

12
60%

40

80%

80
80%

20
80%

65

100%

100
100%

100
100%

100


Для України:

не более 5% богатых людей, почти 80% бедных

Вигляд кривої буде залежати від того, чи ми числемо доходи до сплати податків та отримання трансфертних платежів, чи після того.


Коефіцієнт Джіні

Обчислюється як відношення площі фігури між фактичною кривою та лінією абсолютної рівності до пощі прямокутного трикутника, для якого крива абсолютної рівності є гіпотенузою.

Для України коефіцієнт Джіні становив у 1997 році 0.37 (1992 – 0.257), для США – 0.31. На 2000 рік Україні – 0.462 (до перерозподілу) та 0.363 (після перерозподілу)2 • ^ РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ, СОЦІАЛЬНІ ТРАНСФЕРТИ, ІНДЕКСАЦІЯ ДОХОДІВ

Трансферти – це безоплатна передача економічного блага від однієї особи до іншої.

Соціальні трансферти – це безоплатна передача економічного блага від держави або іншої установи до конкретної особи.

Індексація – це засіб захисту доходів від інфляції.


Прожитковий мінімум – це рівень доходів, який забезпечує придбання мінімального набору товарів і послуг, необхідних для забезпечення життєдіяльності людини за певного рівня цін та розвитку економіки.

До прожиткового мінімуму включаються:

 • величина обов’язкових платежів;

 • вартість споживацького кошика.


Споживацький кошик (consumer basket) – мінімальний набір продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, які необхідні для збереження здоров’я людини та забезпечення її життєдіяльності.


Трансфертні платежі – це безповоротні виплати, що здійснюються урядом не як плата за використання ресурсів, а як різні види допомоги.


Трансфертні платежі, як і податки, можуть бути:

 • Грошові (in-cash transfers)

 • Натуральні (in-kind transfers)

 • У формі послуг


Основні види допомоги в Україні:

 1. Допомога сімям з дітьми – згідно із Законом України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” та внесених до нього змін, до цих видів допомоги відносяться:

  • Одноразова допомога при народженні дитини;

  • Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

  • Допомога на дітей, які перебувають під опікою, піклуванням;

  • Допомога малозабезпеченим сім’ям з дітьми.

   • Суми виплат щорічно переглядаються ВР України. Вони не повинні бути меньші, ніж 25% прожиткового мінімуму.

 2. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям.

  • Наприклад, дотація до оплати за комунальні послуги.

 3. Допомога дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства.

 4. Різні види соціального страхування, наприклад, страхування від нещасного випадку, пенсійне страхування тощо.
 • ^ ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ


Якість життя населення – це узагальнююча соціально-економічна категорія, за допомогою якої можна оцінити рівень споживання населенням товарів і послуг, можливість задоволення духовних потреб • ІНДЕКС РОЗВИТКУ ЛЮДИНИUkraine:

 • Human development index – 74th

  • GDP index – 96th

  • Adult literacy rate – 5th

  • Life expectancy at birth – 91st (68.1 years)


**************************************************************


1 Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студ. екон. спец. закл. освіти: У 2 ч./ С.Будаговська, О.Кілієвич, І.Луніна та ін.; Заг. ред. С. Будаговської. – К.: Основи, 1998. – с.199

2 Social Monitor 2002, UNICEF Innocenti Research Centre: Florence.