uzluga.ru
добавить свой файл

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Керівник___________________

____________________________

„____” ______________ ______р.


Посадова інструкція

вихователя

(місце видання) _____________________________________________

____________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я по батькові )


1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква­ліфікаційної характеристики класного керівника. Під час складан­ня Інструкції враховано також рекомендації щодо організації служ­би охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства осві­ти України, затверджені наказом Міносвіти України.

1.2. Вихователь призначається на посаду і звільняється з неї директором школи.

1.3. Вихователь повинен мати повну або базову вищу пе­дагогічну освіту (без вимог до стажу педагогічної роботи).

1.4.Вихователь підпорядковується безпосередньо заступ­нику директора школи з виховної роботи.

1.5. У своїй діяльності вихователь керується Конститу­цією і законодавством України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнівської молоді; правила­ми і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного за­хисту, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, нака­зами і розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим договором (контрактом).

Вихователь дотримується Конвенції про права дитини.

2. Функції

Основними напрямами діяльності вихователя є:

2.1. Опікування, виховання і нагляд за учнями під час їх перебування в виховних групах закладу.

2.2. Організація і проведення позаурочної навчальної роботи в закріпленій групі.

3. Посадові обов'язки

Вихователь виконує такі посадові обов'язки:

3.1. Планує і організовує життєдіяльність учнів та здійснює їх виховання.

3.2. Проводить повсякденну роботу, яка забезпечує створення умов для соціально – психологічної реабілітації учнів, їх соціальної та трудової адаптації.

3.3. Використовує різноманітні прийоми, методи і засоби виховання та навчання школярів.

3.4. Планує і проводить з учнями корекційно – розливальну роботу на основі вивчення їх індивідуальних особливостей.

3.5. Спільно з медичними працівниками забезпечує збереження і зміцнення здоров'я учнів, здійснює заходи, які сприяють їх психофізіологічному розвитку.

3.6. Приймає дітей у встановленому порядку від батьків (осіб, що їх замінюють) чи вчителів закладу; організовує виконання учнями режиму дня, виконання ними домашніх завдань, надає їм допомогу у навчанні, організації відпочинку і в додержанні додаткової освіти, залучаючи їх до художньої і науково технічної творчості, спортивних секцій, гуртків та інших об’єднань за інтересами.

3.7. Сприяє в формуванню в учнів моральних якостей громадянина, формує в них навички культури поведінки, відповідного ставлення до навчання, праці, повагу до прав дядини, проводить роботу з профілактики у поведінці, позбавлення від шкідливих звичок.

3.8. Надає допомогу в організації самоуправління в учнівському колективі.

3.9. Вивчає індивідуальні здібності, інтереси і нахили учнів, їх поведінку в сім’ї, житлово – побутові умови проживання сім’ї, взаємини учнів з батьками чи особами, що їх замінюють.

3.10. Дотримується в стосунках з учнями їх справ і свобод.

3.11. Веде у всатовленому порядку документацію і звітність.

3.12. Бере участь в роботі педагогічної ради закладу.

3.13. Проходить періодичний медичних огляд.

3.14. Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію; бере участь в роботі методичних об’єднань та інших формах методичних роботі методичних об’єднань та інших формах методичної роботи.

3.15. Дотримується етичних норм поведінки в закладі, побуті, громадських місцях, які відповідають соціальному статуту вчителя.

3.16. Створює умови для безпечного проведення навчального процесу, ретельного дотримання правил техніки безпеки, санітарних та протилежних правил; негайно ставить до відома адміністрацію закладу про випадки виявлення в учнів зброї, пожежо- і вибухонебезпечних предметів та пристроїв, отрут, наркотичних і токсичних речовин, інших вилучених з цивільного вжитку речей.

3.17. Оперативно повідомляє адміністрацію закладу про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.

3.18. Вносить пропозиції щодо поліпшення і оздоровлення умов проведення освітнього процесу, а також доводить до відома керівників про всі недоліки в забезпечені навчального процесу, які знижують життєдіяльність і працездатність учнів.

3.19. Проводить інструктаж учнів з техніки безпеки під час проведення виховних заходів з обов’язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.

3.20. Організовує вивчення учнями правил з охорони праці, правил дорожнього руху, поведінки в побуті, на воді.

4. Права

Вихователь має право на:

4.1. Захист професійної честі й гідності.

4.2. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, надання відповідних пояснень.

4.4. Захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм профе­сійної етики.

4.5. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду­вання, за винятком випадків, передбачених законом.

4.6. Вільний вибір і використання методик навчання й вихован­ня, навчальних посібників і матеріалів, підручників.

4.7. Регулярне підвищення своєї кваліфікації.

4.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповід­ну кваліфікаційну категорію.

4.9. Давання учням під час занять і перерв обов'язкових для ви­конання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотри­мання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідаль­ності у випадках і в порядку, встановлених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку.

5. Відповідальність

5.1. Вихователь несе відповідальність за життя і здоров'я учнів групи, під час заходів, які він проводить, а також за дотриман­ня їхніх прав і свобод відповідно до законодавства України.

5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, визначених цією інструкцією, вихователь несе дисциплінарну відповідальність у порядку, передбаченому трудовим законодавством.

5.3. За застосування, в тому числі одноразове, методів вихован­ня, пов'язаних із фізичним чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вихователь може бути звільнений з посади відповідно до трудового законо­давства і Закону України «Про освіту». Звільнення за подібний вчинок не є мірою дисциплінарної відповідальності.

5.4. За навмисно завдані школі чи учасникам навчального про­цесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обо­в'язків збитки вихователь несе матеріальну відповідальність у порядку, визначеному трудовим чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Вихователь:

6.1. Працює за графіком, складеним виходячи з 30-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи.

6.2. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх вихователів на умовах погодинної оплати.

6.3. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік і навчаль­ний семестр. План роботи затверджується заступником директора школи з виховної роботи.

6.4. Подає заступнику директора школи з виховної роботи пись­мовий звіт про свою діяльність після закінчення кожного навчаль­ного семестру.

6.5. Отримує від директора школи і його заступників інформа­цію нормативно-правового і організаційно-методичного характе­ру, ознайомлюється з відповідними документами.

6.6. Працює в тісній взаємодії з учителями, батьками учнів (осо­бами, що їх замінюють), класними керівниками; систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, з адміністрацією і педаго­гічними працівниками школи.


Керівник підрозділу:

Погоджено: