uzluga.ru
добавить свой файл
  1 2 3 4
Vбclav – ?eskй jmйno slovanskйho p?vodu; pra?esky V?ceslav? „vнce slavnэ“; prvnн sloћka jmйna v?ce pochбzн z prasl. v?ntje. Vйvoda, mu?ednнk, patron ?ech.

Vojt?ch – jmйno slovanskйho p?vodu, „t?љitel voje; ъt?cha, posila vojska“. Omylem se povaћovalo za obdobu n?m. Adalbert, kterй se vyklбdб jako „skv?jнcн se p?ednostmi (uљlechtilostн)“. P?н?inou tohoto omylu byla skute?nost, ћe biskup Adalbert dal svй jmйno Vojt?chovi u bi?movбnн. Po sv. Vбclavu druhэ zemskэ patron ?eskэ, tйћ patron Polska a Uher. Biskup.

Felicita – z lat., ћenskб podoba k Felix, Feliciбn stejn? jako Felicitas a znamenб „љ?astnб, љt?stн“, mladљн jejich varianty jsou Felнcie, Felicie. Mu?ednice.

Athanasius – lat. podoba z ?ec. Athanasios – odvozeniny k athanatos „nesmrtelnэ“. Patriarcha, cнrkevnн u?itel.

Basil – z ?ec. basileios „krбlovskэ“, p?нd. jmйna k basileus „krбl“. Arcibiskup, u?itel cнrkve, patron vэchodnнho mniљstvн.

Cyril – z ?ec. lidovйho Kyrillos, odvozeniny ke kyrios „pбn“, bu? p?нd. jmйno k n?mu (patrn? jako domitianus k dominus, tedy „pбn?v“, pop?. archicky „pбn?“), nebo jde o zdrobn?linu „pбne?ek“ (viz. moravskй panб?ek – posunutэ vэznam) = ozna?enн pro kn?ze; n?kdy bэvб odvozeno z perљtiny, persky Kuruљ „slunce“ . Klбљternн jmйno Konstantina.

Metod?j – z ?ec. Methodios, p?нd. jmйna k methodos „cesta za n??нm“, p?enesen? „zp?sob zkoumбnн, bбdбnн, poznбnн“ (viz mezinбrodnн termнn metoda, metodickэ).

Prokop – z ?e?., bu? z prokoptу „cestu razнcн, pr?kopnнk“, p?enesen? „zdбrnэ, prospнvajнcн“, nebo z prokуpos „p?ipravenэ k boji; pohotovэ“. U nбs zakladatel Sбzavskйho klбљtera. Patron ?ech.

Hedvika – jmйno germбnskй, ze staron?m. Haduwig „vнt?zka v boji“ – hadu „boj“ souvisн se staroslov?nskэm kotora „svбr, spor“; druhб sloћka -wig, viz souvislost s lat. vinco „p?emбhбm“. Vйvodkyn?, cisterciбckб ?eholnice. Patronka Slezska.

Terezie, Tereza – ?ec. p?vodu, nej?ast?ji se spojuje s nбzvem ostrov? Thera (v Egejskйm mo?i) nebo Therasia (u Sicнlie) a vyklбdб se jako „pochбzejнcн z ostrova Thery nebo Therane“. Zбklad slova bэvб n?kdy spojovбn s ?eckэm tйresis a pak se vyklбdб jako „zбљtita, ochrana“, pop?. s theros jako „lйto, horko, vedro“, ?i s therizein jako „ћhnout, sklнzet ъrodu“.

Abel – hebr. jmйno, viz hebr. hбbel (hebhel) „zбvan, dech, nicota“. Syn Adama a Evy, bratr Kain?v.

Abraham – arab. Ibrahнm mб v prvnн sloћce jmйna hebr. бb, druhou viz arab. raha „mnoћstvн“; v hebr. se p?edpoklбdб rбhбm „mnoћstvн“ – doslova tedy „otec mnoћstvн“. Praotec Izraelit?.

Kamil – jmйno p?ejatй z latiny – Camillus bylo uћ ?нmskй p?нjmenн, jeho p?vod je orientбlnн; vэklad „urozenэ, mladэ ob?tnн sluћebnнk; chrбmovэ sluha“. Zakladatel kamiliбn?.

Gorazd – staroslov?nskй jmйno z p?нd. jmйna gorazd? „zkuљenэ, zdatnэ“. Nejlepљн Metod?j?v ћбk. Arcibiskup Velkй Moravy.

Kliment – cнrkevnн podoba jmйna Klement, z lat. clemens „vlнdnэ, milostivэ, laskavэ, mнrnэ“. Papeћ, mu?ednнk.

Ludmila – starй slovanskй jmйno „lidu milб“; ?eskб prvomu?ednice, prvnн ?eskб sv?tice, ?eskб spolupatronka nazэvanб tйћ „Matka ?eskй zem?“.

Vнt – z lat. vitus „ћivoucн, veselэ“, pop?. „rбd; dobrй vбљn? znajнcн“; n?kdy se vysv?tluje z n?m?iny, bu? z wit „љirokэ“, nebo z witu „lesnн“. Dнt?, mu?ednнk, jeden z nejpopulбrn?jљнch sv?tc? katolickй cнrkve. Patron ?ech.

Zdislava – prvnн sloћka jmйna znamenб bu? „zde“ z psl. s?de, nebo, a to pravd?podobn?ji, souvisн se slovesnэm zбkladem s?d?- (viz naљe d?lat); odtud – ten, kdo „d?lб, vyrбbн slбvu“, „d?lб si jmйno“, „mб si d?lat slбvu, jmйno“. Uctнvajн ji ?eљi, Slovбci, Polбci, Luћi?tн Srbovй, N?mci a Dominikova rodina po celйm sv?t?. K jejнmu svato?e?enн doљlo v r. 1995. Spolu s nн svato?e?il papeћ Jan Pavel II. i kn?ze Jana Sarkandra.

Norbert – n?m. jmйno z nord + beraht „na severu slavnэ (zб?нcн), slavnэ seve?an“, pop?. „severnн zб?“; prvnн sloћka nord je totiћ nбzev severu, druhб beraht „jasnэ, skv?lэ“. Arcibiskup premonstrбt?, patron ?ech.

Radim – jmйno slovanskй, bu? zkrбcenэ tvar od Radimнr, Radomнr – „ten, kdo mб rбd mнr (sv?t)“, nebo vlivem slova rбd „radostnэ, radujнcн se“; uvбdн se i „starat se“, totiћ od slovesa rad?ti, odtud pak vэznam „starostlivэ“. Bratr sv. Vojt?cha. ?eholnнk benediktin?, arcibiskup.

Hroznata – staro?eskй jmйno „hroznэ“ s vэznamem zastraљovacнm (proti dйmon?m, kte?н m?li bэt odpoutбni i p?edstнranou mйn?cennostн dнt?te). Laickэ bratr, mu?ednнk premonstrбt?. Patron ?ech.

Kristэn – dneљnн podoba Kristiбn, vyklбdб se bu? z ?ec. christianos „k?es?an, Kristu zasv?cenэ“, nebo z lat. Christianus „Krist?v, kristovskэ“. Uћ od 1. stol. jmйno pro k?es?any.

Kordula – zбklad je latinskэ, jde o zdrobn?linu ke cor (2. p. cordis) „srdce“, „srdna?ou?kб“, pop?. o ћenskэ tvar od cordulum „srdн?ko“; nakonec, ale velmi pravd?podobn?, je to odraz pozd?jљнho lat. cordula „pбs, cingulum“ (jako odznak mniљstvн). Jmйno pat?ilo svйho ?asu k velmi oblнbenэm dнv?нm jmйn?m v N?mecku. Mu?ednice.


Z etymologickйho vэkladu jmen vidнme, ћe sledovanб jmйna jsou hlavn? p?vodu hebrejskйho, ?eckйho, latinskйho, ojedin?le italskйho, mйn? pak germбnskйho a slovanskйho.


Ve druhй ?бsti svйho p?нsp?vku chci ukбzat, jakй postavenн majн sledovanб jmйna svatэch v naљн sou?asnй pojmenovбvacн soustav?, a to jak mezi rodnэmi (k?estnнmi) jmйny, tak i mezi p?нjmenнmi. Pokud jde o jmйna rodnб, ta se vyskytujн vљechna, krom? jmen Gervбs, Protбs, Perpetua; jmйno Athanasius se nachбzн jiћ v po?eљt?nй podob? Atanas, Atanбљ. Vљechna vyskytujнcн se jmйna spl?ujн podle M. Knappovй z jazykovйho hlediska zбkonnй podmнnky pro jejich zбpis do matriky.

Jб jsem na zбklad? materiбlu zнskanйho prost?ednictvнm internetu a nazvanйho ?etnost muћskэch jmen v roce 2002, jmйna s ?etnostн v?tљн neћ 10 (zahrnujн vнce jak 95% vљech d?tн) a ?etnost ћenskэch jmen v roce 2002, jmйna s ?etnostн v?tљн neћ 10 (zahrnujн vнce jak 95% vљech d?tн) vypracovala nбsledujнcн p?ehled muћskэch a ћenskэch jmen shodnэch se jmйny svatэch, jak je znбme z vэљe uvedenэch litaniн. Z celkovйho po?tu 139 chlapeckэch jmen je 31 shodnэch, z celkovйho po?tu 190 dнv?нch jmen je shodnэch 9 (jmen sv?tic je v litaniнch, jak jsme poznali, podstatn? mйn?). Pro v?tљн nбzornost jeљt? uvбdнm: ?нslice p?ed jmйnem ozna?uje celkovй po?adн jmйna, za jmйnem je uveden po?et jeho nositel?. U kaћdйho jmйna pak uvбdнm n?kolik jeho domбckэch podob, tj. podob neъ?ednнch, neoficiбlnнch, kterй vznikajн v rodinnйm, љkolnнm, pracovnнm ?i jinйm prost?edн, mezi kamarбdy apod. ?нkб se jim odborn? hypokoristika, hypokoristickй podoby. Jejich po?et je pochopiteln? u r?znэch jmen r?znэ. Nepochybn? mohou ovliv?ovat ?etnost jmen. Jб jsem uvedla u kaћdйho jmйna ?ty?i.

P?ehled muћskэch a ћenskэch jmen shodnэch se jmйny sledovanэch svatэch


Po?adн

Jmйno

Po?et

Domбckб podoba (hypokoristikum)

1.

Jan

2902

Janнk, Jenнk, Jenda, Jano

2.

Jakub

2694

Jakoubek, Jaki, Kuba, Kubula

3.

Tomбљ

2581

Tomбљek, Tomнk, Tomin, Tomouљ

4.

Martin

2092

Martнnek, Marti?бk, Mбca, Mб?a

6.

Lukбљ

1848

Lukбљek, Luki/y, Lukeљ, Luk

7.

Ond?ej

1679

Ond?ejek, Ondra, Ondrбљ, Ond?нk

8.

Filip

1650

Filнpek, Fil?a, Fili, Fil

9.

Petr

1537

Pet?нk, Petras, Pe?an, Pet?icha

10.

Vojt?ch

1516

Vojta, Vojan, Vova, T?љa

14.

Mat?j

1297

Mat?jek, Mб?a, Matys, Matэsek

15.

Dominik

1292

Domini?ek, Doma, Domek, Domin

17.

Marek

1021

Mare?ek, Mбca, Mбra, Ma?нk

18.

Pavel

942

Pavlнk, Pavko, Pav?a, Pбla

20.

Josef

653

Joћka, Joћin, Joћan, Joska

21.

Vбclav

602

Vaљнk, Vaљн?ek, Vбca, Van?k

24.

Љt?pбn

452

Љt?pбnek, Љt?pka, Љt?pouљek, Љt?pa

25.

Љimon

447

Љimonek, Љim?a, Љimek, Љнma

27.

Frantiљek

425

Franta, Fanda, Fanouљ, Frantнk

32.

Vнt

301

Vнtek, Vitouљek, Vн?a, Vi?an

36.

Tadeбљ

252

Tadeбљek, Tadek, Tadнk, Tad

37.

Antonнn

250

Antonн?ek, Tonda, Tony, Anton

39.

Radim

228

Radimek, Rб?a, Ra?ouљek, Radнk

40.

Michael

224

Mнљa, Mнљan, Miљбnek, Mн?a

47.

Matouљ

147

Matouљek, Touљ, Touљek, Mб?a

61.

Mikulбљ

78

Mikulбљek, Mikљa, Mikuљ, Miki

62.

Kamil

75

Kamilek, Kam?a, Kamнk, Kбma

99.

Prokop

25

Prokopek, Prok?pek, Prokeљ, Prokљa

106.

Gabriel

21

Gabrielek, Gabin, Gabinek, Gбba

124.

Benedikt

14

Benediktek, Ben, Benek, Beny

125.

Damiбn

14

Damiбnek, Dam, Damouљ, Damouљek

128.

Bartolom?j

13

Bart, Bбrta, Bartнk, Bart?n?k
Po?adн

Jmйno

Po?et

Domбckб podoba (hypokoristikum)

2.

Kate?ina

2084

Kate?inka, Kб?a, Katka, Kб?a

9.

Lucie

1443

Lucinka, Lucka, Luci, Lucina

20.

Marie

626

Majka, Ma?ka, Mб?a, Maruљka

36.

Aneћka

299

Ani, Aneћ, Neћka, Neљa

44.

Terezie

196

Terezka, Terka, Tery, Ter?a

70.

Agбta

91

Agбtka, Aga, Agi?ka, Gaty, Hбta (obvyklб starљн ?eskб forma, kterб se osamostatnila)

87.

Ludmila

62

Lнda, Lidka, Liduna, Liduљka

136.

Anastбzie

22

Stбza, Stazka, Stбzi?ka, Stбzi

142.

Hedvika

21

Hedvi?ka, Heda, Hedva, Hedinka


Z uvedenйho p?ehledu vyplэvб, ћe u n?kterэch chlapeckэch jmen, jako nap?. Tadeбљ, Antonнn, Mikulбљ, Prokop, u dнv?нch pak nap?. Anastбzie, Hedvika doљlo k jistй renezanci. Tato jmйna bэvala totiћ velmi ?astб mezi p?нsluљnнky starљн generace. Jednнm z d?vod? je nesporn? zachovбnн rodinnй tradice, ?i naopak snaha odliљit se od jmen jsoucнch v rodin?, pop?. v okolн, mуdnost apod.

V p?ehledech ?etnosti se vyskytuje n?kolik jmen, kterб jsou variantami svэch p?vodnнch p?edloh. Jmйno Michael nachбzejнcн se na 40. mнst? v po?adн s ?etnostн 224 mб svou oblнbenou variantu Michal, kterб je v po?adн na mнst? 12. s ?etnostн 1487. Mнsto jmйna Љebestiбn, viz Lit. 1, ?eskй varianty k Sebastiбn, nachбzнme prбv? tuto podobu na mнst? 101. s ?etnostн 25, zatнmco podoba Sebastian, liљнcн se kvantitou -бn/-an, je na mнst? 57. s ?etnostн 95 (hypokoristickй podoby nap?. Seba, Sebek, Sebнk). V po?adн na mнst? 111. s ?etnostн 19 je jmйno Kristian. Mezi sledovanэmi jmйny svatэch mбme jmйno Kristэn, a to jen v Lit. 5 (hypokoristika nap?. Kristэnek, Krist, Krista, Kristin). Mнsto jmйna Vincenc z Lit. 1 je v p?ehledu uvedeno jmйno ?en?k, coћ je dnes jiћ samostatnб italskб vэslovnostnн podoba tohoto jmйna. Nachбzн se na mнst? 131. s ?etnostн 13 (hypokoristika nap?. ?enda, ?e?a, ?en??ek).

U dнv?нch jmen jde jen o jmйna Terezie, Magdalйna a Maria. Jmйno Terezie vyskytujнcн se na 44. mнst? s ?etnostн 196, zatнmco jejн varianta Tereza je na mнst? 1. s ?etnostн 2550 a stбvб se nejoblнben?jљнm dнv?нm jmйnem. Jmйno Magdalйna, v litaniнch jen ve spojenн Ma?н Magdalйna, je na mнst? 43. s ?etnostн 203; podoba Magdalena liљнcн se kvantitou, je na mнst? 64. s ?etnostн 104 (hypokoristika nap?. Magda, Madla, Magdinka, Magdalйnka). Ma?н je dnes samostatnб podoba jmйna Marie. Jmйno Maria nachбzнme v podob? Marie (hypokoristika nap?. Majka, Maruљka, Mб?a, Maruna).

Shrneme-li vэsledky vztahujнcн se k ?etnosti muћskэch a ћenskэch jmen v roce 2002, pak se ukazuje, ћe z celkovйho po?tu narozenэch chlapc?, tj. z po?tu 44 496, je nositelem jmen, s nimiћ jsme se setkali ve sledovanэch litaniнch, 28 911, tj. 65 %; z celkovйho po?tu narozenэch dнvek, tj. z 41 925, je nositelkami t?chto jmen 7701, tj. 18 %, jmen sv?tic je v litaniнch, jak jsem jiћ uvedla vэљe, podstatn? mйn?.

Pokud jde o hypokoristickй podoby jmen uvedenэch v p?ehledu, vidнme, ћe jsou tvo?eny odvozovбnнm od nezkrбcenй ?i zkrбcenй podoby ъ?ednнho rodnйho jmйna jednosloћkovэmi ?i vнcesloћkovэmi sufixy.

Od nezkrбcenй podoby nej?ast?ji jednosloћkovэmi sufixy -ek, -нk, -ka: Lukбљek, Pet?нk, Kate?inka.

Od zkrбcenэch podob nejr?zn?jљнmi sufixy, z nichћ uvбdнm: vokalickй, nap?. -a, -i, -y,
-o,: Kuba, Heda, Miki, Tony, Tery, Fero; konsonantickй – jednosloћkovй, nap?.: -an, -in, -eљ, -бљ, -љa, -as, -ys, -?a: Vojan, Tomin, Prokeљ, Ondrбљ, Prokљa, Petras, Matys, Pav?a, Kб?a; pomocн vнcesloћkovэch sufix? nap?.: -inek, -ouљek, -?n?k, -uљka, -inka jsou utvo?eny podoby Gabinek, Љt?pouљek, Bart?n?k, Maruљka, Hedinka. Velmi ?asto dochбzн k tzv. mechanickйmu krбcenн ъ?ednнho rodnйho jmйna a vznikajн podoby, jako nap?. Luk, Fil, Tad, Anton, Domin, Aneћ, Terez, Aga. Uvedenэ slovotvornэ rozbor hypokoristickэch podob je zcela stru?nэ, podrobnэ slovotvornэ rozbor nebyl totiћ mэm cнlem.

Na zбv?r tйto ?бsti si chci vљimnout jeљt? t?ch hypokoristik, kterб jsou tvo?ena od adekvбtnнch podob cizнch.<< предыдущая страница   следующая страница >>